Науково-пошукова діяльність викладачів

Наукова діяльність у Луцькому базовому медичному коледжі є невід’ємною складовою освітньої діяльності. Вона здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» та інших директивних документів.

Науково-дослідницька робота здійснюється відповідно до визначеного педагогічною радою пріоритетного напрямку: "Формування здорового способу життя — основа формування соціально-активного громадянина«.Вона спрямована на реалізацію таких завдань:

— підвищення наукового та професійного рівня викладацького складу;

— розвиток науково-пошукової творчості студентів.

Динамічний розвиток медицини в Україні висуває високі вимоги до рівня підготовки кадрів, формування системи професійної освіти різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. З метою впровадження системи ступеневої освіти Луцький базовий медичний коледж уклав договір про навчально-науково-виробничий комплекс у складі Національного фармацевтичного університету — ЛБМК від 02.06.2011 року, а також договори про співпрацю з:

— Тернопільським державним медичним університетом імені І.Я. Горбачовського від 11 жовтня 2006 року;

— Житомирським інститутом медсестринства від 10 жовтня 2009 року;

— Луцьким інститутом розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна“» від 20 жовтня 2011 року.

— Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка від 21.03.2011 року;

Метою договорів є забезпечення координації спільної діяльності по забезпеченню безперервної освітньої підготовки громадян відповідно до державних стандартів освіти, здійснення підготовки фахівців наступного рівня з числа випускників коледжу, ефективне використання науково-педагогічних кадрів, організація підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів, апробація та використання результатів науково-дослідницьких робіт.

Викладачі Луцького базового медичного коледжу займаються науковою роботою, підвищують свій професійний та науковий рівень. Для цього активно беруть участь у різнорівневих науково-практичних конференціях. Протягом2008-2011років викладачі Луцького базового медичного коледжу брали участь у більше ніж 30 науково-практичних конференціях різних рівнів (Міжнародних, всеукраїнських, регіональних).

