Оголошення Всі оголошення

  Правила прийому до Комунального закладу вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2020 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Комунального закладу вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2020 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року за №49/34332. Провадження освітньої діяльності у Комунальному закладі вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради (далі – КЗВО «Волинський медичний інститут») здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 08.07.2014 року, серія АЕ № 458549, в межах ліцензованого обсягу (додаток 1 цих правил).

I. Загальні положення

  1. Підставою для оголошення прийому на навчання до КЗВО «Волинський медичний інститут» є ліцензія Міністерства освіти і науки України на здійснення освітньої діяльності з фахової передвищої освіти та затверджені вченою (педагогічною) радою Комунального закладу вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради  Правила прийому.

  2. Прийом на навчання до КЗВО «Волинський медичний інститут» здійснюється на конкурсній основі за джерелами фінансування, передбаченими розділом IV цих Правил.

  3. Організацію прийому вступників до Комунального закладу вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника закладу вищої освіти. Головою приймальної комісії призначається керівник закладу. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію КЗВО «Волинський медичний інститут», затвердженим керівником закладу, з урахуванням вимог Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію КЗВО «Волинський медичний інститут» оприлюднюється на його веб-сайті.

  Керівник закладу освіти забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

  Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником закладу КЗВО «Волинський медичний інститут» та/або виконання процедур вступної кампанії.

  Усі питання, пов’язані з прийомом до КЗВО «Волинський медичний інститут», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті КЗВО «Волинський медичний інститут» в день їх прийняття або не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття.

  Вступникам, які потребують поселення в гуртожиток на час вступних випробувань до КЗВО «Волинський медичний інститут», надається одне ліжко-місце на цей період. КЗВО «Волинський медичний інститут» гарантує належні умови проживання.

  Поселення вступників та студентів у гуртожиток здійснюється відповідно до «Положення про студентський гуртожиток Луцького базового медичного коледжу», затвердженого 29.08.2014 р. Гуртожиток розташований за адресою: м. Луцьк, пр. Соборності, 3.

  

II. Визначення термінів

 

  У цих Правилах терміни вжито у таких значеннях:

  вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсних предметів;

  вступний іспит - форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника;

  вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра;

  квота-1 - визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яку може бути використано для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів;

  конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція відокремленого структурного підрозділу Комунального закладу вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради щодо прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітньо-професійних програм, тощо в межах спеціальності), форму здобуття освіти, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього рівня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;

  конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,001) відповідно до Умов та Правил прийому;

  конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до Умов прийому незалежно від джерел фінансування навчання;

  конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до закладів фахової передвищої освіти;

  небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за регіональним замовленням;

  основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) - конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за регіональним замовленням (загальний обсяг регіонального замовлення);

  право на зарахування за квотою - право вступника щодо зарахування на навчання до КЗВО «Волинський медичний інститут» за квотою - 1, що реалізується відповідно до Умов та Правил прийому;

  право на першочергове зарахування для здобуття фахової передвищої освіти за медичними спеціальностями - право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до закладу освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за регіональним замовленням) за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров'я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, що реалізується відповідно до частини третьої статті 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та Умов і Правил прийому;

  рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов та Правил прийому;

  співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсних предметів, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

  технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку.

 

III. Прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти

  1. На навчання до закладів фахової передвищої освіти приймаються:

  особи, які здобули базову загальну середню освіту - для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;

  особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту – незалежно від здобутого профілю).

  Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

  2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту приймаються на перший курс (зі скороченим строком навчання).

  Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим строком навчання).

  Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у будь-якому закладі фахової передвищої освіти.

  3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

  Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує регіональний замовник, що здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра відповідно до наявних ліцензій. Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою.

 

IV. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

  1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у КЗВО «Волинський медичний інститут» здійснюється:

  - за рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення);

  - за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

  2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в КЗВО «Волинський медичний інститут» на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули фахової передвищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста впродовж семи попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету.

  Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

  3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, які визнані біженцями в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за кошти державного або місцевого бюджету.

  Особи, які навчаються в закладах, що надають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти за умови отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету.

 V. Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення

  1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на другий курс здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

  Ліцензований обсяг під час зарахування для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за кожною спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває від 01 січня до 31 грудня.

  2. Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності та форми здобуття освіти, за якими воно сформоване регіональним замовником. Регіональний замовник здійснює розміщення регіонального замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій – за потреби), форм здобуття освіти та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Розподіл місць регіонального замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності (спеціалізації) КЗВО «Волинський медичний інститут» здійснює самостійно.

  3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається закладом освіти у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг може коригуватися з урахуванням фактичного виконання регіонального замовлення.

  Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти у межах ліцензованого обсягу.

  4. Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, обсяг квоти-1, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах прийому в межах ліцензійного обсягу.

  Квота-1 – становить десять відсотків (але не менше одного місця) регіонального замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу регіонального замовлення.

 

VI. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

Етапи вступної кампанії

Строки

І. Вступ на основі базової загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів від вступників

30 червня 2020р.

Закінчення прийому документів від вступників

о 18.00 год. 13 липня 2020р.

Проведення вступних іспитів та співбесід

з 14 липня до 21 липня 2020р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця регіонального замовлення

не пізніше 12.00 год. 23 липня 2020р.

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця регіонального замовлення

до 12.00  год. 27 липня 2020р.

Зарахування вступників за регіональним замовленням

не пізніше 18.00  год. 29 липня 2020р.

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 31 липня 2020р.

Додаткове зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб

 не пізніше 31 серпня 2020р.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше ніж 06 серпня 2020р.

 

2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

ІІ. Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

01 липня 2020р.

Початок прийому заяв та документів від вступників

13 липня 2020р.

Закінчення прийому заяв та документів від вступників, які вступають на основі співбесіди,  вступних іспитів

о 18.00 год. 22 липня 2020р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 год. 1 серпня 2020р.

Проведення співбесіди

з 23 до 25 липня 2020р.

