Оголошення Всі оголошення

Методична робота

   Методична робота в коледжі спрямована на підвищення рівня якості підготовки студентів, підвищення їхньої конкурентоспроможності в умовах ринку праці в процесі входження до європейського медичного  простору.

Педагогічний колектив коледжу  у 2017/18 навчальному році працював над такими проблемами:

      Удосконалення форм і методів контролю за навчально-виховним процесом у медичному коледжі як засіб підвищення ефективності навчання.

      Осучаснення планування практичної підготовки – запорука якісного навчання майбутніх спеціалістів.

      Культура взаємовідносин як важливий фактор формування гуманного суспільства.

      Робота методичної ради, педагогічної ради і предметних (циклових) комісій здійснювалася відповідно до поставлених проблем.

      Протягом  навчального року на засіданнях педагогічної ради розглядалися   питання,  зокрема:

     Стан викладання предметів загальноосвітньої  підготовки.

     Викладання іноземної мови за професійним спрямуванням як фактор формування високопрофесійних молодших спеціалістів.

     Соціально-психологічна адаптація студентів новонабраних груп до умов навчання в медичному коледжі.

     Науково-пошукова робота студентів як засіб активізації пізнавальної діяльності майбутніх медичних працівників.           

 У коледжі діють 9  предметних (циклових) комісій:

 Загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;

 Природничо-наукових дисциплін;

Терапевтичних дисциплін та медсестринства     

 Педіатрії, акушерства та гінекології   

 Санітарно-гігієнічних дисциплін;

 Хімічних та фармацевтичних дисциплін;

 Хірургічних дисциплін;

 Іноземних мов;

 Фізико-математичних дисциплін.

Протягом 2017/18 навального року на засіданнях предметних (циклових) комісій розглядалися такі питання:

Предметна (циклова) комісія загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

(голова предметної (циклової) комісії  В.Б.Демчук, викладач вищої категорії, викладач-методист)

Роль  мультимедійних технологій у викладанні  основ економічної теорії.

Індивідуальний підхід як основа особистісно зорієнтованого навчання на заняттях з української літератури.

Формування мотивації та активізація навчальної діяльності студентів на заняттях  загальноосвітніх дисциплін.

Методика вивчення неологізмів етнокультурного змісту на заняттях з української мови та літератури.

Національно-патріотичне виховання на заняттях соціально-економічних дисциплін.

Диференційований та індивідуальний підходи  при викладанні соціально-економічних дисциплін.

Деякі аспекти забезпечення інформаційної безпеки в Україні.

Предметна (циклова) комісія терапевтичних дисциплін та медсестринства     

(голова предметної (циклової)  комісії Н.Р.Федонюк, викладач вищої категорії, викладач-методист)

 Особливості адаптаційного періоду у студентів груп нового набору.

 Використання сучасних форм і методів навчання на заняттях з навчальної дисципліни  «Догляд  за хворими».

Форми та методи контролю знань студентів при викладанні навчальної дисципліни «Медсестринство в сімейній медицині».

Про підвищення ефективності освітнього процесу шляхом взаємовідвідування занять викладачів.

Роль культури взаємовідносин у формуванні гуманного суспільства.

Роль  викладача у формуванні культури взаємовідносин у студентському колективі.

Про навчально-методичне забезпечення позааудиторної самостійної роботи студентів.

Використання сучасних підходів у практичному навчанні як запоруки якісної підготовки майбутніх медиків.

             

Предметна (циклова)  комісія педіатрії, акушерства та гінекології 

 (голова предметної (циклової) комісії  С.О.Самусь, викладач  першої категорії)

Методи мотивації студентів-медиків до навчання і практичної діяльності.

Використання новітніх технологій навчання при проведенні занять з дисци плін циклу.

Застосування телекомунікаційних проектів у самостійній роботі студентів.

Проблеми формування особистості майбутнього медичного працівника.

Методичне та матеріальне забезпечення навчальних кабінетів  предметної (циклової) комісії. 

