Оголошення Всі оголошення

Вступні іспити для осіб, які на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) вступають на навчання до КЗВО «Волинський медичний інститут» для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховогомолодшого бакалавра

 

     Організація вступних випробувань до КЗВО «Волинський медичний інститут» та порядок їх проведення визначається приймальною комісією закладу, яка діє відповідно до наказу МОН України від 15.10.2015 року № 1085 «Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу» та наказу Міністерства освіти і науки України від 13. 10. 2019 року № 1350 «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2020 році».

    Перелік предметів, які виносяться на вступні іспити:

спеціальності: «Сестринська справа», «Лікувальна справа» - біологія (тести), українська мова (тести)

спеціальність «Фармація» — біологія (тести), українська мова (тести)

   Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів;

   Мінімальна кількість балів з конкурсного предмету для допуску до участі в конкурсі — 100;

   Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 100, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються;

Вступні випробування проводяться на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів і відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

     Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, конкурсний бал обчислюється як сума балів вступних іспитів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

 Вступні іспити для осіб, які на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) вступають на навчання до КЗВО «Волинський медичний інститут» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

    Перелік осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти:

 • Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Перелік предметів, які виносяться на вступні іспити:

спеціальності: «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Фармація»: українська мова та література і біологія або хімія або математика.

     Результати вступних екзаменів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів;

     Мінімальна кількість балів з конкурсного предмету для допуску до участі в конкурсі — 100;

     Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 100, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних іспитах та у конкурсному відборі не допускаються.

     Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступних іспитів, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, передбачених Правилами прийому до КЗВО «Волинський медичний інститут».

Фахове випробування для осіб, які на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

     Для конкурсного відбору осіб, які на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (випускники спеціальностей: 5.12010102 Сестринська справа) вступають для здобуття освітнього ступеня бакалавра (223 Медсестринство) зараховуються результати фахового випробування з основ медсестринства (тести) та ЗНО з укаїнської мови та літератури.

 • Результати фахового випробування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів;
 • Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі — 100;
 • Особи, які без поважних причин не з’явилися на фахове випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 100, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.

                                                                 

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                               Голова приймальної комісії КЗВО

                                                           «Волинський медичний інститут»

                                                             ________________ Т.В. Пастрик

                                                          «___»________________2020 року

 

 

Програма вступного іспиту з біології

для осіб, які вступають до Комунального закладу вищої освіти

«Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради в 2020 році на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра зі спеціальностей  

223 Медсестринство, 226 Фармація, промислова фармація

                     

 

 

 

 

                                                        Ухвалено рішенням приймальної комісії

                                          (протокол  № ______ від  __________ 2020 р.)

                                                                                

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                           

                                                           Розглянуто і схвалено

                                                           на засіданні предметної

                                                                                                                                                                            екзаменаційної  комісії з біології

                                                             Протокол № _______

                                                             від «____»__________ 2020 року

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

      Програму вступного іспиту  з біології складено для осіб, які вступають до комунального закладу вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради в 2020 році на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра зі спеціальностей  223 Медсестринство, 226 Фармація, промислова фармація.

 Програму вступного  іспиту з біології складено на основі навчальної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів: Біологія, 6-9 класи, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. № 804 та на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. №  462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.).

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 6 КЛАС

Вступ

Біологія — наука про життя. Основні властивості живого. Науки, що вивчають життя. Різноманітність життя (на прикладах представників основних груп живої природи). Поняття про віруси. Методи біологічних досліджень організмів.

Тема 1. Клітина

Клітина — одиниця живого. Збільшувальні прилади (лупа, мікроскопи). Історія вивчення клітини. Загальний план будови клітини. Будова рослинної і тваринної клітини. Основні властивості клітини (ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем). Основні положення клітинної теорії.

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності

Бактерії — найменші одноклітинні організми. Одноклітинні організми (на прикладі хламідомонади, представників діатомових водоростей, евглени, амеби, інфузорії). Приклади представників одноклітинних Паразитичні одноклітинні організми. Середовища існування одноклітинних організмів, їхні процеси життєдіяльності, особливості будови, роль у природі та житті людини. Колоніальні організми, перехід до багатоклітинності (губки, ульва).

