Оголошення Всі оголошення

Циклова комісія санітарно-гігієнічних дисциплін

  

   Голова циклової комісії  - Кормош Наталія Миколаївна, спеціаліст вищої категорії.

     

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Склад циклової комісії

Основний склад:  

Андрощук Олена Володимирівна

 спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач гігієни 

Барна Лариса Йосипівна

 спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач мікробіології, охорони праці та охорони праці в галузі

Кормош Наталія Миколаївна

 спеціаліст вищої категорії, викладач мікробіології та техніки лабораторних робіт

 

 спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач біологічної хімії, техніки лабораторних робіт, охорони праці та охорони праці в галузі

Савчук Ольга Михайлівна

 спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач біологічної хімії, техніки лабораторних робіт, охорони праці та охорони праці в галузі

 

 

Викладачі, які належать до інших циклових комісій:

Федонюк Наталія Ростиславівна

 спеціаліст вищої категорії,викладач-методист, викладач епідеміології 

 

 

Лаборанти, які забезпечують роботу циклової комісії:

Ярмолюк Діана Василівна,

Ксюк Ніна Олександрівна.

  Циклова комісія забезпечує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких спеціальностей: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Фармація».

  Викладачі спрямовують свою роботу на підготовку висококваліфікованих спеціалістів з достатнім рівнем знань і умінь, професійних навичок, необхідних у сучасних умовах розвитку медицини, широко впроваджують у навчальний процес інтерактивні форми навчання, використовують міждисциплінарну інтеграцію з метою більш глибокого й усвідомленого засвоєння знань.

 На засіданнях циклової комісії розглядаються такі питання:

- Стан методичного та матеріального забезпечення кабінетів циклової комісії.

- Основні особливості механізмів адаптації студентів новонабраних груп.

- Диференційоване навчання студентів та робота викладачів циклової комісії з обдарованими студентами.

- Інтерактивні технології навчання при викладанні епідеміології.

- Новітні технології навчання у викладанні дисциплін циклу.

- Застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі на практичних заняттях з мікробіології, біохімії, техніки лабораторних робіт.

- Роль методів самостійного набуття знань в організації пізнавальної діяльності студентів при вивченні мікробіології.

- Технології формування навчально-дослідницьких умінь студентів.

- Вплив ігрової діяльності на розвиток особистості студента.

- Форми і методи контролю знань при викладанні навчальної дисципліни

«Мікробіологія».

- Методичні підходи щодо зниження напруженості адаптаційних процесів у студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі.

- Засади формування громадянської свідомості майбутніх фахівців на основі цінностей демократичного суспільства.

   Викладачами предметної (циклової) комісії проводяться відкриті заняття, семінари, скринінгові дослідження, круглі столи з метою обміну досвідом та підвищення професійного рівня педагогічних працівників, зокрема:

- Практичне заняття з мікробіології на тему  «Будова мікроскопа, робота з імерсійною системою», Кормош Н. М., викладач мікробіології.

 

-  День профілактики цукрового діабету, викладачі циклової комісії Андрощук О.В., Барна Л.Й., Бойко Т.І. Савчук О.М.

- Конкурс санітарних бюлетенів «Раціональне харчування – запорука здоров’я», Савчук О.М., викладач біологічної хімії.

-  Скринінгове дослідження рівня глюкози в периферичній крові, Савчук О.М., викладач  біологічної хімії.

-   Круглий стіл на тему «ВІЛ-інфекція/СНІД-загроза  існуванню людства. Статистичні дані. Сучасні  методи лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції»  (запрошено завідувача лабораторії  ВІЛ-діагностики обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Кінах А.А.) », Кормош Н.М., викладач мікробіології.

-   Експрес діагностика ВІЛ-інфекції мобільною амбулаторією  Волинського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом та благодійного фонду «Шанс», Савчук О.М., викладач біологічної хімії.

    

 - семінар для викладачів коледжу на тему «Застосування сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі».

  «Застосування групових форм роботи як удосконалення практичних навичок при вивченні техніки лабораторних робіт та мікробіології», Кормош Н.М., викладач мікробіології.

