Циклова комісія іноземних мов

      

Голова предметної (циклової) комісії – Гальчун Наталія Петрівна, викладач іноземних мов, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Предметна (циклова) комісія іноземних мов забезпечує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких спеціальностей: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Лабораторна діагностика», «Фармація».

Основним завданням методичної і педагогічної діяльності предметної (циклової) комісії є вдосконалення форм і методів викладання іноземних мов у медичному коледжі, пошук і запровадження у навчальний процес інноваційних підходів з метою підвищення рівня знань студентів.

   Склад предметної (циклової) комісії:

Гальчун Наталія Петрівна – голова, викладач вищої категорії, викладач-методист;

Ляшевич Тетяна Володимирівна - викладач першої категорії;

Шукалович Галина Олексіївна - викладач вищої категорії;

Шустер Людмила Анатоліївна - викладач вищої категорії, викладач-методист;

Пастрик Тетяна Володимирівна – кандидат психологічних наук , викладач вищої категорії.

   На засіданнях предметної (циклової) комісії розглядаються, зокрема, такі питання: 

- Технологія проведення заняття з іноземної мови

- Взаємозв’язок мотивації та ефективності засвоєння матеріалу в процесі вивчення іноземної мови

- Портфоліо як ефективний метод оцінки знань студента з латинської мови

- Специфіка інтерактивного зворотнього зв’язку у процесі вивчення іноземних мов

- Організація процесу професіональної самореалізації викладача іноземної мови

- Особливості професійно-орієнтованого навчання іноземних мов студентів медичного ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

- Комп’ютерне тестування з іноземної мови як ефективний метод оцінювання знань студентів 

- Використання динамічних (гіперактивних) навчальних плакатів

  З метою підвищення фахового рівня викладачі предметної (циклової) комісії займаються науковою роботою. Показником ефективності такої роботи є  участь у науково-практичних конференціях, публікації в наукових і фахових виданнях, зокрема:

- Н.П.Гальчун.  «Іноземна мова як складова підготовки висококваліфікованих медиків».  Педагогічний пошук, №1 (81), 2014;

- Н.П.Гальчун.  «Позааудиторна робота – дієвий стимул для опанування програмового матеріалу з іноземних мов». Педагогічний пошук, №4 (76), 2012;

- Н.П.Гальчун. «Розвиток фахового рівня викладачів іноземної мови у процесі професійної реалізації». VIII Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я, науки та самореалізації особистості», березень 2016 р., Луцьк;

- Л.А.Шустер. «Особливості функціонування латинської мови в системі сучасної мед сестринської освіти». Магістр медсестринства, №1(11), 2014;

- Г.О.Шукалович. «Роль мотивації  в процесі навчальної діяльності студентів-медиків». VIII Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я, науки та самореалізації особистості», березень 2016 р., Луцьк;

- Г.О. Шукалович. «Особливості професійно орієнтованого навчання іноземних мов студентів медичного ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», Науково-методична конференція «Освіта і медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст», ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», листопад 2014 рік;

- Г.О. Шукалович. «Вдосконалення навичок читання спеціалізованої літератури студентів медичних коледжів», Міжвузівська науково-методична конференція «Актуальні проблеми іншомовної комунікації», Луцький національний політехнічний університет, травень 2015 рік.

    Викладачі предметної (циклової) комісії виявляють високий рівень професіоналізму, володіють ефективними методами та сучасними формами організації навчального процесу, застосовують інформаційно-комунікаційні технології з використанням мультимедійних засобів навчання, постійно вдосконалюють свій професійний рівень. Створили банк відеофільмів та мультимедійних презентацій.

      Відповідно до вимог сьогодення з використанням інноваційних технологій викладачами предметної (циклової) комісії проведені відкриті:

- Ляшевич Т.В.  Англійська мова (за професійним спрямуванням)  на тему

 «М’язова система. М’язи та їх характеристики. Прийменникова інфінітивна конструкція»

- Ляшевич Т.В.  Англійська мова (за професійним спрямуванням) на тему

 «Захворювання жіночих репродуктивних органів. Неозначені часи»

- Шукалович Г.О. Німецька мова (за професійним спрямуванням) на тему

 «Перша допомога при опіках. Інфінітивні конструкції»

- Шукалович Г.О. відкрите засідання гуртка німецької мови на тему

«Класики німецької літератури: Генріх Гейне, Йоган-Вольфганг Гете, Фрідріх Шіллер».