Тема 3. Рослини

Рослина — живий організм. Фотосинтез як характерна особливість рослин, живлення, дихання, рухи рослин. Будова рослини. Тканини рослин. Органи рослин. Корінь, пагін: будова та основні функції.  Різноманітність і видозміни вегетативних органів. Розмноження рослин: статеве та нестатеве. Вегетативне розмноження рослин. Квітка. Суцвіття. Запилення. Запліднення.Насінина. Плід. Способи поширення.

 

Тема 4. Різноманітність рослин

Способи класифікації рослин (за середовищем існування, будовою, розмноженням, тощо).

Водорості (зелені, бурі, червоні). Мохи. Папороті, хвощі, плауни. Голонасінні. Покритонасінні (Квіткові). Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури). Життєві форми рослин. Рослинні угруповання.Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Значення рослин для людини.

Тема 5. Гриби

Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло. Розмноження та поширення грибів. Групи грибів: симбіотичні — мікоризоутворюючі шапинкові гриби; лишайники; сапротрофні — цвільові гриби, дріжджі; паразитичні (на прикладі трутовиків і збудників мікозів людини). Значення грибів у природі та житті людини.

Узагальнення

Будова та життєдіяльність організмів

 

7 КЛАС

Вступ

Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення тварин. Будова тварин: клітини, тканини, органи та системи органів.

Тема 1. Різноманітність тварин

Способи класифікації тварин (за середовищем існування, способом пересування, способом життя тощо). Кишковопорожнинні. Кільчасті черви. Членистоногі: Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи. Молюски. Паразитичні безхребетні тварини. Риби. Амфібії. Рептилії. Птахи. Ссавці.

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

Живлення і травлення. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Різноманітність травних систем. Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність. Значення процесів дихання.Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції. Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин. Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин.

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Органи чуття, їх значення. Нервова система, її значення, розвиток у різних тварин. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення. Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Періоди та тривалість життя тварин.

Тема 3. Поведінка тварин

Поведінка тварин, методи її вивчення. Вроджена і набута поведінка. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин. Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна, соціальна. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі. Комунікація тварин. Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

 

Тема 4. Організми і середовище існування

Поняття про екосистему та чинники середовища. Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі. Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика. Природоохоронні території. Червона книга України.

Узагальнення

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи.

8 КЛАС

Вступ

Біосоціальна природа людини. Науки, що вивчають людину. Методи дослідження організму людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

Тема 1. Організм людини як біологічна система

Організм людини як біологічна система.  Різноманітність клітин організму людини. Тканини. Органи. Фізіологічні системи. Поняття про механізми регуляції. Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга. Гуморальна регуляція. Поняття про гормони. Імунна регуляція.

Тема 2. Опора та рух

Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі. Огляд будови скелета. З’єднання кісток. Функції та будова скелетних м’язів. Робота м’язів. Втома м’язів.  Основні групи скелетних м’язів. Розвиток опорно-рухової системи людини з віком. Надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи. Профілактика порушень опорно-рухової системи.

Тема 3. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини — основна властивість живого.

Харчування й обмін речовин. Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів. Значення компонентів харчових продуктів. Харчові та енергетичні потреби людини.

ТЕМА 4. ТРАВЛЕННЯ

Значення травлення. Система органів травлення. Процес травлення: ковтання, перистальтика, всмоктування. Регуляція травлення. Харчові розлади та їх запобігання.

ТЕМА 5. ДИХАННЯ

Значення дихання. Система органів дихання. Газообмін у легенях і тканинах. Дихальні рухи.

Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів. Профілактика захворювань дихальної системи.

ТЕМА 6. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН

Внутрішнє середовище організму. Поняття про гомеостаз. Кров, її склад та функції. Лімфа. Зсідання крові. Групи крові та переливання крові. Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація. Алергія. СНІД. Система кровообігу. Серце: будова та функції. Робота серця. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові. Кровотечі.  Серцево-судинні хвороби та їх профілактика.