       Форми та методи контролю знань студентів при викладанні дисциплін «Акушерство» та «Педіатрія».

       Роль міждисциплінарної інтеграції  у формуванні фахової компетентності майбутніх медиків.

    Використання рольової гри при проведенні занять з навчальних дисциплін циклу. 

     Використання інноваційних прийомів для розвитку клінічного мислення у  студентів на заняттях з   акушерства та педіатрії.

    Професіоналізм викладача як запорука формування кваліфікованого спеціаліста-медика.

Предметна (циклова)  комісія хімічних та фармацевтичних дисциплін

(голова предметної (циклової) комісії К.Ю. Люшук, канд. пед. наук., викладач вищої категорії, викладач-методист)

 Організація і ефективність роботи навчальних кабінетів і лабораторій методичної (циклової) комісії.

Використання інтерактивних методів навчання при викладанні фармакології.

 Самостійна робота – один із методів розвитку пізнавальної активності студентів.

Організація контролю за якістю знань студентів при викладанні технології ліків.

Атестація викладачів – одна з  форм удосконалення їх професійної компетентності.

Науково-пошукова робота як засіб активізації пізнавальних інтересів студентів.    

Творчо-розвиваючі технології та їх реалізація у системі природничої освіти.

Міждисциплінарна інтеграція в умовах комплексного підходу до підготовки майбутнього фахівця-фармацевта.

Виховання професійних якостей у студентів засобами навчальних дисциплін циклу.

Організація поточної перевірки знань, умінь і навичок викладачами предметної (циклової) комісії.  

Тести у сучасному процесі навчання, їх використання на заняттях ОЕФ.

 

Предметна (циклова)   комісія хірургічних дисциплін

(голова предметної (циклової) комісії М.В. Грибок, викладач вищої  категорії)

Ефективність використання тестового контролю знань студентів при вивченні навчальної дисципліни «Хірургія».

Організація студентської науково-пошукової роботи викладачами предметної (циклової) комісії.

Самостійна роботи студентів – важлива умова розвитку творчої особистості.

Проблемне навчання на практичних заняттях з навчальної дисципліни «Медсестринство в хірургії».

Гуманізація викладання навчальної дисципліни «Медсестринство в отоларингології».

Принципи організації лекційного курсу з навчальної дисципліни «Анестезіологія та реаніматологія».

Форми і методи контролю  знань студентів у системі медичної освіти.

Професіоналізм викладача – запорука формування кваліфікованого молодшого медично спеціаліста.

Навчально-виробничі практики – як одна з найважливіших складових навчального процесу у ВНЗ, роль методичного керівника.

Психолого-педагогічні підходи до формування здоров’язберігаючої компетентності студентів коледжу.

 

              Предметна (циклова)    комісія санітарно-гігієнічних дисциплін

(голова предметної (циклової) комісії Н.М. Кормош, викладач вищої категорії)

Про підвищення якості проведення теоретичних занять при викладанні дисциплін циклу.

        Підходи викладачів предметної (циклової) комісії щодо зниження напруження адаптаційних процесів у студентів першокурсників до умов навчання у коледжі.

          Методичне забезпечення, стан викладання та рівень знань студентів з навчальних дисциплін «Біологічна хімія», «Техніка лабораторних робіт» (з досвіду роботи).  

          ВІЛ-інфекція/СНІД - загроза  існуванню людства. Статистичні дані. Сучасні  методи лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції.

         Формування громадянської свідомості майбутніх фахівців на основі цінностей       демократичного  суспільства .

        Формування фахової компетентності молодших спеціалістів на заняттях з біологічної  хімії.

        Використання віртуальних лабораторій при вивченні санітарно-гігієнічних дисциплін.  

Предметна (циклова)     комісія іноземних мов

(голова предметної (циклової)  комісії Н.П. Гальчун, викладач вищої категорії, викладач-методист)

      Форми і методи роботи при викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням.

     Самостійна робота з іноземної мови за професійним спрямуванням як засіб поглиблення знань студентів.

