Оголошення
  • 10 Липня 2019

    ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ДЛЯ ЗВЕРНЕНЬ

          vstup.lbmk@gmail.com

  • 01 Липня 2019

  • 27 Березня 2018

Всі оголошення

Правила прийому до Луцького базового медичного коледжу

 

   Правила прийому до Луцького базового медичного коледжу (далі – правила прийому) розроблені Приймальною комісією ЛБМК (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від14 квітня 2017 року № 599 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 року за № 610/30478. Провадження освітньої діяльності у Луцькому базовому медичному коледжі (далі – ЛБМК) здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України від 08.07.2014 року, серія АЕ № 458549, в межах ліцензованого обсягу (додаток 1 цих правил).

 

І. Загальні положення

1. У цих правилах терміни вживаються в таких значеннях:

- вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсних предметів;

- вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета;

- вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

- Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних або юридичних осіб;

 - квота-1 – визначена частина загального обсягу регіонального замовлення, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів;

- конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція навчального закладу щодо прийому вступників на певну спеціальність (одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм, тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього рівня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;

- конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховують відповідно до  Умов та правил прийому до навчального закладу. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,01;

- конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів відповідно до Умов та правил прийому (на конкурсній основі) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (незалежно від джерел фінансування навчання);

- конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

- небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за регіональним замовленням;

- основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за регіональним замовленням (загальний обсяг регіонального замовлення);

- право на зарахування за квотою – право вступника, передбачене законами, щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за квотою-1, що реалізується відповідно до  Умов та правил прийому;

- право на першочергове зарахування до ЛБМК – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням за спеціальностями галузі знань  22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості і селищах міського типу, що реалізується відповідно до Умов та правил прийому;

- рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до  Умов та правил прийому;

- співбесіда – форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсних предметів, за результатами якого приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

- технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

2. Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України, акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, та затверджені педагогічною радою правила прийому.

3. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий  курс здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за яким здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору (додаток 4).

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

4. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції.

 Назви конкурсних пропозицій викладаються державною мовою.

 5. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

- особи, які здобули базову загальну середню освіту, – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;

- особи, які здобули повну загальну середню освіту.

 Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту  приймаються на другий курс. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий  або перший курс.

6. На підставі правил прийому навчальний заклад до 15 червня 2017 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази.

Основні конкурсні пропозиції для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вносяться до Єдиної бази не пізніше 23 червня 2017 року, а відповідні загальні обсяги державного або регіонального замовлення впродовж двох днів після їх отримання.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 23 червня 2017 року.

7. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста може бути здобутий за кошти державного (місцевого) бюджету лише один раз, крім випадків, передбачених законодавством.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) за кошти державного (місцевого) бюджету, крім випадків, передбачених законодавством.

8. Організацію прийому вступників до ЛБМК здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора.  Головою приймальної комісії призначається директор ЛБМК. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію навчального закладу, затвердженим педагогічною  радою вищого навчального закладу відповідно до Положення про приймальну комісію ЛБМК, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію навчального закладу оприлюднюється на веб-сайті навчального закладу.

Директор  забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі  Умов, правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором ЛБМК.

 Усі питання, пов’язані з прийомом до навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті навчального закладу в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

9. Вступникам, які потребують поселення в гуртожиток на час вступних випробувань до ЛБМК, надається одне ліжко-місце на цей період. ЛБМК гарантує належні умови проживання.

Поселення вступників та студентів у гуртожиток здійснюється відповідно до «Положення про студентський гуртожиток Луцького базового медичного коледжу», затвердженого 29.08.2014 р. Гуртожиток знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Соборності, 3.

 

ІІ. Конкурсний відбір

1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань.

Для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступних іспитів (тести) або співбесіди в передбачених Умовами та правилами випадках:

-         для спеціальності 223 Медсестринство – українська мова та біологія;

-         для спеціальності 226 Фармація – українська мова та хімія.

Для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Умовами та правилами випадках:

-         для спеціальності 223 Медсестринство та 224 Технології медичної діагностики та лікування – українська мова та література і біологія;

-         для спеціальності 226 Фармація – українська мова та література і хімія.

 У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до  Умов та правил прийому.

3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають особи:

- визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

- визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

- які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 10 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

- яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

- звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

- громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи, зазначені в абзацах другому – четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

 Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, десятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з якого (яких) не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.

 

ІІІ. Право здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на різні джерела фінансування навчання

 

1. Фінансування навчання здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у ЛБМК здійснюється:

- за рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення);

- за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста у ЛБМК на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня у державних і комунальних навчальних закладах за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у ЛБМК, якщо вони:

- за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, визначених законом;

- мають направлення на навчання, видане регіональним замовником відповідно до законодавства.

5. Спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням мають:

- особи, зазначені в абзацах другому – четвертому пункту 3 розділу ІІ цих правил;

- особи, зазначені в абзацах п’ятому-восьмому пункту 3 розділу ІІ цих правил;

- діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

- діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

- діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

- особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутнім при виконанні ним обов’язків військової служби;

- особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

- інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

- особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

- особи, зазначені в абзаці десятому пункту 3 розділу ІІ цих правил.

Особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, мають право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на основну конкурсну пропозицію.

Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, мають право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за регіональним замовленням в межах квоти-1, що визначена в пункті 10 цього розділу.

Особи, які вступають на основі базової чи повної загальної середньої освіти, зазначені в абзацах четвертому – одинадцятому цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

Особи, зазначені в абзаці тринадцятому цього пункту, допускаються до участі в конкурсному відборі на місця регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзацах другому, третьому цього пункту, не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освіти нарівні з громадянами України, за винятками, визначеними законом. Здобуття освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

7. Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформовано регіональним замовником.

8. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається навчальним закладом у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним обсягом регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

9. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається навчальним закладом у межах ліцензованого обсягу.

10. Квота-1 становить  десять відсотків (але не менше одного місця) регіонального замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення.

 

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

1. Щодо вступу на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання:

Етапи вступної кампанії

Строки

І. Вступ на основі базової загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі від вступників

01 липня 2017р.

Закінчення прийому документів від вступників

14 липня о 18.00 год. 2017р.

Проведення вступних іспитів та співбесід

з 15 липня до 22 липня 2017р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця регіонального замовлення

не пізніше 12.00 год. 24 липня 2017р.

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця регіонального замовлення

до 12.00  год. 29 липня 2017р.

Зарахування вступників за регіональним замовленням

не пізніше 12.00  год. 31 липня 2017р.

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 30 серпня 2017р.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 07 серпня 2017р.

 

2. Щодо вступу на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

ІІ. Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту (за бажанням)

з 29 червня до 18.00 год.  25 липня 2017р.

Початок прийому заяв та документів у паперовій та електронній формі від вступників

12 липня 2017р.

Закінчення прийому документів в електронній формі

26 липня 2017р.

Закінчення прийому заяв та документів у паперовій формі від вступників, які мають право на співбесіду та складання вступних іспитів

о 18.00 год. 01 серпня 2017р.

Закінчення прийому заяв та документів у паперовій формі від вступників, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 год. 08 серпня 2017р.

Проведення співбесіди

з 02 до 04 серпня 2017р.

Проведення вступних іспитів

з 02 до 07 серпня 2017р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця регіонального замовлення  за результатами співбесіди.

не пізніше 12.00 год. 05 серпня 2017р.

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації,  до зарахування за результатами співбесіди на місця регіонального замовлення, а також подача письмових заяв про виключення з конкурсу на інші місця  регіонального замовлення.

до 18.00 год. 07 серпня

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування, на місця регіонального замовлення за результатами співбесіди.

не пізніше 12.00 год. 08 серпня 2017р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у т.ч. за квотою -1).

не пізніше 12.00 год. 09 серпня 2017р.

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця регіонального замовлення.

до 12.00 год. 12 серпня 2017р.

Зарахування вступників на навчання за регіональним замовленням.

не пізніше 12.00 год. 14 серпня 2017р.

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2017р.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 21 серпня 2017р.

3. Порядок роботи приймальної комісії:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 09.00 до 18.00 (прийом заяв та документів з 9.00 до 17.00).

Обідня перерва з 13.00 до 14.00. Субота і неділя – вихідні.

1 липня (субота) – з 09.00 до 18.00 (прийом заяв та документів з 9.00 до 17.00).

У період проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання приймальна комісія працює без вихідних з 09.00 до 18.00.

 

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ЛБМК

1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 26 липня включно можуть подати заяви також і в електронній формі.

Не можуть подавати заяви в електронній формі особи, які:

-         мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (визначені пунктом 5 розділу ІІІ цих правил);

-         мають право на зарахування за квотою-1;

- мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві у документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646 та з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ЛБМК в 2017 році (додаток 2 до цих правил).

ЛБМК створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до такого консультаційного центру ЛБМК  з метою внесення своєї заяви в електронній формі.

3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу та реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день її прийняття.

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

- «претендую на участь в конкурсі на місця регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за  регіональним замовленням»;

- «претендую на участь в конкурсі виключно на місця регіонального замовлення»;

- «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб.

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

- документа, що посвідчує особу;

- військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

- документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

- сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній рівень.