 

ТЕМА 7. ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

Виділення — важливий етап обміну речовин. Будова та функції сечовидільної системи. Захворювання нирок та їх профілактика. Значення і будова шкіри. Терморегуляція. Перша допомога при термічних пошкодженнях шкіри (опіки, обмороження), тепловому та сонячному ударі. Захворювання шкіри та їх профілактика.

ТЕМА 8. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА

Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини. Спинний мозок. Головний мозок. Поняття про соматичну нервову систему. Вегетативна нервова система. Профілактика захворювань нервової системи.

 

ТЕМА 9. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова. Зорова сенсорна система. Око. Гігієна зору. Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

ТЕМА 10. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Поняття про вищу нервову діяльність і її основні типи. Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти. Мова. Навчання та пам’ять. Мислення та свідомість. Сон. Біоритми.

ТЕМА 11. ЕНДОКРИННА СИСТЕМА

Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції. Профілактика захворювань ендокринної системи. Взаємодія регуляторних систем

ТЕМА 12. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини. Запліднення. Менструальний цикл. Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції. Постембріональний розвиток людини. Репродуктивне здоров’я.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму

9 КЛАС

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

Тема 1. Хімічний склад клітини

Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки. Органічні молекули.

Вуглеводи та ліпіди. Поняття про біологічні макромолекули – біополімери. Білки, їхня структурна організація та основні функції. Ферменти, їхня роль у клітині. Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації. АТФ.

Тема 2. Структура клітини

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії. Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели. Ядро, його структурна організація та функції. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

Тема 3. Принципи функціонування клітини

Обмін речовин та енергії. Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання. Фотосинтез: світлова та темнова фаза. Хемосинтез. Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах

 

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації

Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів. Транскрипція. Основні типи РНК. Генетичний код. Біосинтез білка. Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК. Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Мейоз. Рекомбінація ДНК. Статеві клітини та запліднення. Етапи індивідуального розвитку.

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі. Закони Менделя. Ознака як результат взаємодії генів. Поняття про зчеплення генів і кросинговер. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю. Форми мінливості. Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування. Сучасні методи молекулярної генетики.

Тема 6. Еволюція органічного світу

Популяції живих організмів та їх основні характеристики. Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін. Механізми видоутворення. Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна. Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції. Еволюція людини. Етапи еволюції людини. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.

Тема 7. Біорізноманіття

Основи еволюційної філогенії та систематики. Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти. Неклітинні форми життя: віруси. Огляд основних еукаріотичних таксонів.

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

Екосистема. Різноманітність екосистем. Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах. Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори. Стабільність екосистем та причини її порушення. Біосфера як цілісна система. Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин. Одомашнення тварин. Методи селекції тварин. Огляд традиційних біотехнологій. Основи генетичної та клітинної інженерії. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично модифіковані організми.

Узагальнення

Основні загальні властивості живих систем.

  Критерії оцінювання відповіді вступника на тестові завдання вступного іспиту з біології для осіб, які вступають на навчання до КЗВО «Волинський медичний інститут» у 2020 році на основі  базової загальної середньої освіти містяться у Положенні про проведення письмового вступного іспиту з біології  в  Комунальному закладі вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради у 2020 році