     Науково-пошукова робота з іноземної мови за професійним спрямуванням як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів.

     Комунікативна культура викладача в організації навчання іноземній мові.

     Професійна компетентність педагога вищої школи у системі «викладач-студент».

    Особливості підготовки і проведення письмового контролю знань студентів з англійської мови.

     Тестування як метод навчання і контролю знань студентів при вивченні німецької мови.      

    Особливості перекладу безеквівалентної лексики з німецької українською мовою.    

 

Предметна (циклова)  комісія фізико-математичних дисциплін

(голова  предметної (циклової) комісії В.М. Коцар, викладач вищої категорії, викладач-методист)

Контроль і стимулювання навчальної діяльності студентів у підвищенні рівня якості знань.

       Використання інтерактивних технологій навчання на заняттях фізики.

       Математичне моделювання як один із методів реалізації прикладної спрямованості курсу математики.

       Електронний посібник як сучасна інформаційна технологія.

      -Візуалізація програмного матеріалу в процесі навчання математики.

      Сервіси Google для підготовки тестових завдань.

      Проблемний метод навчання як засіб розвитку соціально-орієнтованих якостей особистості на заняттях фізики.

     Застосування методу аналогії у навчанні математики.

     Заняття-екскурсія – особлива форма організації навчання.

      Інноваційні технології на заняттях математики.

      Розвиток міжпредметних компетентностей студентів на заняттях математики.

      Використання проектних технологій у процесі вивчення біофізики.

      Застосування проблемно-пошукової технології для формування критичного мислення на заняттях математики.

       Розвиток міжпредметних компетентностей студентів на заняттях математики.

      Упродовж 2017/18 навчального року викладачами коледжу проведено відкриті заняття з використанням сучасних форм і методів, зокрема:

- теоретичне заняття з внутрішньої медицини на тему «Проблеми надання довготривалої медичної допомоги населенню. Артеріальна гіпертензія» (викладач Бідзюра І.Г.),

- теоретичне заняття з фармакології на тему «Лікарські засоби, які впливають на аферентну іннервацію» (викладач Шуляк Н.С.),

- теоретичне заняття з хірургії на тему «Термічні пошкодження» (викладач Васюхник О.А.),

- теоретичне заняття з педіатрії на тему «Рахіт у дітей. Етіологія. Патогенез. Клініка. Лікування. Профілактика. Гіпервітаміноз Д» (викладач Лук’янчук С.М.),

- теоретичне заняття з внутрішньої медицини на тему «Захворювання суглобів. Ревматоїдний поліартрит. Деформуючий остеоартроз» (викладач Фещак  В.В.),

- практичне заняття з БЖД на тему «Соціально-політичні небезпеки, їх види» (викладач Нечипорук В.М.),

- теоретичне заняття з основ медсестринства на тему «Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів»     (викладач  Струбіцька Н.Ю .),

- практичне заняття з основ медсестринства на тему «Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів»       (викладач Струбіцька Н.Ю.),

- теоретичне заняття з технології ліків на тему «Таблетовані лікарські форми» (викладач Мельник Б.В.),

- практичне заняття з організації економіки фармації на тему «Проведення інвентаризації лікарських засобів. Оформлення результатів інвентаризації» (викладач Комариця М.М.),

- теоретичне заняття зі стоматології на тему «Захворювання м’яких тканин зуба. Пульпіти та періодонтити»                   (викладач Кондриков Д.Ю.),

- теоретичне заняття з фармакогнозії на тему «Вітаміни. Лікарські рослини на ЛРС, що вміщують вітаміни»                      (викладач Радько Л.В.),

комбіноване заняття з української літератури на тему  «Жнива скорботи. Тема голодомору в романі Василя Барки «Жовтий князь» (викладач Семенюк Л.В.),

інтегроване заняття з фізіології, медичної інформатики та фармакології на тему «Регуляція діяльності серця. Протиаритмічні препарати. Медичні приладокомп’ютерні системи» (викладачі Міщенко І.В., Коцар В.М., Шуляк Н.С.),

теоретичне заняття з педіатрії з застосуванням веб-квесту на тему «Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку. Гельмінтози» (викладач Недільська О.В.).