6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це визначено особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, передбачені пунктом 3 розділу ІІ цих правил, або право на зарахування за квотою-1, передбачене пунктом 5 розділу ІІІ цих правил, подаються вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені цими правилами терміни. Неподання або несвоєчасне подання документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі, унеможливлює реалізацію таких спеціальних умов.

8. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням для осіб, визначених абзацами четвертим – десятим пункту 5 розділу ІІІ цих правил, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, визначених пунктом 1 розділу VІІІ цих правил, або при укладанні договору про надання освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою. Неподання або несвоєчасне подання документів, що засвідчують спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням, унеможливлює реалізацію таких спеціальних умов.

9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією навчального закладу, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та спеціальних умов щодо здобуття зазначеного освітньо-кваліфікаційного рівня за регіональним замовленням.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дня завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті ЛБМК на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

12. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

13. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у навчальних закладах.

14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

 

VІ. Організація та проведення конкурсного відбору

 

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з:

-  української мови та біології для  спеціальності 223Медсестринство;

 - української мови та хімії для спеціальності 226 Фармація. 

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання – 4 бали.

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з:

  - української мови та літератури і біології для спеціальності 223 Медсестринство та  224 Технології медичної діагностики та лікування;

           - української мови та літератури і хімії  для спеціальності 226 Фармація.

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання – 100 балів.

 3. Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та середнього бала додатка до документа про здобутий освітній рівень з урахуванням коефіцієнта 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних навчальних закладів, та додаткових балів за особливі успіхи:

- вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) становить 5 % максимального конкурсного бала;

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою та переводиться в шкалу від 100 до 200 балів (додаток 3 до цих правил).

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімально можливому значенню.

4. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти  оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів, на основі базової загальної середньої освіти – від 1 до 12.

5. Програми вступних випробувань затверджуються головами приймальних комісій навчальних закладів не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти.

6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

7. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія ЛБМК, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

8. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

9. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в ЛБМК.

10. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

 

VІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

- вступники, які мають право на зарахування за квотою-1;

- вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

-         за конкурсним балом від більшого до меншого;

-         за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

- ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті навчального закладу.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті навчального закладу відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії ЛБМК.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті навчального закладу та відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому.

 

VІІІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного розділом ІV цих правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення, а саме: подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, визначених  Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії ЛБМК. Подані оригінали документів зберігаються у навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

2. Особи, які в установлені строки, визначені розділом ІV цих правил, не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня за регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах Х та ХІ цих правил.

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб визначається пунктом 1 цього розділу у строки визначені у розділі ІV цих правил.

 

ІХ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, визначених в пункті 1 розділу VІІІ  цих правил.

2. Рішення щодо участі вступників у конкурсі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано або не надано рекомендацію до зарахування на навчання за регіональним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії навчального закладу та долучається до його особової справи.

3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу VІІІ  цих правил.

Договір про надання освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

4. Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається у строки визначені у розділі ІV цих правил.

5. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з навчальних закладів на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

Х. Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

 

1. ЛБМК самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до цього навчального закладу за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктом 5 розділу VIІ цих правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу ІХ цих правил.

2. Правом переведення на вакантні місця регіонального замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця регіонального замовлення для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в порядку, визначеному пунктом 5 розділу VIІ цих правил.

3. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

1) особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним  замовленням, визначені абзацами четвертим – сьомим пункту 5 розділу ІІІ цих правил, незалежно від конкурсного бала;

2) особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням, передбачені абзацами другим, третім, восьмим-одинадцятим пункту 5 розділу ІІІ цих правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним  конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 3 розділу VI цих правил, не більше ніж на 40 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 5 балів на основі базової загальної середньої освіти;

3) особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням, передбачені абзацом дванадцятим пункту 5 розділу ІІІ цих правил, за умови, що отриманий ними конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця регіонального замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, визначеному пунктом 3 розділу VI цих правил, не більше ніж на 20 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної середньої освіти);  

4) особи, які не отримали право на місця за регіональним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VIІ цих правил.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в підпунктах 1 – 4 цього пункту, проводиться за умови відсутності непереведених осіб попередньої категорії або їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в підпункті 1 цього пункту, навчальний заклад використовує для цього вакантні місця регіонального замовлення з інших спеціальностей цієї галузі. Після переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в підпункті 1 цього пункту, за відповідною спеціальністю, про що негайно повідомляє відповідного регіонального замовника.

Невикористані після цього місця регіонального  замовлення вважаються такими, що не розміщені в цьому навчальному закладі. Навчальний заклад повідомляє регіонального замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій).

