Оголошення Всі оголошення

Циклова комісія гуманітарних, соціально-економічних і загальноосвітніх  дисциплін

 

      Голова циклової комісії – Демчук Віолета Борисівна, спеціаліст  вищої категорії, викладач-методист.

      Циклова комісія забезпечує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких спеціальностей: «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Лабораторна діагностика», «Фармація».

      Основним завданням циклової комісії є викладання гуманітарних, соціально-економічних і загальноосвітніх дисциплін відповідно до нових навчальних планів та широке використання новітніх педагогічних технологій, виховання розвиненої, соціально активної особистості, яка долучається до загальнолюдських цінностей, досягнень світової культури, сприймає ідеали гуманізму і демократії, активно бере участь у перетворенні суспільства, з почуттям відповідальності за свою долю і долю своєї країни.

      Склад циклової комісії

      Основний склад:

– Базюк В.Д., викладач фізичного виховання, спеціаліст другої категорії;

– Волчкович В.В., викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії;

– Демчук В.Б, викладач соціології, спеціаліст вищої категорії;

– Драбант С.С., викладач української мови і літератури, зарубіжної літератури, викладач вищої категорії;

– Климчук Т. Д, викладач права;

– Козира Є.В., викладач історії і культурології, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

– Костюк С.В., викладач економіки, спеціаліст другої категорії;

– Луцик Л.Ф., викладач історії і філософії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

– Обдар В.Л., викладач української мови і літератури, української мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

– Приступа Л.В., викладач біології, спеціаліст першої категорії;

– Радько О.Г., викладач української мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст;

– Семенюк Л.В., викладач української мови (за професійним спрямуванням) і зарубіжної літератури, спеціаліст другої категорії.

     Викладачі, які входять до складу інших циклових комісій:

– Люшук К.Ю., викладач хімії, канд.пед.наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

– Нечипорук В.М., викладач географії, викладач вищої категорії;

– Семенюк О.М., викладач хімії, спеціаліст вищої категорії.

     На засіданнях циклової комісії розглядалися питання, зокрема:

– Організація самостійної роботи студентів на заняттях біології як спосіб активізації пізнавальної діяльності

– Використання методу проектів при викладанні основ економічної теорії

– Науково-пошукова діяльність у процесі викладання літератури

– Стан успішності з навчальних дисциплін циклу в новонабраних групах у період адаптації студентів

– Форми і методи роботи зі студентами, які мають недостатній рівень знань

– Європейські виміри сучасної освіти та її цінності

– Формування творчої особистості на заняттях  літератури

– Організація фізичного виховання у спеціальних медичних групах

– Використання творчої спадщини Т.Шевченка при вивчення навчальної дисципліни «Історія України».

     Викладачі проводять відкриті заняття з використанням новітніх форм і методів роботи, виховні заходи, літературні читання, брейн-ринги, зустрічі з письменниками Волині тощо. 

     Щорічно в коледжі проводиться конкурс з української мови імені Петра Яцика, мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

  

   Викладачі циклової комісії здійснюють наукове керівництво пошуковою роботою студентів у секціях і гуртках:

– Секція науково-природничих дисциплін (біологічний гурток), керівник Приступа Л.В.

–    Лінгвістична секція (літературознавчий гурток), керівник Драбант С.С.; (мовознавчий гурток), керівник Радько О.Г.

– Краєзнавчо-патріотична секція (краєзнавчий гурток), керівник Луцик Л.Ф.; (військово-патріотичний гурток), керівник Волчкович В.В.

   

Викладачі циклової комісії є авторами підручників, які у 2016 році вийдуть у видавництві «Медицина», м.Київ:

     «Культурологія», автор Козира Є.В.

– «Історія медицини та медсестринства», авторський колектив (Луцик Л.Ф.)

Викладачі беруть участь у наукових конференціях, публікуються у фахових виданнях, зокрема:

– ІІІ науково-практична конференція «Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі», «Використання мультимедійних технологій для формування творчого мислення студентів на заняттях з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії», Костюк С.В., м.Луцьк.

– Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному світі» стаття «Фізична освіта в педагогічній спадщині П.Ф.Лесгафта», Дмитрук В., Базюк В.Д., Приступа Л.В.

- Радько О. Г. Специфіка лексикографічного опису індивідуально- авторських прикметників / О. Г. Радько // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного  ун-ту. Вип. 21 (3). – Рівне - Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. - С. 107-109.

– Радько О. Г. До питання про диференціацію узуальних та оказіональних прикметників-композитів / О. Г. Радько // Soucasne  slovanske jazyky a literatury: problemy a perspektivy : sbornik vedeckych präci ucastniku vedecköho projektu Lingvistickä studiamladych vedcü III. - Oiomouc - Rivne, 2013. C. 29-32.

– Радько О. Г. Етнокультурні концепти в семантичній структурі індивідуально-авторських прикметників (на матеріалі української поезії XX- XXI сторіч) /  О. Г. Радько // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. - Харків: Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2015. - Вип. 40.- С. 123-130.