Хронологія участі у конференціях

 • 9 жовтня 2008 р. м. Луцьк ІV Форум теологів Центральної та Східної Європи «Бути людиною — бути пророком» Демчук В.Б. представила доповідь «Ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді»
 • 9-11жовтня 2008 р. м. Донецьк Міжнародна науково-практична конференція «Місто, регіон, держава» Участь у ній брала Андрощук О.В. «Проблеми, цілі та заходи інтегрованого управляння твердими побутовими відходами через SWOT-аналіз»
 • 17 жовтня 2008 р. м. Луцьк у ВДУ ім. Лесі Українки ІІІ Міжнародна соціально-педагогічна конференція. Лазько А.М. «Студентське самоврядування як фактор розвитку соціальної активності студентів медичних коледжів»
 • 5 листопада 2008 р. м. Луцьк Міжнародна конференція «Розвиток співпраці Україна НАТО у Північно-Західному регіоні України» Участь у ній брала Демчук В.Б.
 • 17-18листопада 2008 року участь у нараді-семінарі викладачів опорної циклової комісії з дисциплін лабораторної діагностики МОЗ України Л.В. Барна, О.М. Савчук, Т.І. Бойко.
 • 26 лютого 2009р. м. Луцьк. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія здоров’я людини». Участь у ній брала Т.В.Пастрик «Психологічні особливості впровадження авторського курсу „психологічне здоров’я“ у медичному коледжі»
 • 2 квітня 2009 р. м. Луцьк. Науково — методична конференція на тему «Організація навчального процесу за кредитно—модульною системою навчання» на базі Технічного коледжу ЛНТУ. Учасниками конференції були Люшук К.Ю., Семенюк О.М., Недільська О.В.
 • 27 — 29 квітня 2009 р. м. Тернопіль XIII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених . Пастрик Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, представила тему «Значення навчальної дисципліни „Психічне здоров’я“ у підготовці медсестер-бакалаврів»
 • 7 — 8 травня 2009 р. м. Тернопіль Всеукраїнська науково—практична конференція «Актуальні питання надання якісної медсестринської допомоги населенню» Участь у ній брала Струбіцька Н.Ю.
 • 28–29травня 2009 р. м. Луцьк VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми регулювання правової системи України». Участь у ній брала Демчук В.Б. з доповіддю «Державно—конфесійні відносини в Україні: Проблеми та перспективи».
 • 17 червня 2009 р. м. Луцьк, ЛБМК. Науково—практична конференція для викладачів клінічних дисциплін і фармакології «Наукове у поглядах на діагностику та лікування серцево — судинних захворювань»
 • 13­ — 15 квітня 2010 р м. Тернопіль XIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Філозоф К.І представила доповідь на тему «Психологічні особливості егоїзму—альтруїзму у підлітків»
 • 23­— 24 квітня 2010 р м. Житомир, Житомирський інститут медсестринства, І Всеукраїнський конгрес студентів та молодих вчених «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи». Участь брала Андрійчук О.Я.
 • 11-12жовтня 2010 м. Івано-Франківськ, Щорічна традиційна осіння конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів «Фармакотерапія при захворюваннях ЛОР-органів. Сучасні методи лікування та реабілітації ЛОР-онкохворих», слухачем була Грибок М.В.
 • 14 жовтня 2010р. м.Київ, Інститут гігієни та медичної екології ім.. О.М.Марзєєва НАМНУ" Науково-практична конференція з міжнародною участю «Гігієна атмосферного повітря». Участь брала Андрощук О.В. " Основні тенденції забруднення атмосферного повітря м. Луцька«
 • 21жовтня 2010р. м. Львів, Міжнародна медична науково-практична конференція по новим методам діагностики, слухачами були Савчук О.М., Андрощук О.В., Люшук К.Ю.
 • 20-28січня 2011 р Програма французько-українського обміну фахівців в галузі охорони здоров’я. Її учасниками були Самусь С.О.та Смолярчук А.М.
 • 24.01-24.03.2011р Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Використання інноваційних технологій навчання як важливого чинника підвищення якості підвищення якості підготовки майбутніх медичних спеціалістів». Доповідь на тему «Інтерактивне навчання при викладанні хімії» Люшук К.Ю брала участь.
 • 15 березня 2011р. м. Луцьк, науково-практична конференція " Екологічна безпека — невід’ємна складова економічного розвитку міста та здоров’я населення«. Участь брала Андрощук О.В. «Еколого-гігієнічні та соціальні аспекти формування свідомого ставлення до охорони довкілля та власного здоров’я в системі підготовки студентів ЛБМК»
 • 24-26березня 2011 м. Львів , Львівський державний університет фізичної культури, П’ятнадцята міжнародна науково-практична конференція «Молода спортивна наука України», слухачем була Андрійчук О.Я.
 • 1 квітня 2011р. в Обласній клінічній лікарні Науково-практичний семінар «Актуальні питання онкоурології», присутня Демчур...
 • 16-17травня 2011р. м. Одеса Щорічна традиційна весняна конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів «Діагностика та лікування хронічних захворювань лор-органів». Учасником була Грибок М.В.
 • 17 травня 2011р. у Луцькій міській лікарні науково-практична конференція «дні геронтології та геріатрії у Волинській області» участь брали Андрійчук О.Я., Кричфалушій Г.Ф
 • 2 червня 2011р. в Обласній клінічній лікарні Регіональна науково-практична конференція «Лікування колоректального раку». Слухачі: Держай В.А., Демчур Л.В..
 • 3-10червня 2011р в м. Варна, Болгарія VII Міжнародна конференція «Стратегия качества в промышленности и образовании». Заочна участь Люшук К.Ю. з доповіддю «Нестандартні заняття як складова інноваційної технології викладання загальноосвітніх дисциплін»

24-25березня 2011р на базі Луцького базового медичного коледжу спільно з Волинським національним університетом ім. Лесі Українки відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я, освіта, наука та самореалізація молоді» Участь у ній брали ряд викладачів:

 • Андрійчук О. Я. «Дослідження проблеми якості життя та стану здоров’я хворих на остеоартрозу»
 • Федонюк Н.Р. «Оцінка ефективності використання фізичних вправ для осіб з гіпотонією»
 • Лазько А.М., Демчук В.Б. «Соціальний інтелект студентів-медиків як фактор здійснення волонтерської діяльності»
 • Ковч Л.В. «Читацькі інтереси молоді як складова частина формування духовних цінностей — запорука здорового способу життя»
 • Семенюк О.М. «Ціннісна орієнтація як основа формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів»

За результатами конференції видано збірник наукових праць в який ввійшли вищевказані статті.

