Оголошення
  • 10 Липня 2019

    ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ДЛЯ ЗВЕРНЕНЬ

          vstup.lbmk@gmail.com

  • 01 Липня 2019

  • 27 Березня 2018

Всі оголошення

Правила прийому до ЛБМК у 2018

   

   Правила прийому до Луцького базового медичного коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією ЛБМК (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1377 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1396/31264. Провадження освітньої діяльності у Луцькому базовому медичному коледжі (далі – ЛБМК) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 08.07.2014 року, серія АЕ № 458549, в межах ліцензованого обсягу (додаток 1 цих правил).

І. Загальні положення

1. Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України та затверджені педагогічною  радою Правила прийому.

2. Прийом до ЛБМК для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється на конкурсній основі за джерелами фінансування, передбаченими розділом IV цих Правил.

3. Організацію прийому вступників до Луцького базового медичного коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу. Головою приймальної комісії призначається директор ЛБМК. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію ЛБМК, затвердженим педагогічною радою відповідно до Положення про приймальну комісію ЛБМК, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію ЛБМК оприлюднюється на його веб-сайті.

Директор ЛБМК забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі  Умов, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором ЛБМК та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до ЛБМК, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті ЛБМК в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

Вступникам, які потребують поселення в гуртожиток на час вступних випробувань до ЛБМК, надається одне ліжко-місце на цей період. ЛБМК гарантує належні умови проживання.

Поселення вступників та студентів у гуртожиток здійснюється відповідно до «Положення про студентський гуртожиток Луцького базового медичного коледжу», затвердженого 29.08.2014 р. Гуртожиток розташований за адресою:

м. Луцьк, пр. Соборності, 3.

II. Терміни та поняття

У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсних предметів;

вступний іспит - форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника;

вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

квота-1 - визначена частина загального обсягу регіонального замовлення, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів;

конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція закладу освіти щодо прийому вступників на певну спеціальність (одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм, тощо в межах  спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього рівня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується з точністю до 0,01 відповідно до  Умов та Правил прийому;

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до  Умов прийому незалежно від джерел фінансування навчання;

конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за регіональним замовленням;

основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) - конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за регіональним замовленням (загальний обсяг регіонального замовлення);

право на зарахування за квотою - право вступника, щодо зарахування на навчання до ЛБМК за квотою - 1, що реалізується відповідно до  Умов та Правил прийому;

право на першочергове зарахування до ЛБМК - право вступника, передбачене абзацом четвертим частини 3 статті 44 Закону України «Про вищу освіту», щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості і селищах міського типу, що реалізується відповідно до  Умов та Правил прийому;

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов та Правил прийому.

співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсних предметів, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування.

технічна помилка - помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку.

ІІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

особи, які здобули базову загальну середню освіту, - для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно зі здобуттям повної загальної середньої освіти;

особи, які здобули повну загальну середню освіту;

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо - кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту приймаються на другий курс. Для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або перший курс.

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановами Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266 та від 01 лютого 2017 року №53.

   Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує регіональний замовник.

   Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою.

IV. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у ЛБМК здійснюється:

   - за рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення);

   - за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста у ЛБМК на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття цього освітньо-кваліфікаційного рівня в державних і комунальних закладах освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у ЛБМК, якщо вони:

   - за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії;

   - мають направлення на навчання, видане регіональним замовником відповідно до законодавства.

5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

6. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здобувається за кошти державного (місцевого) бюджету лише один раз, крім випадків, передбачених абзацом дев’ятим частини першої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) за кошти державного (місцевого) бюджету, крім випадків, передбачених статтею 61 Закону України «Про вищу освіту».

V. Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення

 1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на другий  курс здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кожною спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

2. Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформоване регіональним замовником.

3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається закладом освіти у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним обсягом регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання регіонального замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти у межах ліцензованого обсягу.

4. Квота-1 – становить десять відсотків (але не менше одного місця) регіонального замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу регіонального замовлення.

VI. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання:

Етапи вступної кампанії

Строки

І. Вступ на основі базової загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів від вступників

02 липня 2018р.