Методичний кабінет планує, організовує і спрямовує методичну роботу в навчальному закладі. Основними напрямами роботи методичного кабінету є удосконалення науково-методичного забезпечення  освітнього процесу, впровадження інтерактивних форм і методів роботи, вивчення і поширення передового педагогічного досвіду, надання методичної допомоги викладачам в організації і проведенні навчально-виховної роботи, робота з малодосвідченими викладачами.

У методичному кабінеті зібрані матеріали з актуальних проблем навчально-виховного процесу, створено каталог відеофільмів, каталог методичної і педагогічної літератури, обладнані постійні виставки кращих зразків методичних розробок занять, навчальних посібників, методичних рекомендацій викладачів коледжу, представлені наукові статті викладачів у періодичних виданнях.

  У 2018   році  у видавництві «Медицина» вийшов навчальний посібник

 Історія медицини і медсестринства : навч.посіб./ Л.Ф.Луцик, В.Р.Малюта, В.І.Мельник, О.Г.Григола. – К. : ВСВ «Медицина», 2018. – 376 с. + 32 с. кольор. вкл.

Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду в коледжі здійснюється шляхом:

- написання викладачами методичних розробок на основі власного досвіду;

- проведення майстер-класів для молодих викладачів;

- проведення відкритих занять та їх аналіз;

- обговорення на засіданнях предметних (циклових) комісій взаємовідвіданих занять;

- заслуховування на засіданнях предметних (циклових) комісій доповідей із досвіду роботи викладачів;

- участь викладачів у роботі обласних і регіональних методичних об'єднань.

У  2017/18 навчальному році   викладачі продовжувати  працювати над створенням навчальних підручників і посібників, зокрема на електронних носіях,  вивчали, узагальнювали і поширювали кращий педагогічний досвід   через публікації у фахових виданнях, виступи на засіданнях педагогічної і методичної рад, на засіданнях предметних (циклових) комісій, у роботі з молодими викладачами.  Зокрема вивчався передовий педагогічний досвід викладачів на теми:

Форми і методи роботи з національно-патріотичного виховання при викладанні української мови та літератури (викладач Драбант С.С.),

Застосування інноваційних технології навчання на заняттях навчальної дисципліни «Основи медичної інформатики» (викладач Коцар В.М.),

Електронні освітні ресурси як невід’ємна складова освітнього процесу (викладач Крупінський О.Є.),

Перфекціонізм майбутніх медичних сестер: проблема диференціації, рівень та особистісно поведінкові прояви (викладач Лазько А.М.),

Застосування міждисциплінарної інтеграції при викладанні хімії в процесі підготовки фармацевтів (викладач Люшук К.Ю.),

Проблема «емоційного вигорання» у медичних працівників та шляхи запобігання (викладач Пастрик Т.В.),

Самостійна позааудиторна робота студентів як засіб розширення пізнавальної діяльності студентів (Патракєєва Л.Я.),

          Роль гурткової та волонтерської діяльності у формуванні професійної компетентності медичних сестер (викладач Струбіцька Н.Ю.),

Використання лекцій-презентацій при викладанні інфектології (викладач Федонюк Н.Р.),

Міждисциплінарні та інтегровані зв’язки при викладанні навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» (викладач Хом’як Л.В.),

Еколого-гігієнічні та соціальні аспекти формування свідомого ставлення до охорони довкілля та власного здоров'я в системі підготовки майбутнього фахівця (викладач Андрощук О.В.)

Викладачі коледжу за звітний період підготували методичні і дидактичні матеріали, рецензії на навчальні посібники і навчальні програми.  

 Викладачі коледжу брали участь у науково-практичних конференціях, семінарах, організованим  управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації, зокрема:

«Актуальні проблеми неврології».

«Респіраторна медицина. Вибрані питання  пульмонології».