Проведення вступних іспитів

з 23 до 28 липня 2020р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця регіонального замовлення  за результатами співбесіди

не пізніше 12.00 год. 03 серпня 2020р.

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації,  до зарахування за результатами співбесіди на місця регіонального замовлення, а також подача письмових заяв про виключення з конкурсу на інші місця  регіонального замовлення

до 18.00 год. 04 серпня 2020р.

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування, на місця регіонального замовлення за результатами співбесіди

не пізніше 12.00 год. 05 серпня 2020р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у т.ч. за квотою -1)

не пізніше 12.00 год. 03 серпня 2020р.

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на м+ісця регіонального замовлення.

до 12.00 год. 07 серпня 2020р.

Зарахування вступників на навчання за регіональним замовленням

не пізніше 12.00 год. 08 серпня 2020р.

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 12.00 год. 17 серпня 2020р.

Додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2020р.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше ніж 20 серпня 2020р.

  3. Порядок роботи приймальної комісії:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 09.00 до 18.00 год. (прийом заяв та документів з 9.00 до 17.00 год.).

Обідня перерва з 13.00 до 14.00 год. Субота і неділя – вихідні.

У період проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання приймальна комісія працює без вихідних з 09.00 до 18.00 год.

VII. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на навчання до КЗВО «Волинський медичний інститут» 

  1. Вступники на навчання до КЗВО «Волинський медичний інститут» на основі повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:

  тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

  тільки у паперовій формі:

  - для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі фахової передвищої освіти та/або квотою-1 відповідно до Умов та Правил прийому;

  - для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов та Правил прийому;

  - за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) та у відповідному документі про здобуття повної загальної (профільної) середньої освіти і сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

  - у разі подання іноземного документа про освіту;

  - у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

  - у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронного кабінету раніше;

  - для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом шостим підпункту 2 пункту 5 розділу VIII  Правил прийому;

  - у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової передвищої освіти.

  Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою та/або квотою-1, які мать бути подані в строки прийому заяв відповідно до Умов та Правил прийому.

  2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

  3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти згідно з чинним законодавством.

  КЗВО «Волинський медичний інститут» створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру КЗВО «Волинський медичний інститут» з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну (профільну) середню освіту.

  4. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії КЗВО «Волинський медичний інститут». Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

  5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньо-професійної  програми) та форми здобуття освіти.

  Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов'язково зазначають один з таких варіантів:

  - «претендую на участь у конкурсі на місця регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти регіонального бюджету (за регіональним замовленням)»;

  - «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення».

  Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб, які повідомлені про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення.

  6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

  - документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2020 року);

  - військово-облікових документів;

 - документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  - сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

  - документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

  У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній рівень, подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній рівень. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і має бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.

  7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  - копію документа, що посвідчує особу;

  - копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

  - копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

  - чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

  Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

  8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1 подаються вступником особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, унеможливлюють їх реалізацію.

  9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, на переведення на вакантні місця регіонального замовлення подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, передбачених у пункті 1 розділу XI цих Правил. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця регіонального замовлення, унеможливлюють їх реалізацію.

  10. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією КЗВО «Волинський медичний інститут». Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

  11. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1 та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця регіонального замовлення.

  Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

  12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до КЗВО «Волинський медичний інститут» протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті КЗВО «Волинський медичний інститут» на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

  13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

  14. Заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована КЗВО «Волинський медичний інститут» на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. У разі скасування електронної заяви приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

  Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах освіти.

  15. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

VIII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

  1. Конкурсний відбір на навчання до закладів фахової передвищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

  - для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів (тести) або співбесіди в передбачених Правилами випадках;

  - для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами випадках. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов.

  2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов та Правил прийому.

  3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання до закладів фахової передвищої освіти, зараховуються результати вступних іспитів з:

  -  української мови та біології для спеціальностей 223 Медсестринство та 226 Фармація, промислова фармація

  Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання – 100 балів.

  4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної (профільної) середньої освіти вступають на навчання до закладів фахової передвищої освіти, зараховуються бали сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання або результати вступних іспитів з:

  - української мови та літератури і біології або математики або хімії для спеціальностей 223 Медсестринство та 226 Фармація, промислова фармація.

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання – 100 балів.

  5. Конкурсний бал (КБ) розраховується:

  1) для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:

                                        конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А,

  де П1- оцінка вступного іспиту з першого предмета;

  П2 - оцінка вступного іспиту з другого предмета;

  А - середній бал документа про базову загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (далі – Таблиця переведення середнього бала) (додаток  2).

  Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200.

  Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2020 року останній доданок встановлюється рівним 50. Інформацію про них приймальна комісія отримує з ЄДЕБО.

  Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, він встановлюється таким, що дорівнює 650.

  2) для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за формулою:

                                       конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А,

  де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета;

  П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з другого предмета;

  А - середній бал документа про повну загальну (профільну) середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала.

  У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.

  Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

  Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2020 року останній доданок встановлюється рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 650, – він встановлюється таким, що дорівнює 650. Інформацію про них приймальна комісія отримує з ЄДЕБО.

  Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову та повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05.

  СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

  Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

  Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, він встановлюється таким, що дорівнює 650.

  6. Оцінки з документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

  7. У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній рівень, його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

  8. Програми вступних іспитів та співбесід затверджуються головою приймальної комісії КЗВО «Волинський медичний інститут» не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

  Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти.

  Програми співбесід, вступних іспитів, обов'язково оприлюднюються на веб-сайті КЗВО «Волинський медичний інститут». У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

  9. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

  10. Апеляції на результати вступних випробувань, проведені закладом освіти, розглядає апеляційна комісія КЗВО «Волинський медичний інститут», склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

  11. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до ЄДЕБО. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальна комісія після відповідного повідомлення ЄДЕБО вносить відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

12. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію може бути зараховано за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в КЗВО «Волинський медичний інститут». 

