Оголошення Всі оголошення

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін

Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе

Петроній

Павлюк Н.Л. –голова предметної (циклової) комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

  Значення фундаментальної освіти у будь-якій спеціальності важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань та вмінь. Сучасній молодій людині для успішного оволодіння обраною професією необхідний високий рівень  підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам на ринку праці. Перед навчальним закладом стоїть важливе завдання – фахова підготовка студентів і формування їхньої професійної майстерності.

  Завдання предметної (циклової) комісії природничо-наукових дисциплін - забезпечення високої якості підготовки медичних працівників засобами інноваційних методик навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій .

Склад предметної (циклової) комісії:

  Лазько А.М. – канд. псих. наук, спеціаліст вищої категорії, викладач навчальної дисципліни «Основи  психології та міжособового спілкування».

  Міщенко І.В. – спеціаліст другої категорії, викладач навчальних дисциплін «Фізіологія», «Медична генетика», «Медична біологія».

  Нечипорук В.М. – спеціаліст вищої категорії, викладач навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності».

  Павлюк Н.Л. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач навчальної дисципліни «Анатомія та фізіологія людини».

  Патракеєва Л.Я. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач навчальної дисципліни  «Патоморфологія та патофізіологія».

    Вітриченко Олена Євгеніївна – кандидат біологічних наук, доцент.

Засідання предметної (циклової) комісії природничо-наукових дисциплінЗасідання предметної (циклової) комісії природничо-наукових дисциплін

  Викладачі предметної (циклової) комісії природничо-наукових дисциплін здійснюють навчально-виховний процес у оснащених сучасними засобами навчання аудиторіях і кабінетах:

- кабінет анатомії та фізіології людини (зав.кабінету – Павлюк Н.Л.)

- кабінет патоморфології та патофізіології (зав.кабінету – Патракеєва Л.Я.)

- кабінет психології (зав.кабінету – Лазько А.М.)

- кабінет фізіології (зав.кабінету – Міщенко І.В.)

- кабінет БЖД (зав.кабінету – Нечипорук В.М.)

   Викладач  –  головна дійова особа у процесі реформування освіти. Якщо змінюються освітні орієнтири, повинен змінюватися і сам педагог.

   Педагогічна діяльність - це процес постійного особистісного зростання та професійного самовдосконалення.

   Саме тому члени предметної (циклової) комісії природничо-наукових дисциплін індивідуально визначають проблеми, над реалізацією яких працюють певний період своєї педагогічної роботи.

   Проблеми, над якими працюють викладачі предметної (циклової) комісії природничо-наукових дисциплін:

   Конструктивний перфекціонізм студентів-медиків (викладач Лазько А.М.)

Використання альтернативних методів викладання навчальної дисципліни «Фізіологія» (викладач Міщенко І.В.)

Підготовка матеріалів до збірника для практичних занять з БЖД (викладач Нечипорук В.М.)

Створення оптимальних умов для реалізації самостійної роботи студентів: методичні рекомендації, посібники, атласи (викладач Павлюк Н.Л.)

Підготовка посібника для практичних занять з патоморфології і патофізіології (викладач Патракеєва Л.Я.)

Предметна (циклова) комісія природничо-наукових дисциплін здійснює виховну, навчальну та методичну роботу Робота (предметної) циклової комісії спрямована на:

-   удосконалення методики викладання дисциплін;

-   поглиблення педагогічних та фахових знань;

-   упровадження інноваційних технологій навчання;

-   підвищення якості та ефективності практичного навчання як основного засобу формування професійної майстерності майбутніх спеціалістів-медиків.

     Мета діяльності викладачів предметної (циклової) комісії:

- вироблення внутрішньої мотивації та активної професійної позиції у студента як майбутнього висококваліфікованого спеціаліста;

- формування студента як суб'єкта навчальної діяльності, що передбачає вироблення умінь планування своєї роботи; організацію своєї діяльності;

- визначення дій (кроків), необхідних для успішного навчання; 

- формування наукового світогляду в усіх учасників навчального процесу; 

- виховання у студентів людяності, терпимості, любові до людей, громадянської зрілості та соціальної активності.

   Викладачі циклової комісії постійно підвищують та удосконалюють професійну компетентність, упроваджують нові сучасні форми і методи навчання, займаються науковою роботою, працюють з обдарованою та творчою молоддю.

   У центрі уваги предметної (циклової) комісії -  індивідуальна робота викладачів зі студентами, зокрема:

-   організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;

-   вивчення досвіду роботи з обдарованою молоддю;

-   вивчення методик індивідуальних консультацій;

-   вивчення та запровадження досвіду диференційованого навчання студентів.

   Обмін набутим педагогічним досвідом  є пріоритетним у роботі  предметної (циклової) комісії природничо-наукових дисциплін.

   Виховна робота викладачів предметної (циклової) комісії  здійснюється на основі ідей французького філософа XVIII ст.  Клода Гельвеція  – «…сформувати з дітей патріотів, забезпечивши їх щастя і добробут нації, розкрити серце дитини для гуманності, а розум - для правди».

   У предметній (цикловій) комісії працює три викладачі-куратори : Міщенко І.В., Нечипорук В.М., Павлюк Н.Л., які беруть активну участь в організації та проведенні усіх загальноколеджевих та загальноміських заходів  патріотичного і громадянського спрямування.

Зустріч студентів з воїнами АТО

Зустріч студентів з воїнами АТО

Викладачі  предметної (циклової) комісії організовують науково-пошукову   роботу студентів у секціях і гуртках:

       Фізіологічний гурток (викладач Міщенко І.В.)