«Імплементація міжнародних протоколів у педіатричну практику» тощо.

У коледжі діє школа професійної адаптації молодих викладачів, заняття в якій відбуваються відповідно до плану роботи, розрахованого на 2 роки навчання. На заняття школи виносяться питання з актуальних  проблем  освітнього процесу, методичного забезпечення, форм і методів роботи викладача. У жовтні 2017 року проводився  тиждень молодого викладача, у рамках якого  викладачі-початківці провели  відкриті заняття з використанням сучасних форм і методів навчання, досвідчені колеги зробили детальний аналіз занять,  ефективно пройшов  майстер-клас на тему «Як учитися вчитись і навчати навчатися».

Організація системи безперервної освіти в коледжі передбачає як самоосвіту викладачів, так і підвищення кваліфікації, удосконалення фахової підготовки на  ФПК  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, де у 2017/18  навчальному році підвищили кваліфікацію  5   викладачів коледжу, а саме:

 Прогонюк Н.Я., викладач внутрішньої медицини,

 Кондриков Д.Ю., викладач стоматології,

 Андрощук О.В., завідувач відділення, викладач гігієни,

 Хом’як Л.В., завідувач відділення, викладач внутрішньої медицини,               Пастрик Т.В., завідувач відділення, викладач іноземної мови.

У Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили кваліфікацію 4  викладачі:

Волчкович В.В., викладач фізичного виховання,

Базилюк В.І., викладач фізики,

Комариця М.М., викладач ОЕФ,

Козира Є.В., викладач суспільних дисциплін.

У 2017/18 навчальному році проводилась атестація викладачів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 20 грудня 2011 року № 1473 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року №1135) та відповідно до постанови КМУ №1109 від 23 грудня 2015 року «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій  і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння».

У 2017/18 навчальному році атестувалися   20  викладачів коледжу.

Відповідно до рішення атестаційної комісії Луцького базового медичного коледжу (протокол №2 від 28.03.2018р.) та рішення атестаційної комісії управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації (протокол №1 від 18.04.2018р.) атестовані такі викладачі:

на кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» -

Бідзюра  І.Г., викладач внутрішньої медицини,

Васюхник О.А., викладач хірургії,

Лук’янчук С.М., викладач педіатрії,

Комариця М.М., викладач організації економіки фармації;

на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії» -

Кондриков Д.Ю., викладач стоматології;

на кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» -

Прогонюк НЯ., викладач внутрішньої медицини,

Міщенко І.В., викладач фізіології,

Семенюк Л.В., викладач української мови та літератури;

на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст  першої категорії» -

Мельник Б.В., викладач технології ліків;  

на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» -

Радько Л.В., викладач фармакогнозії,

Струбіцька Н.Ю., викладач основ медсестринства;

  на  підтвердження відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» -

Волчкович В.В., викладач фізичного виховання,

Тищенко Л.В., практичний психолог;

на  підтвердження відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» і на присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» -

Лазько А.М., викладач  основ психології і міжособового спілкування,

Нечипорук В.М., викладач географії,

Драбант С.С., викладач української мови та літератури,

Федонюк Н.Р., викладач інфектології;

на  підтвердження відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» і на підтвердження раніше присвоєного педагогічного звання «викладач-методист» -

Савчук О.М., викладач біохімії,

Хом’як Л.В., викладач внутрішньої медицини,

Люшук К.Ю., викладач хімії.

      Традиційно напередодні підсумкового засідання атестаційної комісії відбулася виставка методичних напрацювань викладачів, які атестуються.                                   

Матеріали, доступні для перегляду:    

Презентація на тему: "Робота методичного кабінету щодо підвищення кваліфікації викладачів коледжу"

Підсумки метод.роботи  за 2018-2019 н.р.

План заходів циклових комісій Луцького базового медичного коледжу (березень 201_/1_ навчального року)

ПОРТФОЛІО

Струбіцька Наталія Юріївна

Федонюк Наталія Ростиславівна