 

 IX. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

  1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття фахової передвищої освіти є:

  - зарахування за співбесідою;

  - участь у конкурсному відборі за квотою-1.

  Спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти за кошти регіонального бюджету (за регіональним замовленням) є можливість:

  - зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 на місця регіонального замовлення;

  - переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому Умовами та правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

  2. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди, в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

  - особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

  - особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

  - особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).

  Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення»).

  3. Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення»), якщо допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію:

  - особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

  - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

  - особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації №  086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

  - особи, які мають захворювання або патологічний стан, зазначений в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

  4. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням відповідно до пунктів 2-3 цього розділу, і які не були зараховані на місця регіонального замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

  5. Підлягають переведенню на вакантні місця  регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами та Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

  - діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

  - діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

  - діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

  - особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби.

  6. Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами та Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

  - особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказано навчання за обраною спеціальністю;

  - особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;

  - діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

   - шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

  - особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням відповідно до пунктів 2‑4  цього розділу і які не були зараховані на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення»).

  7. Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами та Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб:

   - особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а також діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення;

  - діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

 

X. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

  1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

  - вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

  - вступники, які мають право на зарахування за квотою-1;

  - вступники, які мають право на першочергове зарахування;

  - вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

  2. Список вступників, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковується за алфавітом.

  У межах інших зазначених у пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

  - за конкурсним балом від більшого до меншого;

  - за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній рівень від більшого до меншого;

  - за оцінкою зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого конкурсного предмета від більшого до меншого (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

  Якщо встановлені в третьому - п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО.

  3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

  - прізвище, ім’я, по батькові вступника (за наявності);

  - конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

  - ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, квоти-1, першочергового зарахування;

  - освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

  - середній бал додатка до документа про здобутий освітній  рівень.

  4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті КЗВО «Волинський медичний інститут».

  5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти регіонального бюджету (за регіональним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті КЗВО «Волинський медичний інститут» відповідно до строків, визначених у розділі VI Умов та Правил прийому.

  У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

  6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії КЗВО «Волинський медичний інститут».

  Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті КЗВО «Волинський медичний інститут», а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).

  Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

 

XI. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

  1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі VI Умов та Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії КЗВО «Волинський медичний інститут». Подані оригінали документів зберігаються у КЗВО «Волинський медичний інститут» протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

  2. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Умов прийому на навчання до КЗВО «Волинський медичний інститут», правил прийому та укладення договору про надання освітніх послуг між КЗВО «Волинський медичний інститут» та вступником (за участю батьків або законних представників  – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін.

  3. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між КЗВО «Волинський медичний інститут» та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

  4. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця  регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі VI Умов та Правил прийому, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за  регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі XIV Умов та Правил прийому.

  Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі VI Умов та Правил прийому або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

  5. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 

XII. Коригування списку рекомендованих до зарахування

  1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, передбачених у пунктах 1, 2  розділу XI Умов та Правил прийому і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

  2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пунктів 1 - 3  розділу XI цих Правил.

  Договір про надання освітніх послуг між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договору не буде укладено впродовж двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

  3. Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб відбувається у терміни визначені у розділі VІ цих Правил прийому.

  4. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі освіти за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

  У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом освіти, у якому вони зберігаються.

 

XIII. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

  1. КЗВО «Волинський медичний інститут» самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми здобуття освіти та місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які було надано рекомендації до зарахування до КЗВО «Волинський медичний інститут» за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 5-6 розділу VIII цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу XII цих Правил.

  2. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

  - особи, які зазначені в пункті 5 розділу IX цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

  - особи, які зазначені в пункті 6 розділу IX цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця регіонального замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 5-7 розділу VIII цих Правил) не більше ніж на 50 балів;

  - особи, які зазначені в пункті 7 розділу IX цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів;

  - особи, які не отримали рекомендації для зарахування на місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу X цих Правил, за спеціальностями, які зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

  Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому - четвертому цього пункту, проводиться за відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

  У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому - четвертому цього пункту, КЗВО «Волинський медичний інститут» використовує для цього вакантні місця регіонального замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а за їх відсутності - інших галузей знань цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому - п'ятому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно ставить до відома відповідного регіонального замовника.

  Невикористані після цього місця регіонального замовлення вважаються такими, що не розміщені в цьому закладі освіти. КЗВО «Волинський медичний інститут» повідомляє регіонального замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, КЗВО «Волинський медичний інститут» надсилає регіональному замовнику запит на виділення додаткових місць регіонального замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія регіонального замовника.

XIV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

  1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником закладу вищої освіти, на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті КЗВО «Волинський медичний інститут» у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом VI цих Правил.

  2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XV цих Правил.

  3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до КЗВО «Волинський медичний інститут» за власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

  4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

  5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього закладу освіти за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

  Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до  18:00  19 вересня.

  6. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, співбесідах, які не прийняті на навчання зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

XV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти

  1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

  Акредитація журналіста, працівника засобу масової інформації проводиться на підставі його заяви  або подання засобу масової інформації до приймальної комісії КЗВО «Волинський медичний інститут».

  У заяві, поданій журналістом, працівником засобу масової інформації, зазначаються його прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти (за наявності).

  До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність.

  У поданні засобу масової інформації зазначаються його повне найменування, дата і номер реєстрації, юридична адреса, адреса електронної пошти (за наявності), номер засобу зв’язку, прізвище, ім'я, по батькові журналіста, працівника засобу масової інформації, щодо якого вноситься подання. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу.

  Разом із заявою подається  копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

  Рішення про акредитацію приймається приймальною комісією в терміни, що не перевищують трьох робочих днів із дня отримання заяви на акредитацію.      

  Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на веб - сторінці приймальної комісії КЗВО «Волинський медичний інститут».

  2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

  3. КЗВО «Волинський медичний інститут» зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньо-професійною програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті КЗВО «Волинський медичний інститут» не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

  4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, а в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті закладу освіти.