Викладачі коледжу постійно працюють над підвищенням фахового рівня, ведуть наукові дослідження у розрізі пріоритетних напрямків. Зокрема, Андрійчук О.Я., кандидат педагогічних наук, навчається в докторантурі ВНУ ім. Лесі Українки за напрямком фізична реабілітація з 1.11.2009р. Вона працює над темою «Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації хворих на гоноартроз». Результати досліджень висвітлені у фахових статтях.

1) Андрійчук О. Я. Формування гуманності у майбутніх спеціалістів при вивченні фундаментальних дисциплін / О. Я. Андрійчук // Проблеми педагогічних технологій. Збірник наукових праць. — Луцьк, 2009. Випуск3-4.— с.201-206.

2) Андрійчук О. Я. Складові системи реабілітаційних заходів / О. Я. Андрійчук / Матеріали ХІУ міжнародного медичного конгресу — Тернопіль: Укрмедкнига. — с. 5.

3) Андрійчук О. Я. Аналіз дисертаційних робіт з фізичного виховання та спорту за період з 1998 по 2008 роки / О. Я. Андрійчук, І. М. Григус // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2010. — № 2. — с.3-9.

4) Андрійчук О. Я. Аналіз дисертаційних досліджень у галузі медичних знань за 2009 рік / О. Я. Андрійчук // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні [Збірник наукових праць]. — 2010,- Випуск УІІ. — С.12-23.

5) Андрійчук О. Я. Медикаментозні та немедикаментозні методи в практичній медицині / О. Я. Андрійчук // Тези І Всеукраїнського конгресу студентів та молодих вчених «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи». — Житомир, 2010. — С.71-72.

6) Андрійчук О. Я. Аналіз стану захворюваності та поширеності хвороб кістково-м’язової системи в України та Волинській області / О. Я. Андрійчук, І. М. Григус // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. −2010. — № 4. — С 3-8

7) Андрійчук О. Я. Нормативно-правове забезпечення реабілітаційної допомоги / О. Я. Андрійчук, І. М. Григус // Фізичне виховання, спорт і культура у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А.В. Цьось, С.П. Козібродський. — Луцьк : Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. — № 3 (11). — с.51-56.

8) Андрійчук О. Я. Частка робіт, присвячених вивченню питань реабілітації, фізіотерапії та курортології, серед наукових досліджень в галузі медичних знань / О.Я.Андрійчук // Матеріали 10 науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фізіотерапія, курортологія, медична реабілітація: стратегія та перспективи подальшого розвитку». — м. Ялта, АР Крим, клінічний санаторій «Парус», — 2010. — с.30-31.

9) Андрійчук О. Я. Форми та методи організації виховного процесу із формування професійно-гуманістичних рис студентів / О. Я. Андрійчук, А. Л. Шкорупська // Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики XXI століття / Тринадцяті читання пам’яті В. Липинського : матеріали доповідей учасників УШ Міжнародної науково-практичної конференції / відп. ред. О. П. Самойленко. — Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2011. — с.72-74.

10) Андрійчук О. Я. Вивчення причин виникнення артрозу / О.Я. Андрійчук // Молода спортивна наука України : зб. наук, праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 15 : у 4-хт. — Л.: ЛДУФК, 2011. — Т.З. — с.6-10.

11) Андрійчук О. Я. Ізометричні вправи у фізичній реабілітації гоноартрозу / О.Я.Андрійчук // Фізичне виховання, спорт і культура у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А.В. Цьось, С.П. Козібродський. — Луцьк : Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011. — № 2 (14). —с.75-79.

Пастрик Т.В., кандидат психологічних наук, визначила таку тему наукової роботи: «Психологія тілесності. Тілесно-орієнтована терапія». Цій темі присвячена низка публікацій у фахових виданнях.

1) Пастрик Т.В. Психологічні особливості діяльності перекладачів і технології їх професійної підготовки / Засєкіна Л., Пастрик Т. // Професійна психологія: методологія, методи, та практика. — Луцьк., — 2008. — С.24-38.

2) Пастрик Т.В. Психологічні особливості впровадження авторського курсу «Психічне здоров’я» у медичному коледжі / Пастрик Т.В. // Психологічні перспективи. — Луцьк, 2009. —Вип.14. — С.102-107.