  Викладачі предметної (циклової) комісії іноземних мов активно працюють над створенням навчальних посібників, словників, дидактичних матеріалів. Особливо слід відзначити їх плідну роботу над методичним забезпеченням самостійної роботи студентів із  дисциплін циклу. Серед останніх напрацювань:

- Збірник лексико-граматичного матеріалу з латинської мови та основ медичної термінології для студентів спеціальності «Сестринська справа» (Шустер Л.А., викладач вищої категорії, викладач-методист)

- Збірник лексико матеріалу для студентів спеціальності «Фармація» (Шустер Л.А., викладач вищої категорії, викладач-методист)

- Збірник вправ з латинської мови для студентів спеціальності «Фармація» (Шустер Л.А., викладач вищої категорії, викладач-методист)

- Англійські скоромовки та рисівки для фонетичної зарядки з англійської мови ( Ляшевич  Т.В., викладач першої категорії)

- Тести для контролю знань студентів з англійської мови (граматика) (Ляшевич Т.В., викладач першої категорії)

- Навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації «Німецька мова для студентів-медиків» (Шукалович Г,О., викладач вищої категорії)

- Тексти та завдання для аудіювання з англійської мови для медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (Гальчун Н.П,. викладач вищої категорії, викладач-методист).

 Викладачі предметної (циклової) комісії залучають студентів до  роботи в гуртках лінгвістичної секціЇ студентського наукового товариства, зокрема, плідно працюють гуртки англійської і німецької мов.

 Ляшевич Т.В очолює гурток англійської мови, активно керує науково-пошуковою роботою студентів. Серед досягнень слід зазначити такі роботи:

- Глущук Ольга «Негативний вплив паління на людський організм. Порівняльний аналіз засобів запобігання палінню в США та Україні», регіональна науково-практична конференція, ЛБМК, травень 2012р.

- Авдіюк Ірина «Шляхи формування англомовної медичної термінології», міжнародна студентська наукова конференція «Молодь - стратегічний потенціал розбудови національної економіки України»,  Коледж сучасних технологій і бізнесу ВНУ ім. Лесі Українки, лютий 2013р.

   Протягом ряду років Шукалович Г.О. очолює гурток німецької мови, також плідно працює зі студентами у сфері наукових пошуків. Їх спільна праця стала також результативною, а саме:

- Бонецька Наталія «Латинізми у сучасній німецькій медичній термінології», СНУ імені Лесі Українки, VIII Міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень», 2014 рік;

- Бонецька Наталія, «Латинізми у сучасній німецькій медичній термінології», Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір філологічних наук»,м. Львів, 2014 рік;

- Вавдіюк Ганна «Слова латинського та грецького походження у сучасній німецькій медичній термінології», Міжвузівський конкурс студентських науково-дослідницьких робіт «Мовна парадигма професійної підготовки майбутніх педагогів», Луцький педагогічний коледж, 2015 рік;

- Вавдіюк Ганна «Слова латинського та грецького походження у сучасній німецькій медичній термінології», ІІІ Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки», Буковинський державний медичний університет, 2016 рік.

   11 березня 2015 року викладачі предметної (циклової) комісії успішно провели засідання методичного об’єднання викладачів іноземних мов  ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації Волинської області за такою програмою:

          

   За результатами засідання, голова предметної (циклової) комісії Гальчун Н.П. систематизувала матеріали у «Збірник матеріалів методичного об’єднання іноземних мов ВНЗ І–1І рівнів акредитації Волинської області».

 

Викладачі предметної (циклової) комісії іноземних мов провели з 12 по 16 грудня 2016 р.  тиждень англійської мови в рамках Всеукраїнського тижня англійської мови за таким планом:

      

  Предметна (циклова) комісія іноземних мов успішно працює над збагаченням форм роботи завдяки активному творчому пошуку усіх її членів, мудрому наставництву, взаємодопомозі, що сприяє зростанню педагогічної майстерності і впливає на якість навчально-виховного процесу.

Методичні розробки для організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Англійська мова за проф спрямуванням" Викладач Гальчун. Н.П.