  5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотою-1, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

  6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за регіональним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітньо-професійними програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до Комунального закладу вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» веб-сайту ЄДЕБО за такою електронною адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

 Додаток 1

до правил прийому до КЗВО

«Волинський медичний інститут»

для здобуття освітньо-професійного

ступеня фахового молодшого бакалавра в 2020 році

 

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Галузь

знань

Спеціальність

Ліцензований обсяг

Нормативні

терміни навчання

Кваліфікація

На основі базової загальної середньої освіти

22 Охорона здоров’я

223 Медсестринство

Сестринська справа

30

3 р. 10 міс.

сестра медична

223 Медсестринство

Лікувальна справа

60

3 р. 10 міс.

фельдшер

226 Фармація, промислова фармація

 Фармація

30

2 р. 10 міс.

фармацевт

На основі повної загальної середньої освіти

22 Охорона здоров’я

223 Медсестринство

Сестринська справа

30

2 р. 10 міс.

сестра медична

223 Медсестринство

Акушерська справа

30

2 р. 5 міс.

акушерка

226 Фармація, промислова фармація

Фармація

30

1 р. 10 міс.

фармацевт

                                            

Додаток 2

                                                     до правил прийому на навчання до

                                             КЗВО «Волинський медичний інститут»

                                                   в 2020 році (підпункт 1 пункту 7 розділу VIII)

                                                                                                                                                              

ТАБЛИЦЯ

переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого 

за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200

 

1

100

1,1

100

1,2

100

1,3

100

1,4

100

1,5

100

1,6

100

1,7

100

1,8

100

1,9

100

2

100

2,1

101

2,2

102

2,3

103

2,4

104

2,5

105

2,6

106

2,7

107

2,8

108

2,9

109

3

110

3,1

111

3,2

112

3,3

113

3,4

114

3,5

115

3,6

116

3,7

117

3,8

118

3,9

119

4

120

4,1

121

4,2

122

4,3

123

4,4

124

4,5

125

4,6

126

4,7

127

4,8

128

4,9

129

5

130

5,1

131

5,2

132

5,3

133

5,4

134

5,5

135

5,6

136

5,7

137

5,8

138

5,9

139

6

140

6,1

141

6,2

142

6,3

143

6,4

144

6,5

145

6,6

146

6,7

147

6,8

148

6,9

149

7

150

7,1

151

7,2

152

7,3

153

7,4

154

7,5

155

7,6

156

7,7

157

7,8

158

7,9

159

8

160

8,1

161

8,2

162

8,3

163

8,4

164

8,5

165

8,6

166

8,7

167

8,8

168

8,9

169

9

170

9,1

171

9,2

172

9,3

173

9,4

174

9,5

175

9,6

176

9,7

177

9,8

178

9,9

179

10

180

10,1

181

10,2

182

10,3

183

10,4

184

10,5

185

10,6

186

10,7

187

10,8

188

10,9

189

11

190

11,1

191

11,2

192

11,3

193

11,4

194

11,5

195

11,6

196

11,7

197

11,8

198

11,9

199

12

200

 

Додаток 3

до Правил прийому до КЗВО «Волинський медичний інститут»

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого

бакалавра в 2020 році (пункт 3 розділу VІІ)

 

Порядок

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь

у конкурсному відборі до КЗВО «Волинський медичний інститут» в 2020 році

 І. Загальні положення

  1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 червня 2018 року № 620, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2018 року за № 1132/32584, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти та її розгляду закладом вищої (фахової передвищої) освіти.

  2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

     заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти (далі - електронна заява) - запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО) шляхом заповнення ним у режимі онлайн електронної форми на веб-сайті за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/ або, у випадку запровадження такої можливості, на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг за адресою https://diia.gov.ua/, та містить відомості про обрані ним заклади вищої (фахової передвищої) освіти, конкурсну пропозицію та встановлену ним пріоритетність заяви в разі їх використання;

   особистий електронний кабінет вступника - веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу вищої (фахової передвищої) освіти та контролює її статус;

   статус електронної заяви - параметр електронної заяви, що встановлюється закладом вищої (фахової передвищої) освіти в ЄДЕБО та відображається в особистому електронному кабінеті вступника;

   Умови прийому - Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163 та Умови прийому на навчання до закладів

фахової передвищої освіти в 2020 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від ЗО жовтня 2019 року № 1350, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року за № 49/34332.

  3. Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

  «Зареєстровано в ЄДЕБО» - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої (фахової передвищої) освіти;

  «Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято закладом вищої (фахової передвищої) освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої (фахової передвищої) освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання;

  «Зареєстровано у закладі освіти» - електронну заяву прийнято закладом вищої (фахової передвищої) освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань;

  «Відмовлено закладом освіти» - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу КЗВО «Волинський медичний інститут» зазначає причину відмови;

  «Скасовано вступником» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту присвоєння заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»;

  «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо 'її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після присвоєння заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю;

  «Скасовано закладом освіти» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано КЗВО «Волинський медичний інститут» за рішенням приймальної комісії, за умови виявлення КЗВО «Волинський медичний інститут» технічної помилки, зробленої під час внесення даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

  «Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, та на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб;

  «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус присвоюється у таких випадках:

  вступник у встановлені строки не виконав вимог Правил прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти регіонального бюджету, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб;

  вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Правил прийому;

  вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти регіонального бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;

  «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти регіонального бюджету)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти регіонального бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення;

  «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої (фахової передвищої) освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти регіонального бюджету у зв’язку з невиконанням вимог Правил прийому або їх порушенням тощо. При присвоєнні заяві такого статусу КЗВО «Волинський медичний інститут» обов’язково зазначає причину виключення;

  «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування;

  «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої (фахової передвищої) освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у зв’язку з невиконанням вимог Правил прийому або їх порушенням тощо. При присвоєнні заяві такого статусу КЗВО «Волинський медичний інститут» обов’язково зазначає причину виключення;

  «Включено до наказу (навчання за кошти регіонального бюджету)» - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до КЗВО «Волинський медичний інститут» за кошти регіонального бюджету;

  «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до КЗВО «Волинський медичний інститут» за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

  «Відраховано» - вступника відраховано із закладу або скасовано його зарахування.