 - Круглий стіл на тему « Ефективність використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін санітарно-гігієнічного циклу», Кормош Н.М., викладач мікробіології.

 

  У цикловій комісії належна увага приділяється ознайомленню з новинками методичної та навчальної літератури

 

Відповідно до вимог сьогодення розроблено  мультимедійні презентації з навчальних дисциплін :

-  «Мікробіологія», Кормош Н.М., спеціаліст вищої категорії, завідувач предменої (циклово)ї комісії санітарно-гігієнічних дисциплін.

-  «Мікробіологія з основами імунології  та  технікою мікробіологічних досліджень», Барна Л.Й., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

-  «Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень», Андрощук О.В., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

-  «Біологічна хімія з біохімічними методами досліджень», Савчук О.М., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

-  «Клінічні лабораторні дослідження», «Основи охорони праці та охорона праці в галузі», Бойко Т.І., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

 Досвідчені викладачі циклової комісії активно працюють над створенням навчальних підручників і посібників.

      Так, у 2010 році у видавництві «Медицина» вийшов підручник з навчальної дисципліни «Клінічні лабораторні дослідження» Т.І.Бойко, який був перероблений, доповнений та перевиданий у 2015 році як підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I-III рівнів акредитації, затверджений МОЗ України як основна література в підготовці спеціалістів «Лабораторної діагностики» з дисципліни «Клінічні лабораторні дослідження».

 У 2010 році розроблено посібник «Ботаніка» для спеціальності «Фармація», який був доповнений у 2015 році, автор Кормош Н.М.

  

          У 2015 році розроблено посібник з мікробіології «Бактеріологія» для студентів ІІ курсу спеціальності «Акушерська справа», «Лікувальна справа», «Фармація», автор Кормош Н.М.

  У 2012 році укладач Барна Л.Й. розробила збірник лекцій складений для студентів вищих медичних закладів І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальності «Лабораторна діагностика» згідно з навчальною програмою з мікробіології за 2012 р, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України. Мета посібника - допомогти студентам в підготовці до лекційних занять. Збірник лекцій складений до розділу «Загальна мікробіологія» і включає; перелік знань , які необхідні для вивчення курсу мікробіології, в перелік питань, які необхідно вивчити вказані рівні складності; основну і додаткову літературу; перелік питань для самопідготовки; тестові завдання і ситуаційні задачі по темам, які розглядаються.

  Також, викладачем розроблені методичні рекомендації складені для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальності «Лабораторна діагностика» згідно з навчальною програмою з мікробіології за 2012 р., затвердженою Міністерством охорони здоров'я України, Мета посібника - допомогти студентам в підготовці до практичних занять. Методичні рекомендації складені до розділу «Морфологія мікроорганізмів» і включають: перелік знань та вмінь, які необхідні для виконання завдань, що викладені в інструкції; перелік обладнання, необхідного для роботи; самостійну роботу, в якій чітко вказана методика виконання завдань; алгоритми, в яких вказана послідовність виконання практичних навичок; основну і додаткову літературу; перелік питань для самопідготовки.

Барна Л.Й керує науково-дослідницькою роботою студентів у секції «Мікробіологія», де розглядаються наступні питання:

  • частота та профіль медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу у ВІЛ-інфікованих хворих;
  • мультирезистентні форми туберкульозу.

Андрощук О.В., укладач гігієни з основами екології з метою підвищення фахового рівня займаються науковою роботою. Показником ефективності такої роботи є її участь у науково-практичних конференціях, публікації у наукових і фахових виданнях, зокрема:

-„Особливості формування екологічної свідомості щодо вирішення проблем з твердими побутовими відходами в місті Луцьку”./ „Здоров’я, освіта, наука та самореалізація молоді”. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 березня 2014 р. – Чернівці, Інститут післядипломної педагогічної освіти  Чернівецької області, 2014, Андрощук О.В;

- «Проблеми створення і гарантованості безпечних умов праці на підприємствах області», конференція, організована Федерацією профспілок Волинської області спільно з територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Волинській області 19 грудня 2014, Андрощук О.В.