       Гурток «Психологія емоцій» (викладач Лазько А.М.)

       Благодійний гурток «Милосердя» (викладач Нечипорук В.М.)

Учасники гуртка «Милосердя»

Учасники гуртка «Милосердя»

Заняття гуртка «Психологія емоцій»

Заняття гуртка «Психологія емоцій»

   Члени предметної (циклової) комісії природничо-наукових дисциплін - це висококваліфіковані і творчі фахівці, які досконало володіють студентською аудиторією, навчальним матеріалом, використовуючи при цьому інтерактивні методи та прийоми навчання. Вони проводять навчальні заняття та виховні заходи з використанням інноваційних технологій.  , зокрема:

- Відкрите заняття з навчальної дисципліни БЖД і ОП на тему «Причини виникнення і класифікація надзвичайних ситуацій», викладач В.М. Нечипорук.

- Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Медична біологія» на тему «Медична арахноентомологія», викладач Міщенко І. В..

- Інтегроване теоретичне заняття з навчальних дисциплін «Фізіологія» і «Патоморфологія та патофізіологія» на тему «Фізіологія виділення. Патоморфологія та патофізіологія сечової системи»  (викладачі: Патракеєва Л.Я., Міщенко І.В.)

   Викладачі предметної (циклової) комісії беруть участь в обласних та регіональних семінарах, методичних об’єднаннях, наукових конференціях, нарадах тощо.

  Професійна підготовка педагога не може обмежуватися тільки оволодінням фаховими знаннями, уміннями та навичками. Робота викладача передбачає постійний аналіз, синтез та продукування новітньої наукової інформації.

   Викладачі здійснюють видавничу діяльність (статті, тези, доповіді, методичні рекомендації, посібники і підручники), які є не тільки важливими джерелами інформації, а й візитівкою предметної (циклової) комісії.    

Упродовж останніх років вийшли публікації викладачів :

- Лазько А. М. Перфекціонізм як ознака мотиваційної відповідальності майбутніх медичних сестер / А. М. Лазько // Наука і освіта: наук.-практ. журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Серія «Психологія та педагогіка». – № 9/СХХVI, 2014. – С. 127-132.

- Лазько А. М. Мотиваційно-особистісні кореляти вияву перфекціонізму майбутніх медичних сестер / А. М. Лазько // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Дод. 2 до Вип. 35, Т. ІІ (14) : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2015. – С. 343-353.

- Лазько А. М. Перфекціонізм майбутніх медичних сестер: проблема диференціації, рівень та особистісно-поведінкові прояви / А. М. Лазько // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Серія «Психологія». – Вип. 35. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – С. 73-85.  Lazko A. Adaptive capacity and talents of medical students / А. Lazko // Knowledge. Education. Law. Management. – № 2 (10). – Łódź. – Fundacja «Oświata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO». – 2015. – S. 118-129.

- Лазько А. М. Психологічні особливості конструктивного перфекціонізму майбутніх медичних сестер / А. М. Лазько // Психологія професійної компетентності медичних сестер: адаптаційний вимір [Текст] : кол. моногр. / О. В. Лазорко, П. Д. Гайдучик, А. М. Лазько [та ін.]; за заг. ред. Ж. П. Вірної. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 43-75.

- Лазько А. М. Перфекціонізм та емоційно-ціннісна система самосвідомості студентів-медиків / А. М. Лазько // Психологія професійної безпеки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 20-21 березня 2015 р.) / уклад. Ж. П. Вірна. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 158-163.

- С60 fullerene aspromising therapeutic agent for correcting and preventing skeletal muscle fatigue / Andriy Maznychenko,Yurij I Prylutskyy, Ph.D.; Inna V Vereshchaka, Ph.D.; Nataliya V Bulgakova, MSc; Olga O Gonchar, Ph.D.; Olena A Kyzyma, Ph.D.; Uwe Ritter, Ph.D.; Peter Scharff, Ph.D.; Tomasz Tomiak, Ph.D.; Dmytro M Nozdrenko, Ph.D.; Iryna V Mishchenko, MSc; Alexander I Kostyukov, Ph.D. // Nanomedicine : Nanotechnology, Biology, and Medicine. – 2017. – 15 (8).

- Міщенко І. В. Дослідження розподілу нейронів у спинному мозку гіпертензивних генетично-модифікованих щурів при селективній активації м’язових аферентів / Міщенко І.В., Лінник А.С. // Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Т. : ТДМУ «Укрмедкнига». –     2016 р. – С. 148.

Викладачами предметної (циклової) комісії  підготовлені  навчальні посібники:

- Мотузюк О. П. Практикум з фізіології людини / О. П. Мотузюк,  А.І. Хмелькова, І. В. Міщенко. – К. : Медицина, 2015. – 160 с.

Павлюк Н.Л.  Практикум з анатомії людини / Н.Л.Павлюк. – К.: Медицина, 2015. – 214 с.

Мотузюк О. П. Практикум з фізіології людини / О. П. Мотузюк,  А.І. Хмелькова, І. В. Міщенко. – К. : Медицина, 2015. – 160 с.

Практикум з анатомії людини: Навч. посіб. для мед. коледжів, училищ, акад., інст. медс-тва. — 2-ге вид. Рекомендовано МОЗ / Павлюк Н.Л. — К., 2019. — 216 с., тв. пал., (ст. 20 пр.).

  

Професія викладача – це постійний творчий пошук, велике захоплення і любов до своєї справи.

Посередній учитель розповідає,

Хороший учитель пояснює,

Кращий учитель демонструє,

Великий учитель надихає.

Уіл`ям  Артур Уорд