  4. КЗВО «Волинський медичний інститут» до початку вступної кампанії у строки, визначені в Правилах прийому, вносять до ЄДЕБО перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2020 році, при цьому щодо кожної з них зазначаються:

   назва конкурсної пропозиції;

   вид конкурсної пропозиції;

   освітній ступінь;

   рівень освіти, на основі якого здійснюється вступ;

   назва та код спеціальності;

   назва та код спеціалізації;

   назва освітньої програми;

   форма навчання;

   курс, на який здійснюється прийом;

   встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;

   дати початку та закінчення прийому заяв;

   дата оголошення першого списку рекомендованих на загальних умовах;

   вартість навчання;

   ліцензований обсяг та загальний обсяг регіонального замовлення;

   обсяг прийому за квотою-1 та на контракт;

   перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них.

ІІ. Подання електронної заяви

  1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в Правилах прийому.

  2. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет на веб-сайті за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/ або, у випадку запровадження такої можливості, на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг за адресою https://diia.gov.ua/.

  3. Під час реєстрації вступник зазначає наступні дані:

  для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

  адреса електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;

  пароль для входу до особистого електронного кабінету;

  номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі - ЗНО). У випадку наявності сертифікатів ЗНО різних років вказується будь-який з дозволених, визначених Правилами прийому;

  серія та номер документа про повну загальну середню освіту;

  середній бал додатка до зазначеного документа, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до документа оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)»/ «зараховано», а також факультативи у загальну кількість не враховуються.

  Особі, яка має спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу, а також в якої наявний хоча б один сертифікат ЗНО 2017-2020 років, необхідно до реєстрації особистого електронного кабінету звернутись до одного із закладів вищої (фахової передвищої) освіти для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та додання до неї даних документа, що підтверджує вказане право (зі сканованою копією цього документа).

  Під час реєстрації електронного кабінету вступник надає згоду на оприлюднення результатів ЗНО/конкурсного бала та на публікацію інформації про подані заяви.

  4. В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів для можливості оперативного зв’язку закладу освіти з вступником.

  Крім того, вступник завантажує копії документів у електронній формі (сканована копія (фотокопія) у форматі pdf, jpg):

  додатка до документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;

  кольорової фотокартки розміром 3x4 см, що подає до КЗВО «Волинський медичний інститут».

  Вступник може замінити завантажені копії документів в електронній формі, номери телефонів, середній бал додатка до документа про повну загальну середню освіту до моменту подання першої заяви. Після подання першої заяви зміна середнього бала можлива шляхом звернення вступника до закладу освіти, де була зареєстрована перша заява.

  Для подання заяви вступник обирає заклад вищої (фахової передвищої) освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за регіональним замовленням.

  Право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві, що подається. Врахування цього права підтверджує заклад освіти, до якого подано відповідну заяву, на підставі документа, наявного у картці фізичної особи.

  5. Подані вступником дані, передбачені у пункті 3 цього розділу, перевіряються в ЄДЕБО.

  6. У разі збігу даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження тощо) він отримує на зазначену ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника, або, у випадку запровадження такої можливості, доступ до даних особистого електронного кабінету вступника стане доступним в електронному кабінеті на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг.

  Якщо в ЄДЕБО вже наявна інформація щодо особи з такими самими даними, вступник додатково зазначає дані одного із документів, що містяться в ЄДЕБО (серію (за наявності) та номер документа та про освіту або документа, що посвідчує особу).

  Строк для активації вступником особистого електронного кабінету - одна година з моменту отримання відповідного повідомлення.

  7. Реєстрація в ЄДЕБО надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету із зазначеними ним при реєстрації логіном та паролем на веб-сайті за електронною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/.

  При невдалій спробі зайти до особистого електронного кабінету на електронну пошту, вказану при реєстрації, відправляється відповідне повідомлення.

  Доступ до даних особистого електронного кабінету в ЄДЕБО також відбуватиметься, у випадку запровадження такої можливості, через використання електронного кабінету на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг за адресою https://diia.gov.ua/

  8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі ЄДЕБО, до якого має доступ заклад вищої (фахової передвищої) освіти, обраний вступником. У момент подання електронній заяві присвоюється статус «Зареєстровано в ЄДЕБО».

  9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві присвоюється один із статусів:

  «Скасовано вступником» - якщо заяву не зареєстровано у закладі вищої (фахової передвищої) освіти;

  «Скасовано вступником (без права подання нової заяви)» - якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у закладі вищої (фахової передвищої) освіти. При цьому вступник не має права подавати нову заяву.

ІІІ. ПРИЙНЯТТЯ ТА РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ЗАЯВИ ПРИЙМАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ КЗВО «ВОЛИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ»

  1. Ректор КЗВО «Волинський медичний інститут» забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до КЗВО «Волинський медичний інститут» відповідно до Умов прийому, цього Порядку та Правил прийому до КЗВО «Волинський медичний інститут».

  2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в ЄДЕБО» розглядається приймальною комісією КЗВО «Волинський медичний інститут» у строки, встановлені Правилами прийому. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником».

  При присвоєнні електронній заяві статусу «Зареєстровано у КЗВО «Волинський медичний інститут» зазначає (за наявності відповідного випробування) час та місце проведення вступного іспиту. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника.

  При присвоєнні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у закладі вищої (фахової передвищої) освіти».

  3. На підставі рішення приймальної комісії КЗВО «Волинський медичний інститут» про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до КЗВО «Волинський медичний інститут» електронній заяві вступника присвоюється статус «Допущено до конкурсу», або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)», або «Відмовлено закладом освіти» (із зазначенням причини відмови).

  4. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована КЗВО «Волинський медичний інститут» на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

  Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі рішення Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

  Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або електронного зв'язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву.

