Методична робота

  Методична робота в коледжі спрямована на підвищення рівня якості підготовки студентів, підвищення їхньої конкурентоспроможності в умовах ринку праці в процесі входження до європейського медичного  простору.

  Педагогічний колектив коледжу  у 2014/15 навчальному році працював над такими проблемами:

- Удосконалення професійної компетентності викладачів медичних коледжів як основа  формування кваліфікованого молодшого спеціаліста.

- Організація та методична діяльність методичного керівника практики – запорука  ефективної практичної підготовки молодшого медичного спеціаліста. 

- Формування громадянської свідомості майбутніх фахівців на основі цінностей демократичного суспільства.

   Робота методичної ради, педагогічної ради і циклових комісій здійснювалася відповідно до поставлених проблем.

Протягом  навчального року на засіданнях педагогічної ради розглядалися такі питання:

- Соціально-психологічна адаптація студентів новонабраних груп;

- Засади становлення фахової досконалості студентів спеціальності «Фармація»;

- Методичне забезпечення викладання фармацевтичних дисциплін;

- Запровадження новітніх педагогічних технологій викладачами фармацевтичних дисциплін;

- Якість знань і практичних навичок студентів спеціальності «Фармація»;

- Формування професійної компетентності студентів спеціальності «Акушерська справа» в сучасних умовах;

- Стан викладання дисциплін циклу професійної та практичної підготовки на спеціальності «Акушерська справа»;

- Результати атестації і підвищення кваліфікації викладачів коледжу у 2014/15 навчальному році;

- Особливості  організації навчально-виховного процесу в 2014/15 навчальному році. 

         У коледжі діють 9 циклових комісій:

- Циклова комісія загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (голова циклової комісії Є.В. Козира, викладач вищої категорії, викладач-методист)

- Циклова комісія природничо-наукових дисциплін (голова циклової комісії А.М. Лазько, викладач вищої категорії)

- Циклова комісія терапевтичних дисциплін та сестринської справи

(голова циклової комісії Л.В.  Хомяк, викладач вищої категорії, викладач-     методист)

- Циклова комісія хімічних та фармацевтичних дисциплін

(голова циклової комісії К.Ю. Люшук, канд. пед. наук., викладач-методист, викладач вищої категорії)

- Циклова комісія акушерсько-педіатричних дисциплін (голова циклової комісії  І.М. Неділько, канд.мед.наук, викладач вищої категорії)   

- Циклова комісія хірургічних дисциплін (голова циклової комісії М.В. Грибок, викладач вищої  категорії)

- Циклова комісія іноземних мов (голова циклової комісії Н.П. Гальчун, викладач вищої категорії, викладач-методист)

- Циклова комісія фізико-математичних дисциплін (голова циклової комісії В.М. Коцар, викладач вищої категорії, викладач-методист)

- Циклова комісія санітарно-гігієнічних дисциплін (голова циклової комісії О.В. Андрощук, викладач вищої категорії, викладач-методист)

   За звітній період 2014/2015 навчального року викладачами коледжу проведено 16 відкритих занять з використанням сучасних форм і методів навчання, зокрема:

- Теоретичне заняття з навчальної дисципліни «Медсестринські теорії та процес» на тему «Медсестринський процес - наукова основа медсестринської діяльності» ( викладач Струбіцька Н.Ю.);

- Практичне заняття з хірургії на тему «Термічні ушкодження. Електротравми» (викладач Держай В.А.);

- Теоретичне заняття з медсестринства в гінекології «Безплідний шлюб. Психосоціальні аспекти безплідності в шлюбі» (викладач Гапонюк Н.С.);

- Відкрите заняття з української літератури «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі» (викладач Драбант С.С.);

- Заняття з англійської мови на тему «Захворювання жіночої репродуктивної системи. Система неозначених часів» (викладач Ляшевич Т.В.);

- Практичне заняття з медсестринства в гінекології на тему «Роль медичної сестри в діагностиці порушень менструального циклу» (викладач Гапонюк Н.С.);

- Теоретичне заняття з медичної біології на тему «Медична арахноентомологія» (викладач Міщенко І.В.);

- Практичне заняття з навчальної дисципліни «Медсестринські теорії та процес» на тему «Третій етап медсестринського процесу. Документальне оформлення плану догляду» (викладач Струбіцька Н.Ю.);

- Практичне заняття з основ інформатики на тему «Використання електронних посібників, навчальних програм та мультимедійних ресурсів з профільної дисципліни» (викладач Крупінський О.Є.);

- Теоретичне заняття з ботаніки «Рослинна клітина. Оболонка та протопласт рослинної клітини» (викладач Кормош Н.М.);

- Заняття з української літератури на тему «Іван Франко – титан думки і праці» (викладач Драбант С.С.);

- Практичне заняття з мікробіології «Світловий мікроскоп. Робота з імерсійною системою» (викладач Кормош Н.М.);

- Теоретичне заняття з медсестринства в психіатрії та наркології на тему «Проблеми пацієнтів із шизофренією і маніакально-депресивним психозом» (викладач Гадай І.В.);

 - Лекція-презентація на тему «Сифіліс. Етіологія. Клініка. Діагностика. Лікування і профілактика» (викладач Павлюк Н.М.);

- Теоретичне заняття з акушерства «Ведення періодів пологів. Догляд за новонародженими» (викладач Смолярчук А.М.).

    У березні 2015 року в коледжі проходив місячник циклових комісій, у рамках якого відбувалися відкриті теоретичні і практичні заняття, конкурси професійної майстерності «Кращий за фахом», зустрічі з представниками практичної медицини, конференції, виховні заходи, зокрема: 

- Конкурс "Кращий за фахом" серед студентів спеціальності "Лабораторна діагностика" ( теоретичний і практичний етапи);

- Конкурс "Кращий за фахом" серед студентів спеціальності "Фармація" (теоретичний і практичний етапи).