Закінчення прийому документів від вступників

о 18.00 год. 14 липня 2018р.

Проведення вступних іспитів та співбесід

з 15 липня до 22 липня 2018р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця регіонального замовлення

не пізніше 12.00 год. 24 липня 2018р.

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця регіонального замовлення

до 12.00  год. 28 липня 2018р.

Зарахування вступників за регіональним замовленням

не пізніше 18.00  год. 30 липня 2018р.

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 02 серпня 2018р.

Додаткове зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб

 не пізніше 30 серпня 2018р.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 07 серпня 2018р.

2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

ІІ. Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

з 02 липня до 18.00 год.  25 липня 2018р.

Початок прийому заяв та документів від вступників

12 липня 2018р.

Закінчення прийому заяв та документів від вступників, які вступають на основі співбесіди,  вступних іспитів

о 18.00 год. 01 серпня 2018р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 год. 08 серпня 2018р.

Проведення співбесіди

з 02 до 04 серпня 2018р.

Проведення вступних іспитів

з 02 до 07 серпня 2018р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця регіонального замовлення  за результатами співбесіди.

не пізніше 12.00 год. 05 серпня 2018р.

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації,  до зарахування за результатами співбесіди на місця регіонального замовлення, а також подача письмових заяв про виключення з конкурсу на інші місця  регіонального замовлення.

до 18.00 год. 07 серпня

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування, на місця регіонального замовлення за результатами співбесіди.

не пізніше 12.00 год. 08 серпня 2018р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у т.ч. за квотою -1).

не пізніше 12.00 год. 09 серпня 2018р.

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця регіонального замовлення.

до 12.00 год. 13 серпня 2018р.

Зарахування вступників на навчання за регіональним замовленням.

не пізніше 12.00 год. 14 серпня 2018р.

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 12.00 год. 17 серпня 2018р.

Додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2018р.

  1. 3. Порядок роботи приймальної комісії:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 09.00 до 18.00 год. (прийом заяв та документів з 9.00 до 17.00 год.).

Обідня перерва з 13.00 до 14.00 год. Субота і неділя – вихідні.

У період проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання приймальна комісія працює без вихідних з 09.00 до 18.00 год.

VІІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному

1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

   - для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1 відповідно до Умов та Правил прийому;

   - при наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

   - у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;

   - у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

   - у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу освіти.

2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378.

ЛБМК створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру ЛБМК з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту.

4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ЛБМК. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

- «претендую на участь в конкурсі на місця регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за регіональним замовленням»;

- «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

   - документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2018 року);

   - військово-облікових документів;

   - документа державного зразка про раніше здобутий освітній  рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

   - сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

   - документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній  рівень.

7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

   - копію документа, що посвідчує особу;

   - копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

   - копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

   - чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, унеможливлюють їх реалізацію.

9.   Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця регіонального замовлення подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, передбачених у пункті 1 розділу ХІ  цих Правил. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця регіонального замовлення, унеможливлюють їх реалізацію.

10.   Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ЛБМК. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

11.   Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця регіонального замовлення.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

12.   Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ЛБМК протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті ЛБМК на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

13.   Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

14.   Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована ЛБМК на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах освіти.

15.   При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

VІІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

   - для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів (тести) або співбесіди в передбачених Правилами випадках;

   - для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами випадках. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року;

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до  Умов та Правил прийому.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з:

   - української мови та біології для  спеціальностей 223 Медсестринство та  226 Фармація, промислова фармація.

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання - 4 бали.

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з:

   - української мови та літератури і біології або математики для спеціальності 223 Медсестринство;

   - української мови та літератури і біології або хімії  для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання - 100 балів.

5. Конкурсний бал розраховується:

   - для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А,

де П1 - оцінка вступного іспиту з першого предмета; П2 - оцінка вступного іспиту з другого предмета; А - середній бал документа про базову загальну середню освіту. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 4. Інформацію про них приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 40, то він встановлюється таким, що дорівнює 40.

6. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А ,

де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета; П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з другого предмета; А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 3).

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, то він встановлюється таким, що дорівнює 650.

7. В інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому з урахуванням права на першочергове зарахування до вищих медичних  закладів освіти.

8. Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

9. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

10. Програми співбесід затверджуються головою приймальної комісії ЛБМК не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми співбесід, вступних іспитів, обов’язково оприлюднюються на веб-сайті ЛБМК. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

12. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені закладом вищої освіти, розглядає апеляційна комісія ЛБМК, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

13. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальна комісія після відповідного повідомлення Єдиної бази вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.

14. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в ЛБМК.

IX. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1.    Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти є:

- зарахування за співбесідою;

- участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за регіональним замовленням є можливість:

- зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 на місця  регіонального замовлення;

- переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому Умовами та Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

2. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

- особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

3. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого ЛБМК мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:

- особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

4. Вступні випробування проходять у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, встановленого ЛБМК мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:

- особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

5. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого ЛБМК мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:

- особи, які в 2018 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь- яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

6. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів), в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого ЛБМК мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:

- особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;

- громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

7. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням відповідно до пунктів другого-п’ятого цього розділу, і не були зараховані на місця регіонального замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

8. Підлягають переведенню на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому  Умовами та Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

- діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до

законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

- діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

- діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

- особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

9. Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами та Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

- особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

- інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

- особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням відповідно до пунктів другого-п’ятого цього розділу, і не були зараховані на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

10. Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами та Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

X. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

- вступники, які мають право на зарахування за квотою - 1;

- вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:  

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

- ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті ЛБМК.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ЛБМК відповідно до строків, визначених у розділі VІ  Умов та Правил прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ЛБМК.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті ЛБМК, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 XI. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі VІ  Умов та Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених  Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії ЛБМК. Подані оригінали документів зберігаються у ЛБМК протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі VІ Умов та Правил прийому, не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХІІІ та ХІV Умов та Правил прийому.

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається пунктом 5 розділу VІІ у строки визначені у розділі VІ цих Правил.

 XII. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, передбачених у пункті 1 розділу XI Умов та Правил прийому і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XI цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

3. Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб відбувається у терміни визначені у розділі VІ цих Правил прийому.

4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

XІІI. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

1. ЛБМК самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до ЛБМК за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 5-6 розділу VIII Умов та Правил прийому, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу ХІІ цих Правил.

2. Правом переведення на вакантні місця регіонального замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця регіонального замовлення.

3. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

- особи, які зазначені в пункті 8 розділу IX цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

- особи, які зазначені в пункті 9 розділу IX цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця регіонального замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 5-7 розділу VIII цих Правил) не більше ніж на 50 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 5 балів на основі базової загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника);

- особи, які зазначені в пункті 10 розділу IX цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника);

- особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу Х цих Правил, за спеціальностями, які зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому - четвертому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому цього пункту, ЛБМК використовує для цього вакантні місця регіонального замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності - інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного регіонального замовника.

Невикористані після цього місця регіонального замовлення вважаються такими, що не розміщені в цьому закладі освіти. ЛБМК повідомляє регіонального замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, ЛБМК надсилає регіональному замовнику запит на виділення додаткових місць регіонального замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія регіонального замовника.

 XIV.  Наказ про зарахування, додатковий конкурс

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором ЛБМК на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті ЛБМК  у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом VI цих Правил.

2.   Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XV цих Правил.

3. Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування до ЛБМК. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються із закладу освіти, про що видається відповідний наказ.

5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього закладу освіти за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

6. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, співбесідах, які не прийняті на навчання зберігаються не менше шести місяців, потім знищуються, про що складається акт.

 ХV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до закладів вищої освіти

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Акредитація журналіста, працівника засобу масової інформації проводиться на підставі його заяви  або подання засобу масової інформації до приймальної комісії ЛБМК.

У заяві, поданій журналістом, працівником засобу масової інформації, зазначаються його прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти (за наявності).

До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність.

У поданні засобу масової інформації зазначаються його повне найменування, дата і номер реєстрації, юридична адреса, адреса електронної пошти (за наявності), номер засобу зв’язку, прізвище, ім'я, по батькові журналіста, працівника засобу масової інформації, щодо якого вноситься подання. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу.