  5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування за регіональним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти регіонального бюджету)».

  Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за регіональним замовленням.

  Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» або статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

  Зміна статусів електронної заяви вступника, передбачена пунктами 2—4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені Правилами прийому.

  6. Вступник, електронній заяві якого присвоєно статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти регіонального бюджету)» або «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», зобов’язаний виконати вимоги Правил прийому.

  7. Після виконання вступником вимог Правил прийому на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу (за кошти регіонального бюджету)» або «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)». Ректор КЗВО «Волинський медичний інститут» видає наказ про зарахування на навчання такого вступника.

  8. У разі невиконання вступником, електронній заяві якого присвоєно статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)», вимог Правил прийому рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією КЗВО «Волинський медичний інститут» та статус електронної заяви змінюється на статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти регіонального бюджету)».

  За рішенням приймальної комісії статус електронної заяви «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» може бути змінений на статус «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

  У разі невиконання вступником, електронній заяві якого присвоєно статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», вимог Правил прийому рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією КЗВО «Волинський медичний інститут» та статус електронної заяви змінюється на статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

  9. У разі відрахування вступника або скасування наказу про зарахування в частині, що стосується вступника, статус електронної заяви змінюється зі статусу «Включено до наказу (за кошти регіонального бюджету)» або «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Відраховано».

 

  

 

 

  Правила прийому до Комунального закладу вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради в 2020 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією КЗВО «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року №1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за №1192/34163. Провадження освітньої діяльності у Комунальному закладі вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради (далі – КЗВО «Волинський медичний інститут») здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 08.07.2014 року, серія АЕ № 458549, в межах ліцензованого обсягу (таблиця 1 цих Правил).

 

І. Загальні положення

  1. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти є ліцензія на провадження освітньої діяльності Міністерства освіти і науки України та затверджені Вченою (педагогічною) радою правила прийому до закладу вищої освіти (далі – Правила прийому).

  2. Прийом до КЗВО «Волинський медичний інститут» здійснюється на конкурсній основі за рахунок видатків місцевого бюджету.

  3. Організацію прийому вступників до КЗВО «Волинський медичний інститут» (далі – закладу вищої освіти) здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника закладу вищої освіти, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію закладу вищої освіти, затвердженим Вченою (педагогічною) радою закладу вищої освіти відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію закладу вищої освіти оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

  Керівник закладу вищої освіти забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Умов, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

  Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником закладу вищої освіти та/або виконання процедур вступної кампанії.

  Усі питання, пов’язані з прийомом до закладу вищої освіти, вирішує приймальна комісія на своїх засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

  4. Вступникам, які потребують поселення в гуртожиток на час вступних випробувань до КЗВО «Волинський медичний інститут», надається одне ліжко-місце на цей період. Заклад вищої освіти гарантує належні умови проживання.

  Поселення вступників та студентів у гуртожиток здійснюється відповідно до «Положення про студентський гуртожиток Луцького базового медичного коледжу», затвердженого 29.08.2014 р. Гуртожиток розташований за адресою: м. Луцьк, пр. Соборності, 3.

  5. У цих Правилах терміни вжито в таких значеннях:

  вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), фахового випробування;

  вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію;

  квота-1 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі – наказ № 697);

  конкурсна пропозиція – пропозиція закладу вищої освіти щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (спеціалізацію, освітню програму), форму навчання, курс, строк навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня. Розрізняють відкриті, фіксовані (закриті) та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції входять в широку конкурсну пропозицію;

  конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до Умов та цих Правил прийому;

  конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі);

  конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до закладу вищої освіти;

  право на першочергове зарахування до вищих медичних  закладів освіти – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за кошти місцевого бюджету (за регіональним замовленням) за спеціальностями галузі знань  22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, що реалізується відповідно до Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417, Умов та цих Правил;

  рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до  Умов та Правил прийому;

  технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

  фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;

  фіксована (закрита) конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за кошти  місцевого бюджету  (регіональним замовленням).

  Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту».

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

 

  1. Для здобуття вищої освіти приймаються:

  особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня бакалавра.

  Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

  2. Вступники приймаються на навчання на перший курс зі скороченим строком навчання.

  3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

  Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує заклад вищої освіти.

  Назви конкурсних пропозицій формуються  державною мовою.

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

 

  1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється за рахунок видатків місцевого бюджету  (регіональне замовлення).

  2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

  3. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за регіональним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність.

  4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

  5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти:

  якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;

  якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

  6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

  7. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

  Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі.

IV. Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення

  1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.

  Ліцензований обсяг під час зарахування для здобуття вищої освіти для кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

  2. Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності (спеціалізації) та форми навчання, за якими воно надано регіональним замовником для кожного закладу вищої освіти та форм навчання.

  3. Загальний обсяг регіонального замовлення для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій, оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти та визначаються в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від регіонального замовника).

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

  1. Прийом заяв та документів, фахове випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників в КЗВО «Волинський медичний інститут» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за денною формою навчання проводяться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Термін

1.

Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020р.

2.

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині 22 липня 2020р.

3.

Терміни проведення фахового випробування

з 23 липня до 30 липня 2020р.

4.

Термін оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 12.00 години

31 липня 2020р.

5.

Термін виконання вимог до зарахування вступниками

до 12.00 години 05 серпня 2020р.

6.

Зарахування вступників за регіональним замовленням

не пізніше 12.00 години

06 серпня 2020р.

 

         2. Порядок роботи приймальної комісії:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 09.00 до 18.00 год. (прийом заяв та   документів з 9.00 год. до 17.00 год.).

Обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.

Субота і неділя – вихідні.

        У період проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання приймальна комісія працює без вихідних з 09.00 год. до 18.00 год.

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до закладу вищої освіти

 

  1. Вступники на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання подають заяви  тільки у паперовій формі.

  2. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

  3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

  Під час подання заяв на фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію вступники обов’язково зазначають:

  «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти місцевого бюджету (за  регіональним замовленням)».