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в підпункті 1 цього пункту, навчальний заклад надсилає регіональному замовнику запит на виділення додаткових місць регіонального замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія регіонального замовника.

 

 

XІ. Наказ про зарахування і додатковий конкурс

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором ЛБМК на підставі рішень приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті навчального закладу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом ІV цих правил.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XІІ цих правил.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до навчального закладу за власним бажанням, відраховані з навчального закладу за власним бажанням. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального закладу, про що видається відповідний наказ.

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

 

 

XІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до навчальних закладів

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

 Акредитація журналіста, працівника засобу масової інформації проводиться на підставі його заяви  або подання засобу масової інформації до приймальної комісії ЛБМК.

У заяві, поданій журналістом, працівником засобу масової інформації, зазначаються його прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти (за наявності).

До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність.

У поданні засобу масової інформації зазначаються його повне найменування, дата і номер реєстрації, юридична адреса, адреса електронної пошти (за наявності), номер засобу зв’язку, прізвище, ім'я, по батькові журналіста, працівника засобу масової інформації, щодо якого вноситься подання. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу.

Разом із заявою подається  копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

Рішення про акредитацію приймається приймальною комісією в терміни, що не перевищують трьох робочих днів з дня отримання заяви на акредитацію.      

Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на веб - сторінці приймальної комісії ЛБМК.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. ЛБМК зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності  (освітньої програми).  Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотою-1, оприлюднюються на веб-сайті навчального закладу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті навчального закладу.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотою-1, за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за регіональним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Луцького базового медичного коледжу здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

  

 

 

Додаток 1

до правил прийому до ЛБМК для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого

спеціаліста в 2017 році

 

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

  

Галузь

знань

Спеціальність

Ліцензований обсяг

Нормативні

термін навчання

Кваліфікація

На основі базової загальної середньої освіти

 

 

 

 

22 Охорона здоров’я

223 Медсестринство

Сестринська справа

 

30

 

4 р.

 

сестра медична

223 Медсестринство

Лікувальна справа

60

4 р.

фельдшер

226 Фармація

 Фармація

30

3 р.

фармацевт

На основі повної загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

22 Охорона здоров’я

223 Медсестринство

Сестринська справа

30

3 р.

сестра медична

223 Медсестринство

Акушерська справа

30

2 р. 5 міс.

акушерка

224 Технології медичної діагностики та лікування

Лабораторна діагностика

30

2 р.

лаборант (медицина)

226 Фармація

Фармація

30

2 р.

фармацевт

 

   

 

Додаток 4

до правил прийому до ЛБМК для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого

спеціаліста в 2017 році

 

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу

 

Галузь

знань

Спеціальність

Ліцензований обсяг

Нормативні

термін навчання

Кваліфікація

На основі повної загальної середньої освіти

 

22 Охорона здоров’я

223 Медсестринство

Лікувальна справа

 

1

 

3 р.

 

фельдшер

 

Додаток 2

до правил прийому до ЛБМК для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого

спеціаліста в 2017 році (пункт 2 розділу V)

 

 

ПОРЯДОК  подання та розгляду заяв в електронній формі на участь

у конкурсному відборі до Луцького базового медичного коледжу в 2017 році

 І. Загальні положення

 1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих начальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом  МОН України від 13.10.2016 р. №1236, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.11.2016р . за №1515/29645, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ЛБМК та її розгляду.

 2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

 -         заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ЛБМК (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обрані ним вищий навчальний заклад і конкурсну пропозицію;

 -         особистий електронний кабінет вступника - веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та контролює її статус;

 -         статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

 -         Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

 -         «Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником вищого навчального закладу;

 -         «Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання;

 -         «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» – електронну заяву прийнято ЛБМК до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;

 -         «Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;

 -         «Допущено до конкурсу (навчання за бюджетні кошти)» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки для навчання за регіональним замовленням відповідно до пункту 2 розділу ІV правил прийому на навчання до ЛБМК в 2017 році (далі – правила прийому);

 -         «Відмовлено вищим навчальним закладом» – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу ЛБМК зазначає причину відмови;

 -         «Скасовано вступником (або ЛБМК)» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо:

 -         електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником»;

 -         електронну заяву анульовано вищим навчальним закладом за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування» за умови виявлення ЛБМК технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

 -         «Скасовано вступником (без права подання нової заяви)» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подання нової заяви;

 -          «Рекомендовано до зарахування» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу VІІІ правил прийому;

 -         «Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до вищого навчального закладу за обраною спеціальністю (спеціалізацією) у зв’язку з невиконанням вимог правил прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання тощо. При встановленні заяві такого статусу ЛБМК обов’язково зазначає причину виключення;

 -         «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

            Статус встановлюється у випадках:

 -         вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1 розділу VІІІ правил прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, але має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (при виконанні вступником вимог пункту 2 розділу ІХ правил прийому);

 -         вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (при виконанні вступником вимог пункту 2 розділу ІХ правил прийому);

 -         вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту 2 розділу ІV правил прийому;

 -         «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 3 розділу VІІІ правил прийому;

 -         «Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до ЛБМК.

