Оголошення Всі оголошення

Циклова комісія хірургічних дисциплін

 

    Голова циклової комісії – Грибок Майя Вікторівна, викладач отоларингології, спеціаліст першої категорії.

   Циклова комісія хірургічних дисциплін забезпечує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких спеціальностей: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Лабораторна діагностика», «Фармація».

   Основними завданнями діяльності циклової комісії є постійне впровадження у навчальний процес сучасних досягнень медичної науки, нових методів діагностики та лікування хворих, а також удосконалення виховної роботи, спрямованої на формування особистості медичного працівника на ідеалах милосердя, гуманізму, кращих традиціях світової та української медицини.

   Циклова комісія на засіданнях розглядала такі питання:

- Забезпечення інформаційно-комп’ютерного супроводу занять з хірургічних дисциплін.

- Урізноманітнення форм і методів контролю знань як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з дисциплін циклу.

- Ефективність використання проблемного навчання на заняттях з ВМП.

- Використання інтерактивних методів і прийомів навчання в практиці викладання отоларингології.

- Міждисциплінарна інтеграція на заняттях з хірургії.

- Застосування новітніх методів навчання у процесі вивчення основ хірургії.

- Самостійна робота студентів – вища форма пізнавальної діяльності з навчальних дисциплін циклу.

- Виховання здорового способу життя і його вплив на розвиток людського організму на заняттях з дисциплін циклу.

   Циклова комісія хірургічних дисциплін створена у 2010 році, до її складу ввійшли молоді викладачі дисциплін хірургічного циклу. Робота циклової комісії спрямована на подальше вдосконалення матеріальної та методичної бази, запровадження в навчальний процес активних методів навчання.

   За час функціонування циклової комісії її викладачами проведені такі відкриті заняття:

- Практичне заняття з хірургії на тему «Інфузійно-трансфузійна терапія», Держай В.А., викладач другої категорії.

- Практичне заняття з отоларингології «Гострі та хронічні захворювання гортані», Грибок М.В., викладач першої категорії.

- Теоретичне заняття з ВМП «Аварії на АЕС і радіаційно-небезпечних об’єктах, їх медико-тактична характеристика. Лікувально-евакуаційні заходи в осередку радіаційного ураження», Кондріков Д.Ю., викладач-спеціаліст.

- Лекція-презентація на тему «Хірургічні захворювання органів черевної порожнини», Демчур Л.В., викладач-спеціаліст.

  Викладачі циклової комісії хірургічних дисциплін беруть активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах, які проводяться управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації, лікувальними установами міста і розглядають актуальні проблеми лікуваня, діагностики та догляду за хворими.

  Голова циклової комісії Грибок М.В. брала участь у щорічній конференції Українського наукового методичного товариства лікарів-отоларингологів «Фармакотерапія при захворюваннях ЛОР-органів. Сучасні методи лікування та реабілітації ЛОР-онкохворих» (м. Івано-Франківськ 11-12 жовтня 2010р.), у    XI з’їзді отоларингологів України (м. Судак 17-19 травня 2010р.), всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи» (м. Тернопіль 28-29 квітня 2010р.) та ін.

   Викладачі циклової комісії розробляють навчально-методичні матеріали з використанням інформаційних технологій з метою проведення навчання студентів відповідно до сучасних вимог.