  4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

  документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

  військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

  документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

  Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про освітньо-кваліфікаційний рівень.

  5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

  копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

  копію сертифіката  зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);

  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

  6. Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія закладу вищої освіти, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

  7. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

  8. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності) фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

  9. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року№ 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

  10. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня  бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них».

VIІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 

  1. Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра (на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) здійснюється - у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та фахового випробування з основ медсестринства (тестовий іспит). У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017 - 2020 років.

  2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов та цих Правил прийому.

  3. Конкурсний бал розраховується:

  1)для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за такою формулою:

  Конкурсний бал (КБ) = ПІ + П2,

  де ПІ - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).

  У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

  4. Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі або для зарахування на навчання – 100 балів.

  5. Результати фахового випробування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

  Програма фахового випробування затверджується головою приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програма фахового випробування обов’язково оприлюднюється на веб-сайті закладу вищої освіти. У програмі повинні міститися критерії оцінювання.

  6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

  7. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених закладом вищої освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу вищої освіти, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

  8. Відомості про результати вступних випробувань вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО.

 

VIIІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

 

  1. Проходять вступне випробування у формі вступного іспиту (замість зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури) та в разі отримання кількості балів за іспит не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

  особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

  Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту 2020 року з української мови і літератури або зовнішнього незалежного оцінювання  2017-2020 років - з української мови і літератури та  фахового випробування з основ медсестринства (тестовий іспит).

  2. Проходять вступне випробування у формі вступного іспиту (замість зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури) та в разі отримання кількості балів за іспит не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

  особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-З/0 «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

  Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту 2020 року з української мови і літератури або зовнішнього незалежного оцінювання  2017-2020 років - з української мови і літератури та  фахового випробування з основ медсестринства (тестовий іспит).

  3. Проходять вступне випробування у формі вступного іспиту (замість зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури) та в разі отримання кількості балів за іспит не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

  особи, які в 2020 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

  Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту з української мови і літератури, з якого не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2017-2020 років - з української мови і літератури.

  Якщо особи, зазначені в пунктах 1-3 цього розділу, виявили бажання брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 за такими результатами.

  4. Проходять вступне випробування у формі вступного іспиту (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури у 2020 році) та в разі отримання кількості балів за іспит не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

  особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2019 року включно.

  Особи цієї категорії беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступного іспиту зараховуються з української мови і літератури, якщо вступник не складав зовнішнього незалежного оцінювання).

IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

  1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

  вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

  2. Рейтинговий список вступників впорядковується:

  за конкурсним балом - від більшого до меншого;

  за середнім балом додатка до документа про здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень - від більшого до меншого.

  Якщо встановлені в другому - третьому абзацах цього пункту правила не дають можливості визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО.

  3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

  ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

  прізвище, ім’я, по батькові вступника;

  конкурсний бал вступника;

  середній бал додатка до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

  4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті закладу вищої освіти. Заклад вищої освіти замість оприлюднення на офіційному веб-сайті поточних рейтингових списків вступників може надавати посилання на своїх офіційних веб-сайтах на відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.

  5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти місцевого бюджету (за регіональним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених Умовами та цими Правилами вимог щодо формування списків, у тому числі вимог Матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році (далі – Матеріали для розробки технічного завдання), наведених у додатку 6 до цих Умов, затверджуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті закладу вищої освіти відповідно до строків, визначених у розділі V Умов та цих Правил.

  У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

  6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X Умов та цих Правил з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

  7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії закладу вищої освіти, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО.

  Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується на веб-сайті закладу вищої освіти у встановлені  Умовами  та Правилами строки.

  Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

  1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V Умов та цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії закладу вищої освіти. Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

  2. Особи, які отримали рекомендацію на місця регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V Умов та цих Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за регіональним замовленням.

  Особи, які отримали рекомендацію на місця регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V Умов та цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення, підлягають зарахуванню.

ХІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

  1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, передбачених у пункті 1 розділу X Умов та цих Правил.

  2. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за регіональним замовленням протягом усього строку навчання.

 

ХІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

 

  1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником закладу вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті закладу вищої освіти у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V  Умов та цих Правил або відповідно до нього.

  2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XІІІ  Умов та цих Правил.

  Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу вищої освіти за власним бажанням, відраховані із закладу вищої освіти за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

  3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

  4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір (за погодженням з регіональним замовником) з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня, при цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до18:00 19 вересня.

  5. Роботи, виконані вступниками, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.

ХІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до закладу вищої освіти

 

  1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

  Акредитація журналіста, працівника засобу масової інформації проводиться на підставі його заяви  або подання засобу масової інформації до приймальної комісії КЗВО «Волинський медичний інститут».

  У заяві, поданій журналістом, працівником засобу масової інформації зазначаються його прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти (за наявності).

  До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність.

  У поданні засобу масової інформації зазначаються його повне найменування, дата і номер реєстрації, юридична адреса, адреса електронної пошти (за наявності), номер засобу зв’язку, прізвище, ім'я, по батькові журналіста, працівника засобу масової інформації щодо якого вноситься подання. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу.

  Разом із заявою подається  копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

  Рішення про акредитацію приймається приймальною комісією в терміни, що не перевищують трьох робочих днів із дня отримання заяви на акредитацію. 

  Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на веб-сторінці приймальної комісії КЗВО «Волинський медичний інститут».

  2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісії зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

  3. Заклад вищої освіти зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотою-1, оприлюднюються на веб-сайті закладу вищої освіти не пізніше робочого дня, наступного після дня затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

  4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

  5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотою-1, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

  6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» веб-сайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

 

Додаток 1

до Правил прийому до КЗВО «Волинський

медичний інститут» для здобуття ступеня

бакалавра в 2020 році

 

 Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Галузь

знань

Спеціальність/

спеціалізація

Ліцензований обсяг

Нормативні

терміни

навчання

Кваліфікація

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

 

22 Охорона здоров’я

223 Медсестринство

Сестринська справа

 

 

20

 

1 рік

 

сестра медична

 

   

  1. У розділі ІІІ пункт 6:

     «6. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.»;

доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:

     «8. Надавачі освітніх послуг у сфері вищої освіти, що здійснюють навчання для здобуття вищої освіти на умовах регіонального замовлення встановлюють вартість навчання відповідно до Порядку формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття  вищої освіти на основі індикативної собівартості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 191.». 