Разом із заявою подається  копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

Рішення про акредитацію приймається приймальною комісією в терміни, що не перевищують трьох робочих днів з дня отримання заяви на акредитацію.      

Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на веб - сторінці приймальної комісії ЛБМК.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. ЛБМК зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотою - 1, оприлюднюються на веб-сайті ЛБМК не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб - сайті закладу освіти.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотою - 1, за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за регіональним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Луцького базового медичного коледжу здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази

                                                                                                                                             Додаток 1

до правил прийому до ЛБМК для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого

спеціаліста в 2018 році

 Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Галузь

знань

Спеціальність

Ліцензований обсяг

Нормативні

терміни навчання

Кваліфікація

На основі базової загальної середньої освіти

 

 

 

 

22 Охорона здоров’я

223 Медсестринство

Сестринська справа

 

30

 

4 р.

 

сестра медична

223 Медсестринство

Лікувальна справа

60

4 р.

фельдшер

226 Фармація, промислова фармація

 Фармація

30

3 р.

фармацевт

На основі повної загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

22 Охорона здоров’я

223 Медсестринство

Сестринська справа

30

3 р.

сестра медична

223 Медсестринство

Акушерська справа

30

2 р. 5 міс.

акушерка

226 Фармація, промислова фармація

Фармація

30

2 р.

фармацевт

 Додаток 2

до Правил прийому до ЛБМК для

здобуття освітньо-кваліфікаційного

рівня молодшого спеціаліста в

2018 році (пункт 3 розділу VІІ)

ПОРЯДОК  подання та розгляду заяв в електронній формі на участь

у конкурсному відборі до Луцького базового медичного коледжу в 2018 році

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 550), визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ЛБМК та її розгляду.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

- заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ЛБМК (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі онлайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/, та містить відомості про обрані ним заклад вищої освіти, конкурсну пропозицію та його конкурсний бал;

- особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу вищої освіти та контролює її статус;

- статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється закладом вищої освіти в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

- «Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти;

- «Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зобов’язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання;

- «Зареєстровано у навчальному закладі» – електронну заяву прийнято ЛБМК до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;

- «Допущено до конкурсу (навчання за кошти регіонального бюджету)» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти регіонального бюджету;

- «Відмовлено навчальним закладом» – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу ЛБМК зазначає причину відмови;

- «Скасовано вступником» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі вищої освіти» або «Потребує уточнення вступником»;

- «Скасовано вступником (без права подання нової заяви)» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі вищої освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подання нової заяви;

- «Скасовано навчальним закладом» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо електронну заяву анульовано ЛБМК за рішенням приймальної комісії не пізніше наступного дня після завершення прийому документів за умови виявлення ЛБМК технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

- «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти регіонального бюджету)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти регіонального бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XІ Правил прийому; 

- «Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) у зв’язку з невиконанням вимог Правил прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання тощо. При встановленні заяві такого статусу ЛБМК обов’язково зазначає причину виключення;

- «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

Статус встановлюється у випадках: 

- вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1 розділу XІ Правил прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти регіонального бюджету, але має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;

- вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;

- вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту 5 розділу VІІ Правил прийому;

- «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування;

 - «Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до ЛБМК.

3. ЛБМК до початку вступної кампанії у строки, визначені в пункті 5 розділу ХVІ Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році вносить до Єдиної бази перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2018 році, при цьому для кожної з них зазначаються:

назва конкурсної пропозиції;

вид конкурсної пропозиції;

освітньо-кваліфікаційний рівень навчання;

назва та код спеціальності (однієї або декількох спеціалізацій, освітніх програм, мов, в межах спеціальності);

форма навчання;

курс, на який здійснюється прийом;

встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;

дати початку та закінчення прийому заяв;

ліцензований обсяг та загальний обсяг регіонального замовлення;

обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);

перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них.

II. Подання електронної заяви

1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в пункті 1 розділу VІІ Правил прийому.

2. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

- адресу електронної пошти, до якої має доступ. Вказана адреса буде

логіном для входу до особистого електронного кабінету;

- пароль для входу до особистого електронного кабінету;

- номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

- серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;

- середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12- бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.

4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) він отримує на вказану ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника. 

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету – одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення.

6. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету з вказаними ним при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/.

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази, для можливості оперативного зв’язку навчального закладу з вступником, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів. 

Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії):

- додатка до атестата про повну загальну середню освіту; 

- кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до ЛБМК;

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію.

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ заклад вищої освіти, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів:

«Скасовано вступником»  – якщо заяву не зареєстровано у закладі вищої освіти;

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви)» – якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у закладі вищої освіти. При цьому вступник не має права подання нової заяви.

ІІІ. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією ЛБМК

1. Директор ЛБМК забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до ЛБМК, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та Правил прийому до ЛБМК.

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією ЛБМК у строки, встановлені в пункті 12 розділу VIІ Правил прийому. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у закладі вищої освіти».

3. На підставі рішення приймальної комісії ЛБМК про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до ЛБМК уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).

4. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої навчальним закладом або вступником під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії ЛБМК електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування», що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано навчальним закладом» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого закладу вищої освіти.

Виправлення технічних помилок відбувається не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.

5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування за регіональним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти регіонального бюджету)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти регіонального бюджету)».

Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за регіональним замовленням. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зі статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 2 – 4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктом 2 розділу VІ   Правил прийому.

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Рекомендовано до зарахування», зобов’язаний виконати вимоги пункту 1 розділу ХІ  Правил прийому.

7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 1 розділу ХІ Правил прийому, директор ЛБМК на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу».

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 1 розділу ХІ  Правил прийому, рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією ЛБМК. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих» або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

Додаток 3

до правил прийому до ЛБМК для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого

спеціаліста в 2018 році (пункт 6 розділу VІІІ)

ТАБЛИЦЯ

переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

1

100

1,1

100

1,2

100

1,3

100

1,4

100

1,5

100

1,6

100

1,7

100

1,8

100

1,9

100

2

100

2,1

101

2,2

102

2,3

103

2,4

104

2,5

105

2,6

106

2,7

107

2,8

108

2,9

109

3

110

3,1

111

3,2

112

3,3

113

3,4

114

3,5

115

3,6

116

3,7

117

3,8

118

3,9

119

4

120

4,1

121

4,2

122

4,3

123

4,4

124

4,5

125

4,6

126

4,7

127

4,8

128

4,9

129

5

130

5,1

131

5,2

132

5,3

133

5,4

134

5,5

135

5,6

136

5,7

137

5,8

138

5,9

139

6

140

6,1

141

6,2

142

6,3

143

6,4

144

6,5

145

6,6

146

6,7

147

6,8

148

6,9

149

7

150

7,1

151

7,2

152

7,3

153

7,4

154

7,5

155

7,6

156

7,7

157

7,8

158

7,9

159

8

160

8,1

161

8,2

162

8,3

163

8,4

164

8,5

165

8,6

166

8,7

167

8,8

168

8,9

169

9

170

9,1

171

9,2

172

9,3

173

9,4

174

9,5

175

9,6

176

9,7

177

9,8

178

9,9

179

10

180

10,1

181

10,2

182

10,3

183

10,4

184

10,5

185

10,6

186

10,7

187

10,8

188

10,9

189

11

190

11,1

191

11,2

192

11,3

193

11,4

194

11,5

195

11,6

196

11,7

197

11,8

198

11,9

199

12

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Правил прийому до ЛБМК для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого

спеціаліста в 2018 році 

Обсяг прийому до Луцького базового медичного коледжу у 2018 році 

Назва навчального закладу

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Спеціалізація

Ліцензований обсяг

Форма навчання

Державна

За кошти фізичних та юридичних осіб

9 клас

11 клас

Луцький базовий медичний коледж

22 Охорона здоров’я

223 Медсестринство

 

Лікувальна справа

 

Сестринська справа

 

Акушерська справа

 

60

 

60

 

30

 

60

 

30

 

-

 

-

 

20

 

10

 

-

 

10

 

20

22 Охорона здоров’я

226 Фармація

Фармація

60

-

-

60

22 Охорона здоров’я

223 Медсестринство

Сестринська справа (бакалавр)

20

На основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліст – 20 (державна)

Всього:

230

140

90

 

   Правила прийому до Луцького базового медичного коледжу для здобуття ступеня бакалавра в 2018 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією ЛБМК (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року №1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України   14 листопада 2017 року за №1397/31265. Провадження освітньої діяльності у Луцькому базовому медичному коледжі (далі – ЛБМК) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 08.07.2014 року, серія АЕ № 458549, в межах ліцензованого обсягу (таблиця 1 цих Правил).