3) Пастрик Т.В. Значення навчальної дисципліни «Психічне здоров’я» у підготовці медсестер-бакалаврів / Пастрик Т.В. // Матеріали XII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених — Тернопіль: Укрмедкнига, 2009 р.

4) Пастрик Т.В. Особливості впровадження психолінгвістичного тренінгу у професійній підготовці майбутніх психологів / Пастрик Т.В. // Психологічні перспективи. — 2010. — Вип. 16. — С.217-224.

5) Пастрик Т.В. Особливості емоційного вигорання в діяльності лікарів швидкої допомоги / Пастрик Т.В. // Психологічні перспективи. — 2011. — Вип. 17. — С.186-193.

6) Пастрик Т.В. Дослідження особливостей стресостійкості у майбутніх медиків / Пастрик Т.В. // Освіта регіону: український науковий журнал. — Київ: університет «Україна», 2011. — № 3. — С.262-266.

Гофман В.Б., викладач соціальних дисциплін, займається науковим дослідженням теми: «Державно-релігійні відносини в умовах сучасного державотворення. Цій темі присвячена низка статей.

1) Гофман В.Б. (Демчук В.Б.) Державно—конфесійні відносини в Україні: Проблеми та перспективи. / Демчук В.Б. //Збірник наукових статей за матеріалами VI Міжнародної науково—практичної конференції «Актуальні проблеми регулювання правової системи України». м. Луцьк, — 2009р. — С.166-167.

2) Гофман В.Б. Wartosti zyciowe wspolozesnej mlodziezy jako czynnik zdrowia duchowego osoby / violetta Hofman // Materialy III i IV Forum Teologow Europy Svjdkowo-Wschodniej. — Lublin, — 2009. — S.285-288.

3) Гофман В.Б. (Демчук В.Б.) Деякі аспекти поліконфесійності в Україні / Демчук В.Б. // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Релігія як компонент духовної культури України». — Луцьк, — 2010. — 215-218.

4) Гофман В.Б. (Демчук В.Б.) Соціальний інтелект студентів-медиків як фактор здійснення волонтерської діяльності / Лазько А.М., Демчук В.Б. // Освіта регіону: український науковий журнал. — Київ: університет «Україна», 2011. — № 2. — С.367-373.

5) Гофман В.Б. (Демчук В.Б.) Соціально-психологічні умови життя дітей трудових мігрантів / Демчук В.Б. // Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики XXI століття / Тринадцяті читання пам’яті В. Липинського : матеріали доповідей учасників УШ Міжнародної науково-практичної конференції / відп. ред. О. П. Самойленко. — Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2011. — С.107-109.

Андрощук О.В., викладач санітарно-гігієнічних дисциплін вивчає екологічні проблеми регіону. результати досліджень подає для публікацій у фахових виданнях.

1) Андрощук О.В. Боротьба з фільтратними водами законсервованого полігону ТПВ в с. Брище Волинської області / Андрощук О.В. // Матеріали науково-практичної конференції «Полігони твердих побутових відходів. Проблеми управління та економічного регулювання. — м. Яремче, — 2008р. — С.73-75.

2) Андрощук О.В. Проблеми, цілі та заходи інтегрованого управління твердими побутовими відходами через SWOT-аналіз / Андрощук О.В. // «Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы», сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. — Донецк: Изд-во «Вебер», — 2008, — С.234-239.

3) Андрощук О.В. Методичні рекомендації для розробки програм комплексного управління твердими побутовими відходами для м. Луцька / Андрощук О.В. // «Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. В.К.Присяжнюка. — К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-хчастинах, Ч.2, —2010, — С.328-330.

4) Андрощук О.В. Основні тенденції забруднення атмосферного повітря м. Луцька / Андрощук О.В. // «Гігієна атмосферного повітря»: Збірка тез доповідей, —К. — 2010, — С.8-10.

5) Андрощук О.В. Еколого-гігієнічні та соціальні аспекти формування свідомого ставлення до охорони довкілля та власного здоров’я в системі підготовки студентів ЛБМК / Андрощук О.В. // «Екологічна безпека — невід’ємна складова соціально-економічного розвитку міста та здоров’я населення»: Матеріали науково-практичної конференції. — Луцьк,: редакційно-видавничий відділ Луцького національного технічного університету, — 2011р. —С.105-109.

