Статут Луцького базового медичного коледжу

Інформація про склад керівних органів

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про педагогічну раду Луцького базового медичного коледжу

Положення про порядок створення та організацію роботи Державної  кваліфікаційної комісії

Рішення педагогічної ради Луцького базового медичного коледжу

Правила прийому до Луцького базового медичного коледжу на поточний рік

Положення про приймальну комісію

Рішення приймальної комісії

Кошторис на поточний рік та зміни до нього

Річний план закупівель ЛБМК на поточний рік

Звіт про використання та надходження коштів

Інформація про проведення тендерних процедур

Штатний розпис на поточний рік

Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Інформація про діяльність органів студентського самоврядування

Положення про орган студентського самоврядування

Правила призначення академічних стипендій студентами Луцького базового медичного коледжу

Списки рейтинг груп станом на 30.06.2017 р.

Списки рейтинг груп станом на 01.05.2018 р.

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників

Звіт про результати проведення процедури закупівлі

Список членів Студентської ради 2018

Наказ про переведення студентів груп на наступний курс

Висновки експертних комісій

про підсумки акредитаційної експертизи

Висновки експертної комісії Міністерства освіти  і науки України про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 1201 Медицина освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" спеціальності 5.12010105 Акушерська справа

Висновки експертної комісії Міністерства освіти  і науки України про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 1201 Медицина освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" спеціальності 5.12010101 Лікувальна справа

Висновки експертної комісії Міністерства освіти  і науки України про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 1201 Медицина освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" спеціальності 5.12010102 Сестринська справа

Висновки експертної комісії Міністерства освіти  і науки України про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 1202 Фармація освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" спеціальності 5.12020101 Фармація

Висновки експертної комісії Міністерства освіти  і науки України про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 1201 Медицина освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" спеціальності 5.12010201 Лабораторна діагностика