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Біологія : підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. Ю. Костіков та ін. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 256 с. : іл.
 2. Біологія : підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. І. Остапченко та ін. – К. : Генеза, 2014. – 224 с. : іл.
 3. Біологія : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Валерій Соболь. – Кам’янець-Подільський. : Абетка, 2015. – 288 с. : іл.
 4. Біологія : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Д. А. Шабанов, М. О. Кравченко. – К. : Грамота, 2015. – 272 с. : іл.
 5. Біологія : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. І. Остапченко та ін. – К. : Генеза, 2015. – 256 с. : іл.
 6. Біологія : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. В. Довгаль та ін. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. – 256 с. : іл.
 7. Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Валерій Соболь. – Кам’янець-Подільський. : Абетка, 2016. – 288 с. : іл.
 8. Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Ю. Матяш та ін. – К. : Генеза, 2016. – 224 с. : іл.
 9. Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / К. М. Задорожний. – Х. : Ранок, 2016. – 240 с. : іл.
 10. Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Й. Міщук та ін. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2016. – 280 с. : іл.
 11. Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Страшко. – К. : Грамота, 2016. – 288 с. : іл.
 12. Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. І. Базанова та ін.  – К. : Літера ЛТД, 2016. – 256 с. : іл.
 13. Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. М. Рибалко, Н. В. Корягіна  – К. : УОВЦ «Оріон», 2016. – 272 с. : іл.
 14. Біологія : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. І. Остапченко, П. Г. Балан, В. П. Поліщук. – К. : Генеза, 2017. – 256 с. : іл.
 15. Біологія : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2017. – 288 с. : іл.
 16. Біологія : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. А. Андерсон, М. А. Вихренко, А. О. Чернінський – К. : Школяр, 2017. – 256 с. : іл.
 17. Біологія : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Страшко, М. Ф. Войцехівський, О. Б. Кучменко,  І. Ю. Сліпчук. – К. : Грамота, 2017. – 240 с. : іл.
 18. Біологія : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський. : Абетка, 2015. – 288 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                              Голова приймальної комісії КЗВО

                                                            «Волинський медичний інститут»

                                                           _________________  Т.В. Пастрик

                                                           «___»________________ 2020 року

 

 

 

 

Програма

вступного іспиту з української мови

для осіб, які вступають до Комунального закладу вищої освіти

 «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради

в 2020 році на основі базової загальної середньої освіти

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

зі спеціальностей  223 Медсестринство, 226 Фармація, промислова фармація

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Ухвалено рішенням приймальної комісії

                                       (протокол  № ______ від  __________ 2020 р.)

                                                                               

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

 

Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), ідеї концепції «Нова українська школа» (2016 р.).

  5-й клас

 Вступ.

Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України.

 

Текст. Речення. Слово.

Усні й письмові висловлення, текст.

Зміст  тексту. 

Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення.

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови.  Текст. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту.

Тема, основна думка тексту, мікротема

Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті.

Усна й письмова форми тексту (висловлення). Типи мовлення: розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища).

Лексикологія.

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова.   Використання  багатозначних слів

у прямому й переносному значеннях.   

Лексична помилка та умовне позначення її.   

Тлумачний словник.

 

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми . Пароніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів, омонімів, паронімів.

 

 Будова слова. Орфографія.

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова.  

Спільнокореневі слова й форми слова.

Незмінні й змінні слова.

Правопис значущих частин слова.  Написання префіксів пре-, при-, прі-.

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

Звуки мови й звуки мовлення.

Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі, вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г.

 

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ. 

 

Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка. 

Вимова  наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Позначення  на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

Орфографічний словник.

Орфограма. 

Орфографічна помилка,  її умовне позначення.

 

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.

Вимова і правопис префіксів роз-, без-. Спрощення в групах приголосних.

 

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків.  

Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и]; [о], [е] з [і]; [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів; [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].

Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності).

Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз (розі-).

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.

Основні правила переносу.

Правила вживання знака м’якшення.  

Правила вживання апострофа.

 

Відомості із синтаксису й пунктуації.

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні..

 

Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом.  

Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні.  

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення.

 

 Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.

 

 Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами.

 

Звертання.

Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні.

 

 Вставні слова та сполучення слів   Виділення вставних слів на письмі комами.

 

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

 

Пряма мова. Діалог.

Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

Тире при діалозі.

 

 Лексикологія.

Будова слова й орфографія.

Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія.

Синтаксис і пунктуація.

Тлумачення лексичного значення ужитих у реченнях (текстах) слів, добір синонімів, антонімів.

  6-й клас

 Просте речення.

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні.

 Складне речення.

Пряма мова. Діалог.

Основні орфограми та пунктограми. 

Поняття про офіційно-діловий стиль.

 

Лексикологія

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів.

Добирання українських відповідників до вжитих у реченнях (текстах) іншомовних слів.

Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її.  

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і; правопис знака м’якшення й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.

 

Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.

 

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова.

Пароніми. 

 

Фразеологія.

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.

Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологіз­ми в ролі членів речення.  

Редагування речень і текстів, у яких неправильно вжито фразеологізми.