 3. ЛБМК до початку вступної кампанії вносить до Єдиної бази перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2017 році, при цьому для кожної з них зазначаються:

 освітньо-кваліфікаційний рівень навчання;

 назва та код спеціальності (однієї або декількох спеціалізацій, освітніх програм, мов,  в межах спеціальності);

 форма навчання;

 курс, на який здійснюється прийом;

 встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;

 ліцензований обсяг та обсяг регіонального замовлення;

 обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);

 перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них;

 можливість подання заяв в електронній формі.

 

II. Подання електронної заяви

 1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в пункті 2 розділу ІV правил прийому.

 2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

 3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 -         адресу електронної пошти, до якої має доступ;

 -         номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

 -         серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;

 -         середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються.

 Крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту та кольорової фотокартки розміром 3 х4 см, що буде подаватись доЛБМК.

 4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

 5. У разі збігу даних вступника у документах, що зазначені в пункті 2 розділу ІV правил прийому, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

 У разі втрати логіна вступнику необхідно здійснити повторну реєстрацію особистого електронного кабінету.

 6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

 7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, громадянство, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів. Для подання заяви вступник обирає вищий навчальний заклад, освітній ступінь, конкурсну пропозицію для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за регіональним замовленням.

 8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ ЛБМК, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

 9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів:

 -         «Скасовано вступником (або ЛБМК– якщо заяву не зареєстровано у ЛБМК;

 -         «Скасовано вступником (без права подання нової заяви)» – якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у вищих навчальних закладах.

 

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією вищого навчального закладу

 1. Директор ЛБМК забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до навчального закладу, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до ЛБМК.

 2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією ЛБМК не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».

 При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у вищому навчальному закладі».

 3. На підставі рішення приймальної комісії ЛБМК про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу ЛБМК уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).

 4. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії ЛБМК електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування», що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

 Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

 Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

 5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування за регіональним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування» відповідно до пункту 3 розділу VІ правил прийому.

 Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за регіональним замовленням. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб відповідно до пункту 3 розділу VІІ правил прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

 Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 2 - 4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктом 2 розділу ІV правил прийому.

 6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Рекомендовано до зарахування», зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу VІІІ правил прийому.

 7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 1 розділу VІІІ правил прийому, директор ЛБМК на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу».

 8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 1 розділу VІІІ правил прийому, рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією ЛБМК. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих» або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

  

Додаток 3

до правил прийому до ЛБМК для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого

спеціаліста в 2017 році (пункт 3 розділу VІ)

ТАБЛИЦЯ

переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, о

брахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

1

100

1,1

100

1,2

100

1,3

100

1,4

100

1,5

100

1,6

100

1,7

100

1,8

100

1,9

100

2

100

2,1

101

2,2

102

2,3

103

2,4

104

2,5

105

2,6

106

2,7

107

2,8

108

2,9

109

3

110

3,1

111

3,2

112

3,3

113

3,4

114

3,5

115

3,6

116

3,7

117

3,8

118

3,9

119

4

120

4,1

121

4,2

122

4,3

123

4,4

124

4,5

125

4,6

126

4,7

127

4,8

128

4,9

129

5

130

5,1

131

5,2

132

5,3

133

5,4

134

5,5

135

5,6

136

5,7

137

5,8

138

5,9

139

6

140

6,1

141

6,2

142

6,3

143

6,4

144

6,5

145

6,6

146

6,7

147

6,8

148

6,9

149

7

150

7,1

151

7,2

152

7,3

153

7,4

154

7,5

155

7,6

156

7,7

157

7,8

158

7,9

159

8

160

8,1

161

8,2

162

8,3

163

8,4

164

8,5

165

8,6

166

8,7

167

8,8

168

8,9

169

9

170

9,1

171

9,2

172

9,3

173

9,4

174

9,5

175

9,6

176

9,7

177

9,8

178

9,9

179

10

180

10,1

181

10,2

182

10,3

183

10,4

184

10,5

185

10,6

186

10,7

187

10,8

188

10,9

189

11

190

11,1

191

11,2

192

11,3

193

11,4

194

11,5

195

11,6

196

11,7

197

11,8

198

11,9

199

12

200