    Викладачі коледжу у 2014/15 навчальному році працювали над створенням навчальних посібників, зокрема у видавництві «Медицина» вийшов навчальний посібник «Практикум з фізіології», автори О.Т. Мотузюк, І.В. Міщенко. Готуються до видання «Практикум з анатомії людини» (автор Н.Л. Павлюк); «Культурологія» (перевидання) (автор Є.В. Козира); «Історія медицини та медсестринства» (авторський колектив Л.Ф. Луцик, В.Р. Малюта, В.І. Мельник, О.Г. Григола).

    У  2014/15 навчальному році   викладачі продовжувати  працювали над створенням навчальних підручників і посібників, зокрема на електронних носіях,  вивчали, узагальнювали і поширювали кращий педагогічний досвід   через публікації у фахових виданнях, виступи на засіданнях педагогічної і методичної рад, на засіданнях циклових комісій, у роботі з молодими викладачами.  

    Викладачі коледжу за звітний період підготували методичні і дидактичні матеріали, рецензії на навчальні посібники і навчальні програми .

    Методичний кабінет планує, організовує і спрямовує методичну роботу в навчальному закладі. Основними напрямами роботи методичного кабінету є удосконалення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, впровадження інтерактивних форм і методів роботи, вивчення і поширення передового педагогічного досвіду, надання методичної допомоги викладачам в організації і проведенні навчально-виховної роботи, робота з малодосвідченими викладачами.

    У методичному кабінеті є матеріали з актуальних проблем навчально-виховного процесу, створено каталог відеофільмів, каталог методичної і педагогічної літератури, обладнані постійні виставки кращих зразків методичних розробок занять, навчальних посібників, методичних рекомендацій викладачів коледжу, представлені наукові статті викладачів у періодичних виданнях.

    У коледжі діє школа професійної адаптації молодих викладачів, заняття в якій відбуваються відповідно до плану роботи, розрахованого на 2 роки навчання.   На заняття школи виносяться питання з актуальних питань навчально-виховного процесу, методичного забезпечення, форм і методів роботи викладача.

    Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду здійснюється шляхом:

- написання викладачами методичних розробок на основі власного досвіду;

-проведення майстер-класів для молодих викладачів;

-проведення відкритих занять та їх аналіз;

-обговорення на засіданнях циклових комісій взаємовідвіданих занять;

 -заслуховування на засіданнях циклових комісій доповідей із досвіду роботи викладачів;

-участь викладачів у роботі обласних і регіональних методичних об'єднань.

    Організація системи безперервної освіти передбачає як самоосвіту викладачів, так і підвищення кваліфікації, удосконалення фахової підготовки на кафедрах Національного медичного університету імені О. Богомольця, де у 2014-2015  навчальному році підвищили кваліфікацію 4 викладачі коледжу, а саме:

- Гапонюк Н.С., викладач акушерства і гінекології;

- Смолярчук А.М., викладач акушерства і гінекології;

- Костюк С.В., викладач основ економіки;

- Василюк О.П., викладач педіатрії

    У Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили кваліфікацію 6 викладачів:

- Ляшевич Т.В., викладач іноземних мов;

- Тищенко Л.В., практичний психолог;

- Коцар В.М., викладач інформатики;

- Шукалович Г.О., викладач іноземних мов;

- Федосова Р.І., викладач математики;

- Нечипорук В.М., викладач географії.

    У 2014-2015 навчальному році проводилась атестація викладачів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України 06.10.2010 року №930, та змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених наказом Міносвіти і науки, молоді та спорту України 20.12.2011 року № 1473.

    У 2014-2015 навчальному році атестувалися 14 викладачів коледжу, 4 із них – позачергово.

    Відповідно до рішення атестаційної комісії Луцького базового медичного коледжу (протокол №2 від 31.03.2015р.) та рішення атестаційної комісії управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації (Протокол №1 від 04.04.2015р.)   такі викладачі:

-  Міщенко І.В., викладач фізіології,                            

-  Павлюк Н.М.,викладач дерматовенерології,

-  Костюк С.В.,викладач  основ економіки,  атестовані на кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

-  Гапонюк Н.С., викладач акушерства та гінекології,     

-   Держай В.А., викладач хірургії,     

-  Ляшевич Т.В., викладач іноземної мови,

-  Приступа Л.В., викладач біології, 

-  Смолярчук А.М., викладач акушерства та гінекології,                

-  Струбіцька Н.Ю. , викладач основ сестринської справи,  атестовані на кваліфікаційну категорію «викладач першої категорії»;

-  Драбант С.С., викладач української мови і літератури,

-  Кормош Н.М., викладач мікробіології,  атестовані на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;         

-  Андрійчук О.Я.,  викладач фармакології,   атестована на відповідність кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії» та на присвоєння педагогічного звання «викладач-методист»; 

-  Коцар В.М., викладач інформатики,

-  Федосова Р.І., викладач математики,  атестовані на  відповідність кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії» та на відповідність  раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист».

    Традиційно напередодні відбулася виставка методичних напрацювань викладачів, які атестуються. 

Матеріали, доступні для перегляду:    

Презентація на тему: "Робота методичного кабінету щодо підвищення кваліфікації викладачів коледжу"

План заходів циклових комісій Луцького базового медичного коледжу (березень 201_/1_ навчального року)

ПОРТФОЛІО

Струбіцька Наталія Юріївна

Федонюк Наталія Ростиславівна