І. Загальні положення 

   1. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти є ліцензія Міністерства освіти і науки України та затверджені педагогічною радою Правила прийому.

   2. Прийом до закладів вищої освіти здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

   3. Організацію прийому вступників до ЛБМК здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора ЛБМК, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію ЛБМК, затвердженим педагогічною радою відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію ЛБМК оприлюднюється на офіційному веб-сайті коледжу.

   Директор ЛБМК забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

   Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором та/або виконання процедур вступної кампанії.

   Усі питання, пов’язані з прийомом до ЛБМК, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті ЛБМК в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

   4. Вступникам, які потребують поселення в гуртожиток на час вступних випробувань до ЛБМК, надається одне ліжко-місце на цей період. ЛБМК гарантує належні умови проживання.

   Поселення вступників та студентів у гуртожиток здійснюється відповідно до «Положення про студентський гуртожиток Луцького базового коледжу», затвердженого 29.08.2014 р. Гуртожиток розташований за адресою:   м. Луцьк, пр. Соборності, 3.

   5. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

1) вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі фахового випробування;

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до закладу вищої освіти;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;

2) єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база)  – автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти. Під час прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році програмні засоби Єдиної бази забезпечують можливість подачі (реєстрації) та розгляду заяв вступників про допуск до участі в конкурсному відборі до закладів вищої освіти, формування рейтингових списків вступників, списків вступників, рекомендованих до зарахування до закладів вищої освіти, адресного розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти та наказів про зарахування на навчання до закладів вищої освіти у порядку та строки, передбачені цими Умовами;

3) конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі);

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному

відборі на певну конкурсну пропозицію до ЛБМК;

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступного випробування та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до  Умов  та Правил прийому;

4) конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція закладу вищої освіти  щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (напрям підготовки, спеціалізацію, освітню програму, мову), форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня.

закрита конкурсна пропозиція (закритий конкурс) – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за регіональним замовленням (загальний обсяг регіонального замовлення);

5) право на першочергове зарахування до вищих медичних  навчальних закладів – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за державним або регіональним замовленням за спеціальністю галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, що реалізується відповідно до  Умов та Правил прийому;

6) рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до  Умов та Правил прийому;

7) технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

8) інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту».

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

1. Для здобуття ступеня вищої освіти приймаються:

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня бакалавра;

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю  також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс зі скороченим строком навчання.

Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право бути поновленими для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями

(спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

     Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції.

      Назви конкурсних пропозицій формуються державною мовою

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

 1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:

- за рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

3. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть зараховуватись за регіональним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність.

4. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти:

- якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;

- якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

7. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти за умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету (здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра).

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями) за кошти державного або місцевого бюджетів.

ІV. Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

2. Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності (спеціалізації) та форми навчання, за якими воно надано регіональним замовником для кожного закладу вищої освіти та форм навчання.

3. Загальний обсяг регіонального замовлення для закритих конкурсних пропозицій оприлюднюється на офіційному веб-сайті ЛБМК та визначається в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від регіонального замовника).

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Прийом заяв і документів, фахове випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників в ЛБМК на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст проводяться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Термін

1.

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018р.

2.

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині 24 липня 2018р.

3.

Терміни проведення фахового випробування

з 25 липня до 31 липня 2018р.

4.

Термін оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 12.00 години 01 серпня 2018р.

5.

Термін виконання вимог до зарахування вступниками

до 12.00 години 05 серпня 2018р.

6.

Зарахування вступників за регіональним замовленням

не пізніше 12.00 години 07 серпня 2018р.

2. Порядок роботи приймальної комісії:

   Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 09.00 до 18.00 год. (прийом заяв та   документів з 9.00 год. до 17.00 год.). Обідня перерва з 13.00 год. до 14.00год. Субота і неділя – вихідні.