– Радько О. Г. Лексикографічне представлення прикметникових новотворів поетів XX століття / О. Г. Поліщук // Українська мова у XXI столітті: традиції і новаторство: тези доповідей II Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 24-26 квітня 2012 року. - К. : ІУМ НАНУ, 2012. - С. 277-280.

– Радько О. Г. Лінгвістична природа індивідуально-авторських прикметників в українській поезії ХХ-ХХІ сторіччя О.Г.Радько // Лінгвістичні студії молодих дослідників : збірник наукових праць учасників V Міжнародних наукових читань «Лінгвістичні студії молодих дослідників», присвячених пам’яті професора К. Ф. Шульжука (Рівне, 21 травня 2015 р.). - Рівне : РДГУ. - Вип. 6. - С. 45-49.

– Радько О. Г. Національно-культурні елементи в семантичній структурі індивідуально-авторських прикметників / О. Г. Радько / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. № 2 (279). - Луцьк, 2014. - С. 42-46.

– Радько О. Г. Особливості творення ступенів порівняння індивідуально- авторських прикметників в українських поетичних текстах ХХ-ХХІ сторіч / О. Г. Радько /. Лінгвістичні студії ; наук. журн. / [редкол.: C. К, Богдан (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. - Вип. 2. - С. 159-164.

Викладачі циклової комісії – активні учасники щорічних обласних виставок дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині». 

  10 січня 2019 року відбулося відкрите засідання предметної (циклової) комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Луцького базового медичного коледжу в Художньому музеї міста Луцька на тему «Роль історичних знань у формуванні світогляду молодої людини».

        

До 205-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка студенти груп М-11, М-21, Фм-11 провели флешмоб «Читаємо Шевченка».

   Звучало безсмертне слово Тараса, пісні на його слова, спогади великих українців про Кобзаря.

    

  Дудінська Анастасія, студентка ІІ курсу спеціальності «Фармація» (викладач Драбант С.С.) з перемогла у ІІ (обласному) етапі ІХ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Волинської області.

      

 14 – 17 травня 2019 року в мальовничій Вінниці відбулася ІХ Всеукраїнська олімпіада з української мови серед студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів. 36 студентів-переможців із 25 областей України, які гідно пройшли попередні етапи Всеукраїнської олімпіади, стали учасниками цього інтелектуального змагання. Гордість Луцького базового коледжу – студентка ІІ курсу спеціальності «Фармація» Дудінська Анастасія посіла ІІ місце.

          

   22-23 вересня 2016 року у м. Черкаси відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Україна понад усе!”

   Для участі у конференції викладачі циклової комісії підготували матеріали про випускника коледжу Олександра Сивого, який загинув під Іловайськом. Його мужність, патріотизм, високий професіоналізм стали взірцем для студентської молоді в сучасних умовах. 

Він співав, коли рвались гранати…

(Розповідь про життя і героїчну загибель випускника коледжу Олександра Сивого, фельдшера роти патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України у Волинській області)

Луцький базовий медичний коледж, м.Луцьк

  Ми свідки історії, історія – це ми… Ми живемо у непростий час – час змін і війни. Наша країна переживає надскладний етап становлення державності. Революція Гідності довела, що український народ єдиний. Тепер маємо і в нашій історії такі події, що перед усім світом засвідчили прагнення українського народу до вільного, щасливого життя. Анексія Криму, псевдореферендум у Донецькій та Луганській областях, неоголошена війна на Сході України, сотні невідомих, похованих у братських могилах…

  29 серпня 2016 року минуло 2 роки від часу трагічних подій під Іловайськом.

  Наприкінці серпня 2014 року в Іловайську на Донеччині в оточенні опинилися кілька тисяч українських військових як із частин ЗСУ, так і з добровольчих батальйонів. «Іловайський котел» у наших літописах залишиться як величезна трагедія і водночас – приклад героїзму і самовіддачі тих людей, які, попрощавшись із життям, дивом повернулися додому живими.

  Трагедія особливо зачепила Волинь, адже в операції брала участь 5-а механізована бригада, в якій служили волиняни, бійці спецроти «Світязь», а також чимало волинян у складі добровольчих батальйонів.

  Сотні бійців повернулися з Іловайська додому в трунах, чимало поховані у безіменних могилах, а є й такі, які досі лежать у землі під Іловайськом. Сотні стали інвалідами, отримали каліцтва.

  Особливу увагу хочеться звернути на участь у цих подіях бійців роти патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України у Волинській області.

   Відповідно до наказу МВС України від 8 травня 2014р. №447 на території держави почали створюватись підрозділи міліції громадської безпеки особливого призначення. На Волині створили такий підрозділ під назвою «Світязь», до якого ввійшли колишні правоохоронці, військовослужбовці, далекобійники, учителі, бізнесмени, медики – усі вони добровольці.

   14 серпня 2014 року рота особливого призначення «Світязь» виїхала в зону АТО. Місце перебування було невідоме. Час перебування також. 24 серпня відбувся перший бій. Це була справжня війна. Спочатку бої у Слов’янську, потім – у Костянтинівці та Краматорську, далі під Ясинуватою, після цього -  у Старобешево, неподалік Іловайська. Частина добровольців охороняла територію Іловайська, друга вирушила на штурм промислової зони  південної частини міста, де розміщувалися комплекс електропідстанції, залізничне ДЕПО, нафтосховище. Бійцям було поставлено завдання відбити у сепаратистів захоплену частину міста, щоб контролювати дорогу, яка давала можливість підійти підкріпленню та забезпечити вивід спецпідрозділів із населеного пункту у разі відходу.