  1. Розділ V викласти в такій редакції:

     «V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

     1. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кошти місцевого бюджету (за регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів прийом заяв та документів розпочинається 13 серпня і закінчується о 18:00 22 серпня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 серпня до 31 серпня.

     2. Термін оприлюднення рейтингового списку не пізніше 12.00 години 1 вересня 2020 року. Термін виконання вимог до зарахування вступниками  до 12.00 години 07 вересня 2020 року. Зарахування вступників за регіональним замовленням не пізніше 12.00 години 15 вересня 2020 року». 

  1. У розділі VІ:

абзац сьомий  пункту 4 викласти у такій редакції:

          «Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.»; 

  1. Розділ Х викласти в такій редакції:

     «X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

     1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Умов та Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії закладу вищої освіти, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників).

      У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Правил або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

       У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Умов або відповідно до нього. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

     Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО.

     2. Особи, які отримали рекомендацію на місця регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V Умов та Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення (крім випадків, визначених у розділі XIII Умов та Правил правил), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за регіональним замовленням.

     Особи, які отримали рекомендацію на місця регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V Умов та Правил прийому або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення, підлягають зарахуванню».

  1. У розділі VI:

  у пункті 2:

  у підпункті 1 цифри та слово «01 липня» замінити цифрами та словом «01 серпня»;

  у підпункті 3 цифри та слово «13 липня» замінити цифрами та словом «13 серпня»;

  у підпункті 4:

  в абзаці другому цифри та слово «22 липня» замінити цифрами та словом «22 серпня»;

  в абзаці третьому цифри та слово «01 серпня» замінити цифрами та словом «01 вересня»;

  підпункт 5 викласти у такій редакції:

  «5) вступні іспити, творчі конкурси проводяться з 23 до 29 серпня включно;»;

  підпункт 6 викласти у такій редакції:

  «6) співбесіди проводяться з 25 до 28 серпня включно;»;

  підпункт 8 викласти у такій редакції:

  «8) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням оприлюднюються не пізніше 12:00 03 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 18:00 04 вересня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за регіональним замовленням відбувається не пізніше 12:00 07 вересня. Зараховані особи впродовж 07 вересня виключаються з конкурсу на інші місця регіонального замовлення;»;

  у підпункті 9 цифри та слово «03 серпня» замінити цифрами та словом «03 вересня»;

  у підпункті 10 цифри та слово «07 серпня» замінити цифрами та словом «07 вересня»;

  у підпункті 11:

  в абзаці другому цифри та слово «08 серпня» замінити цифрами та словом «13 вересня»;

  в абзаці третьому цифри та слово «17 серпня» замінити цифрами та словом «19 вересня»;

  в підпункті 12 цифри та слово «20 серпня» замінити цифрами та словом «21 вересня».

  2. У розділі VII:

  у пункті 1:

  абзац четвертий викласти в такій редакції:

  «для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі фахової передвищої освіти та/або квотою-1, квотою-2 відповідно до Умов та Правил прийому (без сертифікатів ЗНО);»;

  доповнити пункт новим абзацом восьмим такого змісту:

  «у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;».

  У зв’язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - тринадцятим;

  абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

  «Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі тільки за наявності сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою та/або квотою-1, квотою-2, які мають бути подані в строки прийому заяв відповідно до Умов та Правил прийому»;

  пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

  «Подання у 2020 році заяв в паперовій формі вступниками, що планують здобувати фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, може здійснюватися шляхом надсилання заповнених заяв встановленої форми на електронну адресу приймальної комісії закладу освіти, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, у терміни, визначені в розділі VI Умов та Правил прийому. Факт подання кожної заяви електронною поштою реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви та підтвердження про отримання заяви надсилається вступнику разом із розкладом вступних іспитів. У такому випадку заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти в день першого іспиту до його початку.»;

  в абзаці другому пункту 6 цифри та слово «01 травня» замінити цифрами та словом «01 січня»;

  3. У розділі VIII:

  у пункті 7:

  у підпункті 1:

  доповнити підпункт новими абзацами дев’ятим - одинадцятим такого змісту:

  «Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільський коефіцієнт (далі - СК) шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05.

  СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

  Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки про реєстрацію місця проживання, що подається за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО.».

  У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати відповідно абзацом дванадцятим;

  у підпункті 2:

  абзац четвертий викласти в такій редакції:

  «П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з другого предмета;»;

  в абзаці десятому слова «базову та» виключити;

  4. Пункт 5 розділу IX доповнити новим абзацом такого змісту:

  «особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який

  загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.».

  5. У розділі XI:

  пункт 1 доповнити новими абзацами такого змісту:

  «У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу приймальної комісії закладу освіти, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в порядку та терміни, визначені в розділі VI Умов та Правил прийому. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між закладом фахової передвищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів з дати початку навчання.

  У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу приймальної комісії закладу освіти, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в порядку та терміни, визначені в розділі VI Умов та Правил прийому. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом фахової передвищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів з дати початку навчання.»;

  пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

  «У 2020 році зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може проводитись на підставі поданих вступниками копій необхідних документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу приймальної комісії закладу освіти, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО або засобами електронного зв’язку, з накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу приймальної комісії закладу освіти, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені Правилами прийому закладу фахової передвищої освіти. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів, укладання договору про навчання між закладом фахової передвищої освіти тавступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) та договору між закладом фахової передвищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.».

  6. В абзаці третьому пункту 5 розділу XVI цифри та слово «15 серпня» замінити цифрами та словом «15 вересня».