Оголошення Всі оголошення

Навчальний процес

Нормативними документами, які визначають зміст підготовки спеціалістів у Луцькому базовому медичному коледжі, є освітньо-професійні характеристики, освітньо-кваліфікаційні програми та навчальні плани підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та бакалавр для всіх ліцензованих спеціальностей. Всі нормативні документи затверджені наказом МОН України № 801 від 18.10.2004 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей напрямів 1101 Медицина та 1102 Фармація».

У 2011-2012 н.р. запроваджені нові складові галузевих стандартів затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ № 649 від 24.06.11 р. «Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань «Медицина» та «Фармація») і наказом Міністерства охорони здоров’я України № 401 від 07.07.2011 р. Для кожної навчальної дисципліни на підставі навчальної програми та навчального плану складені робочі навчальні програми дисциплін, які є нормативним документом коледжу і затверджені заступником директора з навчальної роботи.

Організація навчального процесу зі спеціальностей ґрунтується на навчальних планах затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.07.2002р. № 282 «Про затвердження та введення нових навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та бакалавр». Студенти нового набору на базі повної та базової середньої освіти навчаються з 2011-2012 н.р. за новими навчальними планами, затвердженими в установленому порядку.

Для конкретизації планування навчального процесу на поточний навчальний рік складений робочий навчальний план, який затверджений директором коледжу.

Навчальним планом передбачено логічно послідовність викладання гуманітарних та соціально-економічних, природничо-наукових дисциплін, професійної та практичної підготовки.

Нормативні навчальні дисципліни визначаються освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів. Дотримання їх назв та обсягів є обов’язковим для коледжу.

Вивчення всіх дисциплін завершується підсумковим контролем.

Для дотримання термінів виконання навчального плану складено графік навчального процесу та посеместровий розклад занять, які затверджені директором коледжу.

Підсумковий контроль проводиться за окремо складеними графіками.

Навчальний процес у коледжі здійснюють 92 викладачі, серед яких 67 штатних і 25 сумісників. Із числа штатних — три кандидати наук (4%), 26 викладачів (39%) вищої категорії, 11 викладачів (16%) — першої категорії, 13 викладачів (19%) — мають педагогічне звання методист.

Викладачі коледжу постійно підвищують свій фаховий рівень.

За підсумками останнього семестру із 693 студентів коледжу 60 навчається на «відмінно», 310 на «відмінно» та «добре».

Студенти коледжу одержують ґрунтовні теоретичні і практичні знання. Комплексний державний екзамен зі спеціальності здавало 224 студенти. Якість освіти становить 90%. Випускники мед сестринського відділення за результатами «Кроку М» зайняли перше місце серед медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України.