   Бої під Іловайськом стали справжнім випробуванням для українських бійців і переломним моментом війни на Сході України. Особливо трагічним став вихід українських військових так званим «зеленим коридором». Найбільших втрат зазнали батальйони «Дніпро-1», «Світязь», «Миротворець», «Херсон» та «Івано-Франківськ».

   У роті «Світязь» воював випускник 2011р. Луцького базового медичного коледжу спеціальності «Лікувальна справа» Олександр Сивий, який був фельдшером роти патрульної служби міліції.

   Олександр народився 3 січня 1991 року в Луцьку. Вчився у школі с.Лище Луцького району, а згодом у Луцькому медичному коледжі. Студіював лікувальну справу. Влітку 2014-го вирішив вступити до роти патрульної міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України у Волинській області.

   Пішов на фронт добровольцем, бо не міг дивитися, як однолітки ховаються від військового обов’язку, оскільки мав загострене почуття патріотизму.

Збирала мати рідного синочка,

На захист Батьківщини й діточок,

Поклала сину вишиту сорочку,

Й калини з двору гілочок пучок.

   Патріотизм Сашка проявлявся під час боїв у різних нестандартних ситуаціях. Зокрема, побратими згадують: «Нас брали штурмом. Сепаратисти вигукували: «Укропы, сдавайтесь». Хлопці враз напружилися, в ту мить «Док» (псевдо Сашка у батальйоні) розрядив емоційну струну, несподівано заспівавши пісню «А лента за лентою набої подавай…». Ці слова звучали непафосно, а йшли з глибини душі. Ми підхопили цю пісню, настрій відразу змінився, тиша закінчилася, ми дали гідну відсіч ворогу».

   Командир батальону Олександр Фацевич, характеризуючи професійні якості Сашка як медика, розповідає, що «Док» надавав усю необхідну допомогу пораненим бійцям, дбаючи, щоб вони залишалися в строю та продовжували воювати. На його руках помер побратим Володимир Іщук. Олександр тяжко переніс цю смерть, бо Володя був неймовірний хлопець, людина-настрій, ініціативний, кмітливий, не втрачав почуття гумору навіть у складних ситуаціях.

   Олександр Сивий загинув під час виходу українських підрозділів з Іловайського котла по так званому «зеленому коридору» разом із сотнями своїх побратимів. Боєць роти «Світязь» довго вважався зниклим безвісти. Як невпізнаний герой був тимчасово похований на цвинтарі м. Запоріжжя. Офіційним місцем загибелі Олександра Сивого вважається с. Катеринівка Старобешівського району Донецької області. Упізнаний за тестами ДНК. Похований у с.Боратин Луцького району Волинської області 27 грудня 2014 року.

   За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений ордером  «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) указом Президентом України від 9 квітня 2015 року № 213 «Про відзначення державними нагородами України».

5 травня 2016 року на стіні Луцького базового медичного коледжу, де навчався герой, встановлено меморіальну дошку бійцеві батальйону особливого призначення «Світязь» Олександру Сивому. (Автор проекту – відомий скульптор Михайло Шумський).

   Особливі слова цього дня сказали ті, хто пліч-о-пліч із ним став на захист України, рідні, друзі, студенти і викладачі коледжу.

   Тепер кожного, хто прямуватиме до коледжу, він стрічатиме своїм поглядом, питаючи, що ти зробив для України, за яку Олександр Сивий віддав своє життя.

Література

1. Дем’янюк О., Гулько Г., Волинський пантеон: Схід – 2014 /Дем’янюк О., Гулько Г. – Луцьк, 2015р. – 60с.

2. Бої за Іловайськ [Електронний ресурс] Вікіпедія / – Режим доступу: http://www.volynnews.com/news/society/tsiu-dorohu-zhyttia-apamiataiu-azavzhdy-komandyr-svitiazia-pro-ilovaysk/

3. «Цю дорогу життя запам’ятаю назавжди», –  командир «Світязя» про Іловайськ [Електронний ресурс]: Інтерв'ю – Волинські новини 2014р. – Режим доступу: http: //www.volynnews.com/news/society/tsiu-dorohu-zhyttia-zapamiataiu-nazavzhdy-komandyr-svitiazia-pro-ilovaysk/

4. Книга пам’яті полеглих за Україну [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://memorybook.org.ua/21/sivy.htm /

5. На Волині поховають бійців батальйону «Світязь» [Електронний ресурс] Соцпортал 2014р. / – Режим доступу: http://socportal.info/2014/12/28/na-volini-pohovayut-bijtsiv-batal-jonu-svityaz.html

Портфоліо викладачів циклової комісії:

Козира Є.В.

Обдар В.Л.

Луцик Л.Ф.

Драбант С. С.

Волчкович В.В.