 

Словотвір. Орфографія

Змінювання і творення слів. Твірне слово. Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний (відкидання від твірного слова префіксів, суфіксів і закінчення), складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу.

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський,   -цький; буквосполученням -чн- (-шн-). Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-,  -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами  -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.

Творення складноскорочених слів.  Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-; правопис складноскорочених слів.

 

Морфологія

Іменник.

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні.   

Велика буква та лапки у власних назвах

Збірні іменники.

Рід іменників.  Іменники спільного роду.

Число іменників.  Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

Відмінки іменників. Кличний відмінок. Відмінювання іменників.

 Поділ іменників на відміни й групи.

Відмінювання іменників І відміни.

Відмінювання іменників ІІ відміни.

 Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.

Відмінювання іменників ІІІ – IV відмін.

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини. Особливості написання іменників у кличному відмінку.

 Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові,

Не з іменниками.

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).

Правопис складних іменників. 

 

Прикметник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх.

Відмінювання прикметників.

Прикметники твердої й м’якої груп.

Перехід прикметників в іменники.

Творення прикметників .Написання прикметників із суфіксами:

-еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-.

Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-, -ичн-.

Написання не з прикметниками.

Написання -н- і -нн- у прикметниках.

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

Написання прізвищ прикметникової форми.

 

Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні й складені.

Відмінювання числівників.

Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Роздільне написання складених числівників.

Написання разом порядкових числівників з -тисячний. Узгодження числівників з іменниками.

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу.

 

Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені.  

Відмінювання займенників усіх розрядів.

Приставний н у формах особових і вказівних займенників.

Написання разом і через дефіс неозначених займенників.

Правопис заперечних займенників.

Написання займенників із прийменниками окремо.

  7-й клас

 Літературна норма української мови.

 

Морфологія. Орфографія.

Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на  -но, -то .

Неозначена форма (інфінітив) та особові форми.

Доконаний і недоконаний види дієслова.

 Часи дієслів. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час.

Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви е, и в особових закінченнях дієслів I і II дієвідмін.  

Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу.

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного й наказового способів. Знак м’якшення у дієсловах наказового способу.

Безособові дієслова.

Способи творення дієслів.

Не з дієсловами.

Правопис -ться, -шся в дієсловах.  

 

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими зворотами.

Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Правопис відмінкових закінчень дієприкметників.

Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи їх заміни.

Безособові дієслівні форми на -но, -то.

Правопис суфіксів дієприкметників.

-Н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження.

Не з дієприкметниками.

 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові.

Вид і час дієприслівників. Дієприслівники  недоконаного й доконаного виду, творення їх.

Не з дієприслівниками.

Редагування речень і текстів, у яких допущено помилки  у вживанні дієприслівникових зворотів.

Редагування речень і текстів, у яких допущено помилки  у вживанні дієприслівникових зворотів.

 

Прислівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Розряди прислівників. 

Ступені порівняння прислівників.

Творення й правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках.

Не і ні з прислівниками.

И та і в кінці прислівників.

Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників.

Написання прислівників окремо, разом, через дефіс.

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день.

 

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні.

Зв’язок прийменника  з непрямими відмінками іменника. Види прийменників за будовою.

Непохідні й похідні прийменники.

Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс.

Синонімічні й антонімічні  прийменники.

Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення.

 

Сполучник як службова частина мови.

Види сполучників за будовою, походженням. Використання  сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.

Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників й однозвучних слів.

Синонімічні й антонімічні  сполучники.

 

Частка як службова частина мови.

Частки формотворчі та словотворчі. Частки, що надають слову або реченню  додаткових відтінків. 

Правопис часток не і ні з різними частинами мови. 

Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки.

 

Вигук як особлива частина мови.

Групи вигуків за значенням.

Дефіс у вигуках.

Кома і знак оклику при вигуках.

 8-й клас

 Синтаксис. Пунктуація.

Словосполучення й речення.

Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова.

 

Речення. Речення прості й складні,   двоскладні й односкладні.

Граматична помилка та її  умовне позначення. 

 

 Просте речення.