6) Андрощук О.В. Система управління в сфері поводження з токсичними відходами / Андрощук О.В. // Збірник наукових статей ІІ Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю, Том 1. — Вінниця, —2011. — С.43-45.

Люшук К.Ю., кандидат педагогічних наук, працює над темою «Особливості організації навчально-виховного процесу в медичному коледжі». Результати пошукової роботи викладені у публікаціях:

1) Люшук К.Ю. Особливості організації практичного навчання у медичному коледжі / Люшук К.Ю. // Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики XXI століття / Тринадцяті читання пам’яті В. Липинського : матеріали доповідей учасників УШ Міжнародної науково-практичної конференції / відп. ред. О. П. Самойленко. — Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2011. — С.250-253.

2) Люшук К.Ю. Нестандартні заняття як складова інноваційної технології викладання загальноосвітніх дисциплін / Люшук К.Ю. // VII международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании»,3-10июня 2011 г: материалы в 3-хтомах.—Т. 3. — Варна, Болгария, 2011. — С.451-453.

Лазько А.М., викладач психології, досліджує питання формування соціальної активності студентів медичних коледжів у позанавчальній діяльності. Цієї тематики стосуються опубліковані нею статті.

1) Лазько А.М. Соціальна активність студентів медичних коледжів: дослідно-експериментальний аналіз / Лазько А.М // Рідна школа. —Київ, — 2008. — № 1-2(937-938). — С.44-48.

2) Лазько А.М. Формування здорового способу життя студентів медичного коледжу / Лазько А.М. // Наукові записки. Серія: психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). —Ніжин: Видавництво НДУ ім. Гоголя, 2008. — № 2. — С.97-100.

3) Лазько А.М. Студентське самоврядування як фактор розвитку соціальної активності студентів медичних коледжів / Лазько А.М. // Матеріали Третьої міжнародної соціально-педагогічної конференції (Жовтень, 1008р.). — Луцьк: ВДУ ім. Лесі Українки, 2008. — С.125-133.

4) Лазько А.М. Соціальний інтелект студентів-медиків як фактор здійснення волонтерської діяльності / Лазько А.М., Демчук В.Б. // Освіта регіону: український науковий журнал. — Київ: університет «Україна», 2011. — № 2. — С.367-373.

Хмелькова А.І., викладач-методист, займається проблемою пропагування грудного вигодовування дітей. Саме цій темі присвячена стаття Грудне вигодовування: фізіологічні основи формування і підтримки тривалої, стійкої лактації / Хмелькова А.І. // Магістр медсестринства. Науковий журнал. — Житомирський інститут медсестринства, — 2011. —№ 2(6)

Коцар В.М., голова циклової комісії природничо-наукових дисциплін вивчає питання міжпредметних зв’язків при викладанні суміжних дисциплін. Цьому питанню присвячена стаття Міждисциплінарна інтеграція під час викладання природничо-наукових дисциплін / Коцар В. // Освіта. Технікуми, коледжі. — 2010.— 2(26). — С.20-21.

Молоді викладачі також активно включаються до наукового пошуку. Зокрема, Ковч Л.В. викладач української мови, керівник літературознавчого гуртка, цікавиться питанням читацьких інтересів студентів. Опубліковані перші результати дослідження: Ковч Л.В. Читацькі інтереси молоді як складова частина формування духовних цінностей — запорука здорового способу життя / Людмила Ковч // Освіта регіону: український науковий журнал. — Київ: університет «Україна», 2011. — № 2. — С.351-354. Семенюк О.М., викладач хімії, цікавиться питанням формування професійних компетентностей. ЇЇ бачення стосовно нього викладено у статті Ціннісна орієнтація як основа формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів / Оксана Семенюк // Освіта регіону: український науковий журнал. — Київ: університет «Україна», 2011. — № 3. — С.235-239. Федонюк Н.Р., викладач анатомії, керівник анатомічного гуртка, цікавиться проблемою впливу фізичного навантаження на студентів з вадами здоров’я. Цій проблемі присвячена стаття Оцінка ефективності використання фізичних вправ для осіб з гіпертонією / Наталія Федонюк // Освіта регіону: український науковий журнал. — Київ: університет «Україна», 2011. — № 3. — С.272-276.

У 2010 році в видавництві Медицина видано підручник викладача коледжу Бойко Т.І. «Клінічні лабораторні дослідження».