   У період проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання приймальна комісія працює без вихідних з 09.00 год. до 18.00 год.

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ЛБМК

1. Вступники на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання подають заяви тільки в паперовій формі.

2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ЛБМК. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв на закриту конкурсну пропозицію вступники обов’язково зазначають:

«претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 -  документа, що посвідчує особу;

 -  військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

-   документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 - копію документа, що посвідчує особу;

 - копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

 - копію військового квитка  або посвідчення про приписку –  для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

 - чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

   1. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією закладу вищої освіти, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

   2. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

   3. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. У разі порушення з вини закладу освіти встановленого терміну розгляду заяв та документів вступників, реєстрація та розгляд наступних заяв тимчасово припиняється до закінчення опрацювання прострочених заяв та документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

   4. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності) фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

   5. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

   6. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

 VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра (на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) здійснюється за результатами фахового випробування з Основ медсестринства (тестовий іспит).

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до  Умов та Правил прийому.

3. Конкурсний бал розраховується як сума балів за фахове випробування та середнього бала додатку про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та інших показників конкурсного відбору, відповідно до Правил прийому.

4. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

5. Мінімальна кількість балів для допуску  до участі в конкурсі або для зарахування на навчання – 4 бали.

Результати фахового випробування оцінюються за 12-бальною шкалою.

6. Програма фахового випробування затверджуються головою приймальної комісії ЛБМК не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програма фахового випробування  оприлюднюються на веб-сайті ЛБМК. У програмі повинні міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

8. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ЛБМК, розглядає апеляційна комісія цього закладу вищої освіти, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

9. Відомості про результати вступних випробувань вносяться до запису про вступника в Єдиній базі.

VІІІ.  Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

   - вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Рейтинговий список вступників впорядковується:

   - за конкурсним балом від більшого до меншого;

   - за середнім балом додатка до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в другому – третьому абзацах цього пункту правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

   - ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;

   - прізвище, ім’я та по батькові вступника;

   - конкурсний бал вступника.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті закладу вищої освіти.

5.  Списки вступників, рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті закладу вищої освіти відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

 6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу ІX цих Правил з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ЛБМК.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті ЛБМК.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

ІX. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього до приймальної комісії ЛБМК. Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази.

2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за регіональним замовленням.

X. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, передбачених у пункті 1 розділу ІX цих Правил.

2. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень, додатка до нього державного зразка зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

XІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором ЛБМК на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті ЛБМК у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил або відповідно до нього.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XІІ цих Правил.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до ЛБМК за власним бажанням, відраховані із ЛБМК за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. У разі якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.

     Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

5. Роботи, виконані на фаховому випробуванні вступниками, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.

 XІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ЛБМК

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

   Акредитація журналіста, працівника засобу масової інформації проводиться на підставі його заяви  або подання засобу масової інформації до приймальної комісії ЛБМК.

   У заяві, поданій журналістом, працівником засобу масової інформації, зазначаються його прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти (за наявності).

   До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність.

   У поданні засобу масової інформації зазначаються його повне найменування, дата і номер реєстрації, юридична адреса, адреса електронної пошти (за наявності), номер засобу зв’язку, прізвище, ім'я, по батькові журналіста, працівника засобу масової інформації, щодо якого вноситься подання. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу.

   Разом із заявою подається  копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

   Рішення про акредитацію приймається приймальною комісією в терміни, що не перевищують трьох робочих днів з дня отримання заяви на акредитацію.

   Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на веб - сторінці приймальної комісії ЛБМК.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

3. ЛБМК зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, оприлюднюються на веб-сайті закладу вищої освіти не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за регіональним замовленням, перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними системами на підставі даних Єдиної бази.

Додаток 1

до Правил прийому до ЛБМК для здобуття

ступеня бакалавра  в 2018 році 

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Галузь

знань

Спеціальність/

спеціалізація

Ліцензований обсяг

Нормативні

терміни

навчання

Кваліфікація

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

 

22 Охорона здоров’я

223 Медсестринство

Сестринська справа

(бакалавр)

 

20

 

1 рік.

 

сестра медична (бакалавр)