Двоскладне речення.

Головні й другорядні члени речення.

 

Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний).

Способи вираження присудка. Тире між підметом і присудком.

Узгодження головних членів речення.

Речення поширені й непоширені.

 Порядок слів у реченні.

Логічний наголос.

 

Означення, додаток й обставини як другорядні члени речення.  

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки.

Види обставин (за значенням), способи вираження їх.

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.

 

Односкладне речення.

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, узагальнено-особові, неозначено-осо­бові, безособові) і підмета (називні). Односкладне речення

як частина складного речення.

 

Повні й неповні речення.

Тире в неповних реченнях.

 

Просте ускладнене речення.

Речення з однорідними членами.

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Поширені й непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові). Кома між однорідними членами речення.

Речення з кількома рядами однорідних членів. Однорідні й неоднорідні означення. Узагальнювальні слова в ре­ченнях з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

 

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями).

Звертання непоширені й поширені. Риторичне звертання. Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням.

Розділові знаки при звертанні

і вставних словах.

 

Речення з відокремленими членами.

Поняття про відокремлення. Відокремлені друго­рядні члени речення (також уточнювальні).

Розділові знаки при відокремлених членах речення.

 9-й клас

 Синтаксис. Пунктуація.

Пряма й непряма мова.

Заміна прямої мови непрямою.

Цитата як спосіб передачі чужої мови.

Діалог.

Розділові знаки при прямій мові й діалозі.  

 

 Складне речення, його ознаки.

Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком. 

 

Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку між його частинами.

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.

Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

 

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова у складнопідрядних реченнях. Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними, обставинними підрядними частинами (способу дії й ступеня,  порівняння, місця, часу, причини, на­слідку, мети, умови, допусту). Розділові знаки між частинами складнопідрядного речення.

Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами.

Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами.

 

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.

Розділові знаки в безсполучникових реченнях.

 

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

 

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності.

Текст, його основні ознаки.

Будова  тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці. Види й засоби міжфразового зв’язку. 

 

 

 

СПИСОК   ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Українська мова: підручник для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Глазова  – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 272 с.
 2. Українська мова: підручник для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. /  С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова.– К. : Грамота, 2013. – 296 с.
 3. Українська мова: підручник для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний.– К. : Генеза, 2013. – 256 с.
 4. Українська мова: підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Глазова  – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 240 с.
 5. Українська мова: підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. /  С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова, М.Г. Жук– К. : Грамота, 2014. – 272 с.
 6. Українська мова: підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний.– К. : Генеза, 2014. – 256 с.
 7. Українська мова: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний.– К. : Генеза, 2016. – 256 с.
 8. Українська мова: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова, М.Г. Жук– К. : Грамота, 2016. – 288 с.
 9. Українська мова: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.М. Горошкіна, Л.О. Попова– К. : Грамота, 2015. – 224 с.
 10. Українська мова: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.Л. Ющик– К.: Тернопіль: Навчальна книга Богдан , 2015. – 296 с.
 11. Українська мова  : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. /  Л.О. Глазова– К.: Видавничий дім «Освіта», 2016. – 272 с. 
 12. Українська мова: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний.– К. : Генеза, 2016. – 224 с.
 13. Українська мова: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.Л. Ющик– К. : Тернопіль: Навчальна книга Богдан , 2016. – 248 с.  
 14. Українська мова: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова, М.Г. Жук– К. : Грамота, 2016. – 272 с.
 15. Українська мова: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.О. Глазова– Х. : ФОЛІО, 2016. – 288 с. .
 16. Українська мова: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.М. Данилевська– К. : УОВЦ «Оріон», 2016. – 288 с. 
 17. Українська мова: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Авраменко, Т.В. Борисюк, О.М. Почтаренко– К.: Грамота, 2016. – 176 с.
 18. Українська мова: підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний.– К. : Генеза, 2017. – 272 с.
 19. Українська мова: підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Авраменко– К. : Грамота, 2017. – 160 с.
 20. Українська мова: підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Б. Голуб, А.В. Ярмолюк – К. : Педагогічна думка, 2017. – 308 с.